Hovmantorp: Förändringar i förskolan

Under ett par års tid har antalet barn i förskolorna i Hovmantorp ökat i snabb takt. Ett antal förändringar kommer genomföras för att möta behovet av förskoleplatser. Information har gått direkt till berörda vårdshavare och till personal.

- Under närmsta 14 månaderna kommer en rad förändringar ske, dels för att flytta ut ur tillfälliga lokaler och dels för att fortsätta anpassa antalet förskoleplatser på orten, säger utbildningschef Therese Linnér.

Följande information har gått ut till berörda

Under ett par års tid har antalet barn i förskolorna i Hovmantorp ökat i snabb takt. Med detta brev vill vi berätta om de förändringar som planeras.

Under denna period har tillfälliga avdelningar startats i bland annat paviljonger på Askungen och Prästkragen och nu tillfälliga avdelningar på Kvarndammskolan för 5-årsverksamheten för att kunna möta behovet av antal förskoleplatser på orten.

I slutet på april står om- och tillbyggnationen av förskolan Askungen klar och har då vuxit med flera avdelningar. Förskolan har då möjlighet att ta emot totalt ca 90 barn. Färdigställandet gör att det under närmsta tiden kommer bli förändringar på förskolorna i orten för att lämna de tillfälliga lösningarna.

Utöver detta planerar den fristående huvudmannen ”Kunskapsförskolan” att starta en förskola i orten för cirka 100 barn till sommaren 2022. Detta gör att förskoleplatserna i Hovmantorp kommer att vara väl tilltagna och kan möta det planerade barnantalet utifrån kommunens strategi att bli 10 000 invånare.

Under närmsta 14 månaderna kommer en rad förändringar ske, dels för att flytta ut ur tillfälliga lokaler och dels för att fortsätta anpassa antalet förskoleplatser på orten.

De kommande förändringar i närtid som är beslutade för sommaren 2021:

 • Tuvans förskola flyttar till Askungen.
  Tuvans förskoleverksamhet, barn och personal, kommer flytta in i de nya lokalerna på förskolan Askungen. Detta kommer att ske inför sommaren så att verksamheten kan starta i de nya lokalerna i augusti. Tidsplan för detta kommer rektor och personal att informera närmre om.
 • Förskolan Tuvans lokaler blir 5-årsverksamhet.
  5-årsverkamheten som idag bedrivs i de tillfälliga lokalerna på Kvarndamsskolan flyttar till Tuvans lokaler. Användandet av de tillfälliga lokalerna på Kvarndammskolan blir med denna lösning ej längre aktuell att fortsätta med, utan denna flytt möjliggör en mer långsiktig lokal- och verksamhetsplacering för 5-åringarna i orten. Inga barn påverkas under pågående förskoletid av denna flytt då nuvarande 5-åringar börjar förskoleklass på Kvarndammskolan och blivande 5-åringarna börjar istället direkt på förskolan Tuvan.
 • Sommaröppet 2021 kommer att vara på Prästkragen.
 • Paviljongen vid Prästkragen kommer under hösten att tas bort.
  Ingen förskoleverksamhet planeras i dagsläget att bedrivas i paviljongen. Datum för bortförsel av denna är i skrivandet stund ej beslutat om.
 • Inga nyplaceringar av barn på Myran under resten av 2021.
  Endast två avdelningar kommer under nästa år ha verksamhet för de kvarvarande barnen. Alla nyplaceringar av barn i åldrarna 0-4 år i orten görs på förskolorna Prästkragen och Askungen. Detta då inriktningsbeslut är taget att flytta Myrans verksamhet till Prästkragens förskola under sommaren 2022, se nedan.

Följande inriktningsbeslut är taget för sommaren 2022:

 • Förskolan Myran flyttar kvarvarande verksamhet till Prästkragens förskola.
  Om nya förskolan Kunskapsförskolan, ovan nämnd, öppnar sommaren 2022 kommer verksamheten på förskolan Myran att flyttas till Prästkragens förskola. Kunskapsförskolan har ansökt om bygglov i skrivandets stund och om och när de öppnar förskoleverksamheten kan den planerade nedläggningen av förskolan Myran genomföras. Detta inriktningsbeslut är helt avhängt att Kunskapsförskolan öppnar. Om Kunskapsförskolan väljer att avbryta planen kommer detta inriktningsbeslut att omvärderas.

Nu pågår ett arbete med att planera upp de olika stegen för flytt för att alla delar ska ske så smidigt som det kan göra och att det ska påverka pågående verksamhet så lite som möjligt. Du som vårdnadshavare kommer få mer detaljerad information från rektor, dels kring när flytt kommer att ske och hur den kommer att genomföras.

Vi vill även passa på att önska er alla en skön och smittfri sommar!

För personal, rektorer och förvaltning i Lessebo kommun 2021-05-05

Therese Linnér, utbildningschef

Tommy Gravéus, biträdande utbildningschef

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Publicerad: 6 maj 2021 kl. 13.28

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se