Besiktning av hiss

Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom varu- och småvaruhissar, sophissar, trapphissar och plattformshissar som bara går till max två bostäder. De ska besiktigas vartannat år.

Hissbesiktning görs för att kontrollera om hissen fungerar som den ska och inte utgör någon risk för hälsa och säkerhet. Fastighetsägaren, eller den som annars ansvarar för hissen, ansvarar för att besiktning görs av ett ackrediterat kontrollorgan, med rätt tidsintervaller samt att eventuella fel och brister åtgärdas omgående.

Ifall hissen underkänns vid besiktning, får den inte användas innan bristerna har åtgärdats och hissen därefter har godkänts vid ombesiktning. Det godkända ombesiktningsprotokollet ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Besiktningsintervaller

Hissar ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan enligt fastställda intervall som regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar. Den senaste besiktningsskylten ska finnas uppsatt på en väl synlig plats i eller i anslutning till hissen.

Olika typer av besiktningar:

 • första besiktning
 • regelbundna återkommande besiktningar efter första besiktningen
 • revisionsbesiktning som i vissa fall ska göras när hissen har byggts om.

Anstånd med besiktning

Du kan söka anstånd för besiktning av hiss under vissa förutsättningar om:

 • det finns särskilda skäl som gör att det inte går att besiktiga hissen just nu.
 • anståndet söks innan besiktningen skulle ha gjorts.

Mer information om vilka intervaller som gäller för olika hisstyper och verksamheter samt anstånd finns på Boverkets hemsida. Där finns också information om certifierade kontrollanter.

Tillsyn av hissar

Myndighetsnämnden ansvarar för tillsyn av hissar i Lessebo kommun.

En fastighetsägare som inte låtit utföra hissbesiktning i tid kan föreläggas att utföra besiktningen. Ifall det framgår av ett protokoll att hissen har brister kan ägaren föreläggas att åtgärda bristerna.

Säkerhetsproblem i hissarna där du bor eller arbetar

Om du som bor eller arbetar i en byggnad upplever att hissen inte fungerar som den ska kan du vända i första hand vända dig till fastighetsägaren och påtala problemen.

Ifall problemen kvarstår, eller om du tror att hisskontrollen inte görs som den ska kan du:

 • Be att fastighetsägaren sätter upp den senaste besiktningsskylten i hissen.
 • Begära ut protokollet från besiktningen som är allmän handling.
 • Om hissbesiktningen inte är gjord enligt reglerna, eller om protokollet visar på brister kan du anmäla fastighetsägaren för brister i sin skyldighet att kontrollera hissen och att åtgärda brister i densamma.

Installera ny hiss eller göra ändringar i befintlig hiss

Om du ska installera en ny eller göra ändringar i en befintlig hiss behöver du göra en anmälan och invänta startbesked.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 juni 2024
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.57

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se