Anmälan

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och myndighetsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän myndighetsnämnden har gett ett slutbesked. Avgiften räknas ut i varje enskilt fall. Kostnaden beror på många olika faktorer.

E-tjänst

För åtgärder som inte kräver lov krävs kan det behövas en anmälan för
 • Rivning av en byggnad eller del av byggnad
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov
 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • En installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • En sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 30m2 (Attefall). Maximal nockhöjd 4 m.
 • Tillbyggnad av enbostadshus på max 15 m2 (Attefall)
 • Byggande av högst två takkupor (Attefall)
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus (Attefall)
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 november 2021
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, skyddsjakt, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, enskilda avlopp, tobak, cisterner, köldmedia
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare/utredare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se