Likabehandling

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och skolan.       

Vad innebär likabehandling

Likabehandling innebär att alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter. Det betyder inte att alla barn och elever ska behandlas likadant.
Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas utifrån sina förutsättningar.

Värdegrund

Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Främja

Barn och elever skall känna förtroende till varandra och till personalen. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att man som barn och elev ska trivas i förskolan och skolan.
Aktiviteter som främjar goda relationer kan leda till en positiv känsla av gemenskap som stärker känslan av tillhörighet i förskolan och skolan.

Förebygga

Att förebygga handlar om att avvärja risker för trakasserier och kränkningar. Genom exempelvis återkommande samtal med eleverna samt "trygghetsenkäter" kan personalen tillsammans med eleverna göra en kartläggning som i sin tur leder till förebyggande insatser.

Barn och elevers delaktighet

Barn och elever ska på det sätt som är lämpligt för deras ålder vara delaktiga i kartläggningen och planering av insatser.

Åtgärda

Varje förskola och skola har rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när barn eller elever utsätts för trakasserier eller kränkande behandling.

Likabehandlingsplan

Varje förskola och skola upprättar årligen en likabehandlingsplan. I planen beskrivs det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet mot diskrimineringar och kränkningar. På vissa skolor finns en förenklad version av likabehandlingsplanen. Den är anpassad till eleverna med enklare text och bilder. Likabehandlingsplanen finns i varje klassrum och gås igenom av klasslärare i början av varje nytt läsår. Planen är ett levande dokument och i varje klass har man utifrån likabehandlingsplanen upprättat trivselregler som varje barn ska känna till.

Regler om aktiva åtgärder

Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. Reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: Skolverket

Likabehandling
Alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter. Men likabehandling innebär inte att alla barn och elever ska behandlas lika. Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas utifrån sina förutsättningar.       

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 juli 2023
Publicerad: 3 januari 2017 kl. 13.06

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Linda Bjälkenborn - Tf. Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se