• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regler för eldning

Ta hänsyn till dina grannar och elda på ett sådant sätt att du undviker skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Rökutsläpp från vedeldning kan orsaka stora besvär för astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Vid eventuella klagomål från närboende kan Plan- och miljönämnden besluta om begränsningar i vedeldning med stöd av Miljöbalken.

Några tips på hur du kan elda effektivt, säkert och miljövänligt

Om eldning sker på rätt sätt i miljögodkända kaminer och pannor kan utsläppen minskas.

 • Använd endast torr, ren ved. Gammal erfarenhet säger att ved ska fällas på vintern, kapas och klyvas före midsommar och sedan få torka under tak. Torr ved ger bättre förbränning och mindre utsläpp av luftföroreningar.
 • Elda mot en ackumulatortank. Om du eldar i vedpanna, elda med den effekt pannan är byggd för och lagra värmen i en ackumulatortank. Med en ackumulatortank sänker du dina utsläpp med 90 %, jämfört med om du eldar med en strypt lufttillförsel. Dessutom ökar du verkningsgraden, minskar din vedförbrukning och kan elda vid en tidpunkt som passar dig bäst.

Använd motdragslucka. En motdragslucka ger jämnare drift, torrare rökgaser och lägre rökgastemperatur. En motdragslucka håller skorstenen torrare.

Det är förbjudet att elda med sopor samt impregnerat eller målat virke

Av miljöskäl får man inte elda sopor i sin vedpanna. Sopor kan innehålla produkter (till exempel emballage av plast) som ger mycket skadliga rökgaser. Man får inte heller elda med impregnerat eller målat virke, beroende på att giftiga ämnen, som till exempel arsenik och olika tungmetaller, frigörs och följer med rökgaserna ut. Giftiga ämnen gör också askan giftig och olämplig att sprida i trädgården. Dessutom kan pannan och rökgaskanalen skadas om man eldar sopor.

Ska du köpa/byta/förändra din panna?

En anmälan ska göras till Plan- och miljönämnden vid installation och väsentliga ändringar av eldstäder och rökgaskanaler. Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt. Kravet på anmälan ger kommunen möjlighet att granska huruvida installationen/ändringen uppfyller de föreskrivna krav som finns gällande eldstäder och rökgaskanaler.

Krav på miljögodkänd anläggning

Vid nyinstallation eller ändring av äldre installationer får endast miljögodkända vedpannor installeras, det vill säga pannor som uppfyller kraven i Boverkets Byggregler. Detsamma gäller kaminer, kakelugnar och spisinsatser. För öppna spisar som endast är avsedda för trivseleldning och vedspisar som endast är avsedda för matlagning kan högre utsläpp godtas.

Ska du byta bränsle?

Om du övergår från oljeeldning till fastbränsleeldning i en befintlig anläggning ska du anmäla detta till skorstensfejarmästaren som avgör om det behövs en besiktning och provtryckning av rökkanalen. Tänk på att en eldstad som stått oanvänd, eller som inte har sotats under en längre period, har ett generellt eldningsförbud.

Elda inte med ved i gamla kombipannor

Vid oljeeldning i en äldre kombipanna blir rökgastemperaturen 175-200° C. Om man eldar med ved kan rökgastemperaturen bli betydligt högre. Belastningen på skorstenen blir hög, isolering kan förstöras, murade kanaler kan spricka och börja läcka. Vid t ex strömavbrott kan det vara motiverat att kortvarigt elda med ved, men med försiktighet.

Tänk på att röken avslöjar dig

Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära.

Vid god förbränning kommer röken under kalla dagar oftast att vara vit av vattenånga. Under varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och kan bara ses som värmedaller.

Trivseleldning

Öppna spisar, braskaminer och liknande ska endast användas för så kallad ”trivseleldning” och inte som huvudsaklig uppvärmningskälla av bostaden.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se