Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att bevara livsvillkoren för djur- och växtlivet både i vatten och på land samt att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden.

Strandskydd finns i hela Sverige och gäller för alla vattendrag och sjöar oavsett storlek, eller om de intorkade under sommarhalvåret. Generellt är strandskyddet 100 meter upp på land och ut i vattnet, men för Rottnen är strandskyddet utökat till 200 meter upp på land.

E-tjänst

Inom strandskyddat område är det förbjudet att...
 • Bygga nya byggnader
 • Bygga nya bryggor eller utöka arean på befintlig brygga, detta inkluderar även flytbryggor
 • Muddra eller göra utfyllnader
 • Ändra befintliga byggnaders användningssätt
 • Försvåra för allmänheten att beträda ett område
 • Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter
 • Privatisera allmänna ytor
 • Med flera

Vid samtliga åtgärder, oavsett storlek, inom strandskyddat område ska kontakt tas med kommunen för att säkerställa vilka regler som gäller och om planerad åtgärd kräver strandskyddsdispens eller inte. För att få göra några av ovanstående åtgärder krävs det strandskyddsdispensdispens vilken söks hos myndighetsnämnden.

Strandskyddsdispens

Dispens från strandskyddet behövs för att få göra något av de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddade områden. Alla dispenser söks hos myndighetsnämnden, men de prövas även av länsstyrelsen innan de godkänns. För att kommunen ska kunna lämna dispens från strandskyddet måste det finnas ett särskilt skäl enligt miljöbalken.

Följande sex skäl går att hävda vid ansökning av strandskyddsdispens, minst ett måste gälla för att dispens ska kunna ges

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Alternativt att området är utpekat som Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LiS, vilket framgår av översiktsplanen.

Hur strandskyddsdispens söks

För att myndighetsnämnden ska kunna handlägga din ansökan om strandskyddsdispens behöver följande handlingar skickas in:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett
 • Ritningar över åtgärden som är skalenligt, måttsatt och där avståndet till strandlinjen är utsatt
 • Lokaliseringskarta med åtgärden inritad i förhållande till vägar och samhälle
 • Motivering till varför denna plats har valts ut. Denna ska stämma överens med det särskilda skäl som anges i ansökan.

Handlingarna ska som störst vara i A3-format.

Ansökning av strandskyddsdispens sker via e-tjänst:

Efter det att dispensen har blivit godkänd och beviljad

I alla ärenden där kommunen beviljar strandskyddsdispens skickas en kopia av beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs län. De granskar sen alla dispenser med möjlighet att överpröva. Vid avslag på din ansökan om strandskyddsdispens kan du överklaga till Länsstyrelsen. Efter det att du har fått strandskyddsdispens kan bygglov sökas eller anmälan göras.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 juni 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se