• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Efter lovet

Efter godkänt bygglov, marklov, rivningslov eller efter en anmälan har meddelats ska myndighetsnämnden ge ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Innan startbesked lämnas ska det i många fall hållas ett tekniskt samråd. En lovpliktig åtgärd får inte påbörjas innan lov har beviljats och myndighetsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän myndighetsnämnden har gett ett slutbesked.

Tekniskt samråd

I nära anslutning till lovbeslutet eller en anmälan ska det i många fall hållas ett tekniskt samråd. Vid samrådet deltar byggherren, kontrollansvarige och övriga personer om detta anses behövligt. Det är punkter som bland annat hanterar arbetets planering och organisation, tekniska frågor, förslag till kontrollplan och behov av ytterligare handlingar som man går igenom tillsammans. Tillsammans går ni också igenom behov av arbetsplatsbesök (det är kommunen som genomför dessa) och tillsyn, behov av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd samt information om slutsamråd och slutbesked.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska innehålla en kort beskrivning av projektet, byggherrens kontrollorganisation samt uppgifter om de kontroller som kommer att utföras. Dessutom anges vilka intyg, handlingar och anmälningar som ska inlämnas efter färdigställt arbete. I de fall en kontrollplan upprättas i samband med rivning ska det anges vilket farligt avfall rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

Startbesked

Innan du får påbörja byggandet eller tänkt åtgärd måste du också få ett startbesked, ett beslut som myndighetsnämnden tar. I beslutet fastställer myndighetsnämnden också bland annat kontrollplanen och eventuella villkor för att få börja bygga. Om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs ska ett sådant bevis redovisas. I vissa fall kan riskanalys eller riskutredning och brandskyddsbeskrivning erfordras.

Utgångspunkt för beslutet är vad som avhandlats vid det tekniska samrådet. I vissa fall kan startbesked lämnas i samband med godkänt bygglov.

En lovpliktig åtgärd får inte påbörjas innan lov har beviljats och myndighetsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän myndighetsnämnden har gett ett slutbesked.

Arbetsplatsbesök

I många fall kommer byggnadsinspektören att göra platsbesök minst en gång under byggtiden. Protokoll ska föras över platsbesöken. Vid behov kan myndighetsnämnden besluta om kompletterande villkor för åtgärderna eller kontrollen.

Slutsamråd
När byggnadsåtgärderna är avslutade, eller i det närmaste avslutade, ska ett slutsamråd i många fall hållas då man går igenom hur kontrollplanen och andra villkor har följts, avvikelser, kontrollansvariges utlåtande, dokumentation över besök på arbetsplatsen, behov av andra åtgärder och förutsättningar för ett slutbesked.
Slutbesked

Med ett slutbesked godkänner myndighetsnämnden att byggnadsverket får tas i bruk. Om en brist behöver avhjälpas eller en kontroll behöver göras i ett senare skede kan ett interimistiskt slutbesked ges. När sedan bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövas frågan om slutbesked igen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se