• Minimera Visa
  2021-01-20
  Störningar dricksvattnet i Hovmantorp
  Meddelande: Under torsdagen den 21 januari kommer det förekomma störningar i drick... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och myndighetsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän myndighetsnämnden har gett ett slutbesked. Avgiften räknas ut i varje enskilt fall. Kostnaden beror på många olika faktorer.

Blanketter för ansökan om anmälningspliktiga åtgärder hittar du här: Blanketter.

För åtgärder som inte kräver lov krävs kan det behövas en anmälan för
 • Rivning av en byggnad eller del av byggnad
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov
 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • En installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • En sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på max 25 m2 (Attefall)
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 25 m2 (Attefall)
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 m2 (Attefall)
 • Tillbyggnad av enbostadshus på max 15 m2 (Attefall)
 • Byggande av högst två takkupor (Attefall)
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus (Attefall)
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se