• Minimera Visa
  2022-05-23
  Vatten: Kortare avbrott i Lessebo
  Under dagen den 23 maj kan det bli kortare avbrott i vattenförsörjningen för ett fåtal fastigheter på Timmervägen, Öjenvägen och delar av Norrvidingegatan, Kolvägen och Värendsgatan. Läs mer

Bygglov

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, eller ändra användningen av hela eller delar av byggnader. I bygglovsprövningen bedöms bland annat den yttre utformningen, placeringen på tomten, lämplighet och tillgänglighet.

Ansökan

E-tjänst

Vad styr bygglov?

Byggandet i kommunen styrs dels av lagar som plan- och bygglagen men även av detaljplaner och översiktsplanens riktlinjer. I en detaljplan redovisas utformning och användning av gator och andra allmänna platser, liksom användningssättet för mark och vatten. Där regleras byggnaders användningsområde, storlek, placering och utformning. Detaljplaner lägger grunden för hur du får bygga och vilken typ av ändamål byggnaden får användas till. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen. Mer information på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bygglovsavgiften räknas ut i varje enskilt fall. Kostnaden beror på många olika faktorer.

Kungörelse om bygglov

När ett beslut om lov eller förhandsbesked fattas kungörs, det vill säga meddelas, detta i Post- ich Inrikes Tidningar (PoIT). Där finns alla beslut som är fattade från och med 2 maj 2011.

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats gör du så här:

 1. Gå till Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats..
 2. När du är inne på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, klicka på "Sök kungörelse" i vänsterspalten.
 3. Klicka på "Avancerad sökning".
 4. I rullistan för "Ämnesområde" väljer du "Kungörelse enligt plan- och bygglagen"
 5. Fyll i övriga rullistor beroende på vad du söker för typ av kungörelse.
 6. Klicka på "Sök".
Bygglov krävs för att
 • Uppföra en byggnad eller göra en tillbyggnad.
 • Använda eller inreda byggnader helt eller delvis för annat ändamål
 • Inreda ytterligare bostad eller lokal för t ex handel, hantverk eller industri
 • Utföra nöjespark, djurpark, idrottsplats, skidbackar med liftar, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana, golfbana, begravningsplats, tunnel och bergrum.
 • Cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- eller miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • Radio- eller telemast och vindkraftverk.
 • Uppföra mur eller plank.
 • Anordna parkeringsplatser.
 • Färga om byggnader, byta fasadbeklädnad eller byta taktäcknings-
  material samt andra ändringar avsevärt påverkar det yttre
 • Skyltar och ljusanordningar
För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för

Altandäck/trädäck
Ett altandäck som är placerat högst 1,1 meter ovanför omgivande mark samt 4,5 meter från tomtgräns är inte bygglovspliktig. Även om man har en bygglovsfri altan ska man ha grannens medgivande om den placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Om grannen ej godkänner byggnationen av altanen kan bygglovs sökas enligt plan- och bygglagen (PBL) kap. 9 § 14.
Ett högre altandäck/trädäck än 1,1 m påverkar dels fastighetens utseende men även byggnadsarean samt att det blir en säkerhetsfråga (trappor, räcken) och kräver därför bygglov.

Skyddad uteplats
Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte överstiger en yta på 15 kvm.
Vid närmre placering än 4,5 meter från tomtgräns krävs grannens medgivande. Detta bör vara skriftligt. Nekar grannarna får plan- och miljönämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Mur
Plan- och miljöenheten bedömer att en mur är bygglovspliktig när höjden överstiger 50 cm.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 4 § p. 1 krävs det inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Även om man har en bygglovsfri mur ska man ha grannens medgivande om den placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Ovanstående bedömningar gäller även för stödmurar.

Staket
Plan- och miljöenheten bedömer att ett sedvanligt staket som ej är bygglovspliktigt får vara max 1,10 meter högt oavsett genomsiktlighet. Även om man har ett bygglovsfritt staket ska man ha grannens medgivande om det placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter.

Plank
Plan- och miljöenheten bedömer att åtgärden är ett plank om åtgärden överstiger 1,10 meter. Ett plank är bygglovsfritt om det är högst 1,8 meter och har en genomsiktlighet på 50 % eller mer.
Är det mindre än 50 % genomsiktlighet eller högre än 1,8 meter är planket lovpliktigt. Ett plank är dock bygglovsfritt om det är max 1,80 meter högt, placeras närmre bostadshuset än 3,6 meter och längre från tomtgräns än 4,5 meter.

Friggebod
I bostadshusets omedelbara närhet får man utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla de friggebodar som uppförts på tomten utan krav på bygglov får inte vara större än 15m². Kraven i BVL och i 2 och 3 kap PBL gäller alltid. "Friggebodsrätten" begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag, såvida det inte finns ett utökat strandskydd.

För en- och tvåbostadshus, utanför detaljplan och som inte ligger inom sammanhållen bebyggelse

Kommunens riktlinjer:

Utanför område av sammanhållen bebyggelse eller detaljplan får ny bebyggelse, ombyggnader och tillbyggnader som är större än 50 kvadratmeter men inte mer än 50 % av originalbostadshusets byggnadsyta, inte byggas utan bygglov. Dock krävs det bygglov för till-byggnader som överstiger bostadshusets taknockshöjd samt för komplementbyggnader högre än 4,0 meter i taknock. 

Dessa undantagsregler från bygglov gäller endast en gång per fastighet. Detta gäller under förutsättningar att det inte finns några områdesbestämmelser. Dessutom gäller fortfarande strandskyddsreglerna för alla byggnationer närmare än 100 meter från strandlinjen, såvida det inte finns ett utökat strandskydd

Följande handlingar måste normalt lämnas till myndighetsnämnden vid en lovansökan
 • Blankett för ansökan om lov.
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500.
 • Planritning i skala 1:100.
 • Fasadritningar i skala 1:100.
 • Sektionsritning i skala 1:100.
 • Teknisk beskrivning som förklarar:
  - Grund, tak och väggarnas uppbyggnad.
  - Hur brandskyddet utformas och om/hur brandceller påverkas.
  - Material och kulör för fasad och tak.
 • Kontrollplan.
 • Eventuellt anmälan av certifierad kontrollansvarig.

Ytterligare handlingar kan vid behov begäras in från handläggaren.

En lovpliktig åtgärd får inte påbörjas innan lov har beviljats och myndighetsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän myndighetsnämnden har gett ett slutbesked.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 18 november 2021
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, skyddsjakt, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare/utredare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se