• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att bevara livsvillkoren för djur- och växtlivet både i vatten och på land samt att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden.

Strandskydd finns i hela Sverige och gäller för alla vattendrag och sjöar oavsett storlek, eller om de intorkade under sommarhalvåret. Generellt är strandskyddet 100 meter upp på land och ut i vattnet, men för Rottnen är strandskyddet utökat till 200 meter upp på land.

Blanketter för ansökan om strandskyddsdispens hittar du här: Blanketter.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att...
 • Bygga nya byggnader
 • Bygga nya bryggor eller utöka arean på befintlig brygga, detta inkluderar även flytbryggor
 • Muddra eller göra utfyllnader
 • Ändra befintliga byggnaders användningssätt
 • Försvåra för allmänheten att beträda ett område
 • Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter
 • Privatisera allmänna ytor
 • Med flera

Vid samtliga åtgärder, oavsett storlek, inom strandskyddat område ska kontakt tas med kommunen för att säkerställa vilka regler som gäller och om planerad åtgärd kräver strandskyddsdispens eller inte. För att få göra några av ovanstående åtgärder krävs det strandskyddsdispensdispens vilken söks hos myndighetsnämnden.

Strandskyddsdispens

Dispens från strandskyddet behövs för att få göra något av de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddade områden. Alla dispenser söks hos myndighetsnämnden, men de prövas även av länsstyrelsen innan de godkänns. För att kommunen ska kunna lämna dispens från strandskyddet måste det finnas ett särskilt skäl enligt miljöbalken.

Följande sex skäl går att hävda vid ansökning av strandskyddsdispens, minst ett måste gälla för att dispens ska kunna ges

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Alternativt att området är utpekat som Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LiS, vilket framgår av översiktsplanen.

Hur strandskyddsdispens söks

För att bygg- och miljöenheten ska kunna handlägga din ansökan om strandskyddsdispens behöver följande handlingar skickas in:

 • Ifylld och undertecknad ansökningsblankett
 • Ritningar över åtgärden som är skalenligt, måttsatt och där avståndet till strandlinjen är utsatt
 • Lokaliseringskarta med åtgärden inritad i förhållande till vägar och samhälle
 • Motivering till varför denna plats har valts ut. Denna ska stämma överens med det särskilda skäl som anges i ansökan.

Handlingarna ska som störst vara i A3-format.

Ansökning av strandskyddsdispens sker med hjälp av blanketten Ansökan om strandskyddsdispens.

Efter det att dispensen har blivit godkänd och beviljad

I alla ärenden där kommunen beviljar strandskyddsdispens skickas en kopia av beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs län. De granskar sen alla dispenser med möjlighet att överpröva. Vid avslag på din ansökan om strandskyddsdispens kan du överklaga till Länsstyrelsen. Efter det att du har fått strandskyddsdispens kan bygglov sökas eller anmälan göras.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se