• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs marklov för schaktning och fyllning som ändrar markens höjdläge med mer än 50 cm.

Om du ska gräva eller fylla så att markens höjd ändras mycket kan du behöva ansöka om marklov. Du kan även behöva ansöka om marklov för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet om sådan bestämmelse finns i detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Åtgärder som försämrar genomsläpplighet är exempelvis att anlägga en parkering eller asfaltera en yta som tidigare varit grus eller grönyta.

Tänk på: Om du samtidigt ska bygga något som kräver bygglov behöver du inte ansöka om marklov separat. Då kan marklovet hanteras tillsammans med ditt bygglov.

Blanketter för ansökan om marklov hittar du här: Blanketterlänk till annan webbplats.

Avgifter

En avgift för ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Exakt avgift vet vi först när vi har handlagt din ansökan.

Fälla träd

Vilken ansökan krävs?

Vill du fälla träd i ett område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser kan det krävas marklov om en sådan bestämmelse finns i detaljplanen. Samma sak gäller skogsplantering.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om marklov för trädfällning:

 1. Är området detaljplanelagt och finns det bestämmelser som kräver lov för trädfällning eller skogsplantering?
 2. Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

 

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan
 • Följande uppgifter ska redovisas på situationsplanen:
  Markera de träd som ska fällas.

Om det är ett större område med sly/mindre träd som ska fällas kan ett område på situationsplanen markeras och en uppskattning av antalet göras och skickas in som medföljande bilaga.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Schakta och fylla

Vilken ansökan krävs?

Vill du förändra marken genom att schakta eller fylla krävs det marklov om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter och om området är detaljplanelagt. I vissa fall kan markuppfyllnader mindre än +/- 0,5 m innebära sådan påverkan på omgivningen att den ska prövas i ett marklov.

Det krävs även marklov för att försämra markens genomsläpplighet om detaljplanen har en sådan bestämmelse. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Utanför ett område med detaljplan behövs marklov i närheten av vissa anläggningar, till exempel flygplatser.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om marklov.

 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Är området detaljplanelagt?
 • Vilka markhöjder är lämpligt i området?
 • Hur är markförhållandena?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Hur säkerhetsställer jag att vatten från skyfall inte orsakar olägenheter på annan fastighet.
 • För stora markåtgärder kan en kontrollansvarig krävas.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.


Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan med markplanering
 • Marksektioner

Följande uppgifter ska vid större förändringar redovisas på markplaneringsritningen:

 • Befintliga och planerade markhöjder
 • Lutningar och slänter
 • Vägar, gångstråk och trappor på tomten
 • Parkeringsplatser
 • Uteplatser, murar och plan
 • Utfarter till allmän väg eller gata


Vid mindre markförändringar nära byggnader kan det räcka med att man visar hur marken ändras med en sektionsritning där de befintliga och planerade marknivåerna ritas i.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se