Skolskjuts

Kommunen anordnar skolskjuts i enlighet med de regler som antagits av barn- och utbildningsnämnden. Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen skulle ha placerat dem.

Vem har rätt till skolskjuts?

Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Kommunens ansvar och regler för skolskjuts omfattar de elever som är folkbokförda i Lessebo kommun och gäller till och från den skola som kommunen hänvisat till. Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen skulle ha placerat dem.

Riktlinjer för skolskjuts

Barn- och utbildningsnämnden har antagit följande avståndsregler för elever som är bosatta utanför tättbebyggt område:

  • Förskoleklass – år 6 minst 2 km till skolan
  • År 7-9 minst 3 km till skolan eller till påstigningsplats

Skolskjuts erbjuds endast i anslutning till skoldagens början och slut. Elever som har fritidshemsplats har inte rätt till skolskjuts till eller från fritidshemmet.
I stället för särskilt anordnad skolskjuts kan kommunen erbjuda busskort i linjetrafik för elever som har rätt till skolskjuts.

För elever som börjar förskoleklass och uppfyller avståndsreglerna behövs en ansökan om skolskjuts skickas in senast den 30 maj för att skolskjuts ska kunna garanteras till nästkommande läsårsstart. För elever som uppfyller avståndskraven där skolskjuts ej har nyttjats tidigare behövs en ansökan skickas in oavsett vilken årskurs eleven går i.

Läs mer om vad som gäller för skolskjuts i våra riktlinjer.

Skolskjuts utöver gällande regler

Skolskjuts utöver gällande regler kan sökas på grund av trafikförhållanden eller särkild omstädighet.

Om närmaste lämpliga skolväg bedöms som särskilt farlig med hänsyn till barnets ålder kan efter särskild prövning skolskjuts beviljas utan hänsyn till avståndet. Skolskjuts på grund av trafikförhållanden beviljas endast i de fall då trafikförhållanden (trafikintensitet, skolvägens beskaffenhet, vinterväglag m.m.) bedöms som tillräckligt svåra. Vinterskolskjuts kan sökas för en period från och med första veckan efter höstlovet fram till påsklovet.

För elev som söker skolskjuts utöver gällande regler eller ska särskild blankett fyllas i. Beslut fattas av utbildningschef.

Växelvis boende

Elever som har växelvis boende erbjuds skolskjuts till båda bostadsadresserna inom Lessebo kommun. Avståndsreglerna gäller för båda adresserna. En skriftlig begäran ifylls av vårdnadshavaren och skickas till kommunens skolskjutshandläggare. 

Elever med kortvariga funktionshinder

Vid ansökningar om skolskjuts vid kortvariga funktionshinder ska en individuell bedömning kring behovet av skolskjuts göras. Om eleven på grund av funktionshinder har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan gäller kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring (Svedea). Läs mer på denna sida
https://www.lessebo.se/sidor/barn-och-utbildning/forsakringar.html Öppnas i nytt fönster.

I situationer då elever drabbas av kortvariga funktionshinder och har behov av transport till och från skolan bör man som vårdnadshavare vända sig direkt till försäkringsbolaget för att få deras godkännande innan transport anordnas. Att först ordna transport för att sedan återkräva kostnaderna från försäkringsbolaget godkänns inte.

Vid andra fall där skolskjutsbehov finns på grund av funktionsnedsättning (ej olycksfall), exempelvis för gipsad fot efter operation, löses detta genom kontakt med skolskjutshandläggaren.

Anpassad gymnasieskola
För elever som går på anpassad gymnasieskola och som är i behov av anpassad skolskjuts (ej klarar av linjetrafik) hänvisar kommunen till att ansöka om färdtjänst. Vid beviljande av färdtjänst kan vårdnadshavaren ansöka om kontant reseersättning från Lessebo kommun för egenavgiften vid färdtjänst.

 

Riktlinjer, information och ansökan

Riktlinjer för skolskjuts , 262.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolskjutsinfo läsåret 2023/2024 , 304.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda omständigheter , 294 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om skolskjuts på grund av trafikförhållanden , 694 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende , 712.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om skolskjuts på grund av avstånd , 116.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 mars 2024
Publicerad: 8 december 2016 kl. 10.47

Skolskjuts

  • Joel Eskilsson- Skolskjutssamordnare
    Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
    Telefon: 076-7682709

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se