Förfallna byggnader och ovårdade tomter

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnader och tomter hållas i vårdat skick. Det skapar en trevlig atmosfär och påverkar turister och fastboende positivt. I kommunen är det myndighetsnämnden som ser till att lagen följs och sköter tillsynen av byggnadsverk och tomter.

Som fastighetsägare måste du hålla din tomt i vårdat skick, oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olycksfall eller att den blir en olägenhet för omgivningen. Vad som kan vara en olägenhet för omgivningen avgörs från fall till fall.

Byggnader ska vara vårdade

Även byggnaderna på tomten ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska egenskaperna bevaras. Du ska anpassa underhållet till omgivningens karaktär och byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Vad räknas som förfallet och ovårdat?

Förfallna byggnader:

 • Då en byggnad eller del av byggnad på grund av skada tekniskt inte längre kan fungera som den är avsedd att fungera.
 • Då en bärande del av byggnaden tappar sin funktion är det en fara för till exempel lekande barn och djur.

Skulle en olycka inträffa i ett förfallet hus eller på en ovårdad tomt hålls fastighetsägaren ansvarig.

Ovårdade tomter:

 • En tomt bedöms som nedskräpad då en samling föremål i skiftande material och standard finns utspridda på tomtmarken.

För att veta om din fastighet är att betrakta som ovårdad kan du kontakta bygg- och miljöenheten på 0478-12549 eller myndighet@lessebo.se. Där kan du även få information om det finns ett tillsynsärende på fastigheten och vad detta kan innebära för dig.

Vilka åtgärder kan nämnden vidta?

 • Efter att nämnden skickat ett informationsbrev till fastighetsägaren inspekteras den berörda fastigheten eller tomten.
 • I det fall fastigheten kan betraktas som ovårdad kontaktas fastighetsägaren och får information om vad som måste åtgärdas för att kraven i plan- och bygglagen ska vara uppfyllda.
 • Fastighetsägaren får en viss tid på sig att vidta åtgärder enligt inspektionsrapporten.
 • Om ingen förändring skett vid en ny inspektion tas ett beslut om föreläggande i nämnden.
 • Om ingen förändring skett vid ytterligare en inspektion tas ett beslut om föreläggande med vite i nämnden.

Vill du lämna in ett klagomål?

Du kan lämna in en klagomål om ovårdad fastighet eller förfallet hus till myndighetsnämnden.

Du kan göra anmälan anonymt, men då kan vi inte kontakta dig och informera om vad som sker i ärendet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Publicerad: 18 februari 2022 kl. 11.21

Bygg- och miljöenheten

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, skyddsjakt, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, enskilda avlopp, tobak, cisterner, köldmedia
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare/utredare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se