Information till dig som är granne

Lämna synpunkter genom grannehörande

Om en ansökan om lov avviker från detaljplan ska synpunkter hämtas in från sakägare − exempelvis grannar och andra berörda − genom ett grannehörande. Då får du ett brev med information och ritningar från oss och kan lämna synpunkter.

Synpunkter kan lämnas in genom att posta tillbaka det meddelande som kom till din postlåda, via e-post (myndighet@lessebo.se) eller genom att lämna ditt yttrande via e-tjänst.

Sista dag för att lämna in synpunkter framkommer utav meddelandet ni mottagit.

Berörs många grannar och sakägare publicerar samhällsbyggnadsförvaltningen även en kungörelse om avvikelsen i Smålandsposten. Kungörelsen anslås även på kommunens digitala anslagstavla.

När svarstiden för grannehörandet har gått ut gör handläggaren en samlad bedömning av de synpunkter som har inkommit.

Medgivande för bygge nära tomtgräns

Om det din granne vill bygga eller ändra är en bygglovsbefriad åtgärd frågar vi inte grannar eller andra berörda. Däremot finns oftast krav på att en bygglovsbefriad åtgärd ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, om den placeras närmre behöver berörda grannar lämna ett grannemedgivande. Det är den som ansöker som ansvarar för att samla in grannemedgivande och skicka in det till samhällsbyggnadsförvaltningen.

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lessebo kommun Storgatan 78, 365 80 Lessebo


Information om beslut om lov

Du får ta del av beslut om lov som vi fattar genom ett underrättelsebrev i de fall du bedöms vara berörd av beslutet. Om du som granne har lämnat synpunkter i ett lovärende delges du beslutet om det går emot vad du tyckt. Andra kända sakägare underrättas. Beslutet kungörs också i Post- och Inrikes Tidningar.


Överklaga ett beslut om lov

Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Brevet bör undertecknas och namnteckningen förtydligas. Om du anlitar ett ombud bör ombudet underteckna skrivelsen och en fullmakt undertecknad av dig bör skickas med.

Myndighetsnämndens beslut överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Överklagan ska skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lessebo kommun Storgatan 78, 365 80 Lessebo
E-post: myndighet@lessebo.se

Vill du lämna in din överklagan kan du göra det på kommunhuset Storgatan 78, 365 80 Lessebo.

I överklagan ska du

 • ange vilket beslut du överklagar samt ärendets diarienummer
 • berätta varför du tycker att beslut är felaktigt
 • tala om hur du vill att beslutet ska ändras
 • skicka med de handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt i frågan
 • lämna kontaktuppgifter: telefonnummer dagtid, e-post samt postadress.

Om din överklagan kommer in i tid överlämnas den till Länsstyrelsen i Kronobergs län, annars avvisas din överklagan. Länsstyrelsen beslutar om din överklagan bifalls eller avslås.

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller när ett beslut överklagas. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.


Tillsyn

Myndighetsnämnden ansvarar för tillsyn kring regler och bestämmelser som berör plan- och bygglagen. Myndighet- och planeringsenheten utför tillsynen på uppdrag av nämnden. Tillsyn kan handla om bland annat olovlig byggnation och ovårdad tomt.


Jordabalken för frågor om egendom

Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan regleras av jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.


Störande buller

Kontakta alltid din fastighetsägare om du får problem i din bostad. Till exempel problem med ventilation, dålig lukt eller fukt och mögel i din bostad. Får du inte hjälp av den som är ansvarig kan du kontakta miljökontoret eller göra en anmälan via vår e-tjänst.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 januari 2023
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 16.00

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se