Så svarade invånarna i medborgarundersökningen

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning 2023 visar att kommuninvånarna upplever en ökad trygghet och är mer positiva till kommunens arbete inom de flesta områden jämfört med de senaste åren.

Lessebo kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning. Under hösten 2023 fick 1000 slumpmässigt utvalda invånare från 18 år och uppåt svara på frågor om hur det är att leva och bo i kommunen, hur de upplever kommunens service och verksamheter och vilka möjligheter till inflytande som finns.

– Vi deltar i medborgarundersökningen för att det är ett bra sätt att följa utveckling och trender i samhället och få en uppfattning om hur invånarna upplever att det är att leva och bo i Lessebo kommun. Resultaten kan också användas som underlag för prioriteringar och politiska beslut, säger Anna Tigerström, kommunikations- och marknadschef på Lessebo kommun.

Tryggheten ökar

81 procent av de som har svarat tycker att Lessebo kommun är en bra plats att leva och bo på och 69 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt. 45 procent kan rekommendera andra att flytta hit, en siffra som är lägre än i riket i stort.

I undersökningen ställs frågor inom områden som skola, omsorg, kultur- och fritid, samhällsservice, trygghet, klimat- och miljöarbete och bemötande och information. 2023 års undersökning ger fler positiva svar kring trygghet än 2022 och 2021. Det är fler som känner sig trygga och färre som tycker att det finns problem med narkotikahandel, inbrott och stölder och med personer som stör och som är påverkade av alkohol eller narkotika.

– Svaren kring trygghet går i linje med resultatet i Polisens trygghetsmätning från hösten 2023. Tryggheten ökar och oron minskar, vilket är väldigt positivt, kommenterar Anna Tigerström.

Fler positiva svar

Även inom de flesta andra områden har andelen positiva svar ökat i den senaste medborgarundersökningen jämfört med 2022. Det gäller bland annat vad invånarna tycker om förskola, skola, skötsel av gator och parker, kulturliv och mötesplatser och kommunens klimat- och miljöarbete.

Några områden där andelen positiva svar har minskat är hur invånarna tycker att äldreomsorgen, vuxenutbildning och socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta fungerar. Det är fler som upplever att det förekommer korruption i kommunen och färre som tycker att det finns transparens i hur politiska beslut fattas.

Färre svarar på undersökningen

34 procent av de som fick medborgarundersökningen i Lessebo kommun valde att svara. Det är en minskning jämfört med 2022 då 38 procent svarade. Trenden att allt färre skickar in svar är densamma i hela riket. Sämst är svarsfrekvensen i de yngre åldrarna.

– Vi jobbar på många olika sätt för att ta reda på vad invånarna tycker. Förutom medborgarundersökningen så har vi våra medborgardialoger, vi deltar i en servicemätning, vi har startat ett ungdomsforum och vi har e-tjänster för synpunkter. Det är viktiga verktyg i kommunens utveckling. Så jag vill uppmana alla som får medborgarundersökningen att vara med och svara, avslutar Anna Tigerström.

Senast uppdaterad: 7 mars 2024
Publicerad: 7 mars 2024 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se