Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

De flesta ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet. Vill du ta del av protokoll från besiktning, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lämna in OVK-protokoll till tillsynsmyndighet via e-tjänst

Hitta certifierad sakkunnig funktionskontrollant

På Boverkets webbplats finns en sökfunktion för att hitta certifierad sakkunnig.

 

Snabbfakta om obligatorisk ventilationskontroll

 • Kontroll ska göras regelbundet, intervallen är 3 respektive 6 år för olika byggnadstyper och verksamheter.
 • Kontroll ska göras av certifierad kontrollant.
 • Besiktningsprotokollet ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Intyg från funktionskontrollanten ska sättas upp väl synligt i byggnaden.
 • Fel och brister i ventilationen ska åtgärdas omgående.

Om obligatorisk ventilationskontroll

De flesta byggnaders ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet oavsett om ventilationen bygger på självdrag, fläktstyrning eller värmeväxling. OVK görs för att kontrollera om ventilationssystemen fungerar och ger ett tillfredsställande inomhusklimat.

Byggnadens ägare ansvarar för att OVK görs med rätt tidsintervaller och på rätt sätt samt att eventuella fel och brister åtgärdas omgående.

Kontrollen görs av sakkunnig funktionskontrollant

OVK ska genomföras av en sakkunnig funktionskontrollant, som byggnadens ägare utser. Kontrollanten kan om möjligt ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Kontrollanten ansvarar för hur besiktningen genomförs och dokumenterar resultatet i ett protokoll som skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen, oavsett om besiktningen är godkänd eller inte. Intyg från funktionskontrollanten ska sättas upp väl synligt i byggnaden.

Protokollet ska skickas in

Protokollet från den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns sedan tillgängligt som allmän handling. För att ta del av handlingar behöver du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Återkommande kontroller

För de flesta byggnader ska OVK göras regelbundet, vart tredje eller sjätte år (återkommande besiktning).

Återkommande OVK behöver inte göras på:

 • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning,
 • industribyggnader, även storkök, centralkök och motsvarande i separata byggnader,
 • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring,
 • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Byggnadens ägare ansvarar

Det är alltid byggnadens ägare som ansvarar för att genomföra en OVK.

Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan denne föreläggas att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att ventilationssystemet har brister kan ägaren föreläggas att åtgärda bristerna.

Brister i ventilationen där du bor eller arbetar

Om du som bor eller arbetar i en byggnad upplever att ventilationen inte fungerar som den ska, vänder du dig i första hand till byggnadens ägare och påtalar problemen.

Om problemen kvarstår, bör du göra följande:

 • Kontrollera att OVK-intyget finns uppsatt på väl synlig plats i fastigheten.
 • Begära att få ta del av det senaste protokollet från byggnadens ägare.
 • Saknas protokoll eller om protokollet visar på brister kan du anmäla byggnadens ägare till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplats

Mer information om vilka intervaller som gäller för olika byggnadstyper och ventilationssystem och vad kontrollerna ska omfatta kan du läsa om på Boverkets webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 juni 2024
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.57

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se