Utställning: Aktualisering av översiktsplanen

Meddelande: Lessebo kommun ställer ut förslag till aktualisering av översiktsplanen.

Förslag till LIS-plan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Planen skall utgöra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Lessebo kommun. Syftet med planen är att peka ut strategiska områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Planen kommer inte att vara juridiskt bindande, men ska vara vägledande vid prövning av dispenser från strandskyddet och underlag för kommunen i berörda frågor.

LIS-planen har varit utsänt för samråd under tiden 19 mars – 18 maj 2021. Förslaget och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska nu utställas enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. §§ 12-18. Utställningen vänder sig till alla som kan ha intresse av planen såsom kommunmedborgare, myndigheter, organisationer, föreningar m.fl.

Utställningstid: 15 november 2021 – 7 januari 2022.

På grund av rådande läge finns planhandlingarna endast att ta del av digitalt. Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till kommunstyrelsen senast fredag den 7 januari 2022, antingen via e-post till kommunstyrelsen@lessebo.se eller med vanlig post till Lessebo kommun 365 80 Lessebo.

Information i planärendet lämnas av planarkitekt Sayf Noel, tfn. 0478-125 53. E-post sayf.noel@lessebo.se

Senast uppdaterad: 17 november 2021
Publicerad: 17 november 2021 kl. 10.43

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se