Mobbning

Begreppet mobbning används inte längre i skollagen. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan

Alla på skolan måste behandla varandra med respekt. Även om man tycker olika får ingen vara elak, slå, mobba eller frysa ut någon. Det gäller både vuxna och elever.
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är enligt lag skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn, som i sin tur ska anmäla vidare till huvudmannen.

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen eller den fristående förskolan, som är ansvarig för att utreda och vidta åtgärder när ett barn eller en elev blivit kränkt. Även om detta delegeras till rektor eller förskolechef måste huvudmannen känna till händelsen.

Utreda

En utredning som belyser vad som hänt och som omfattar både den eller de som kan ha utfört kränkningen och den som har blivit utsatt måste göras. Utredningen ska innehålla en analys av orsakerna till det inträffade och ge tillräcklig information för en bedömning av vilka åtgärder som måste vidtas för att trakasserier eller kränkningar inte ska inträffa igen.

Åtgärda

De åtgärder som sätts in ska riktas mot både den som blivit utsatt och den eller de som utövat kränkningen. Det måste följas upp att åtgärderna haft önskad effekt. Tänkbara åtgärder kan vara:

 • återkommande samtal med barn eller elever och vårdnadshavare - utifrån behov och med personal som har kompetens för uppgiften,
 • ökade observationer vid vissa tillfällen,
 • assistent eller resursperson för den eller de som kränker,
 • omorganisation i och av grupper,
 • hjälp av skolkurator och skolpsykolog.

 

Klagomål på skola och barnomsorg

Rutiner för klagomål mot utbildningen

Skollagen 4 kap. 8 §

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Följande rutiner bör gälla då elev eller vårdnadshavare är missnöjd med utbildningen. Ska ses som en stigande åtgärdstrappa. Klagomål kan ske muntligt eller skriftligt.

Prata med skolan/förskolan först!

 1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare.
 2. Vänd dig till ansvarig rektor/förskolechef.
 3. Gör en anmälan i e-tjänsten "Klagomål på skola och barnomsorg".
 4. Anmälan kan därefter göras till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet.
  Anmälan sker skriftligen via www.skolinspektionen.se eller via vanligt brev.

Detta gör Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet utreder om skolan har följt de bestämmelser som gäller. Barn- och elevombudet arbetar bara med kränkande behandling.

Om Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet kommer fram till att skolan inte har följt bestämmelserna får skolan kritik. Då begärs att skolan ändrar sitt arbete så att den följer de lagar och regler som gäller. Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet följer upp och ser till att det blivit bättre i skolan för dig eller ditt barn

En inkommen anmälan är en allmän handling, som till exempel massmedia har tillgång till. Det kan som anmälare vara bra att ha tänkt igenom hur man ska bemöta intresset från utomstående.

Klagomål på Elevhälsans medicinska insats

Om du har synpunkter eller klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du lämna dessa till elevhälsoenhetens verksamhetschef.

 • Synpunkter och klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska lämnas till verksamhetschefen för elevhälsoenheten.
 • Dina synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Om det görs skriftligt så används denna e-tjänst.
 • Verksamhetschefen bekräftar omgående att ditt klagomål tagits emot och ansvarar sedan för att du får ett svar.
 • Svar tillhandahålls skyndsamt med en förklaring till vad som hänt och besked om förslag på åtgärd.
 • Synpunkter och klagomål registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär ut en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den.
 • Synpunkter och klagomål sammanställs årligen och inkluderas i elevhälsoenhetens patientsäkerhetsberättelse.

E-tjänst för klagomål mot utbildningen finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 juli 2023
Publicerad: 3 januari 2017 kl. 13.06

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Linda Bjälkenborn - Tf. Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se