• Minimera Visa
  2022-05-23
  Vatten: Kortare avbrott i Lessebo
  Under dagen den 23 maj kan det bli kortare avbrott i vattenförsörjningen för ett fåtal fastigheter på Timmervägen, Öjenvägen och delar av Norrvidingegatan, Kolvägen och Värendsgatan. Läs mer

Tomtskötsel

Enligt plan- och bygglagens 8 kap 17 § ska tomter hållas i ett vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

E-tjänst

Siktröjning

Du som är fastighetsägare är skyldig att vårda din tomt så att växtlighet eller annat inte hindrar sikt eller försvårar framkomlighet enligt Plan- och bygglagen 8 kap 15 § och 17 §. Det är viktigt för trafiksäkerheten och kan rädda liv.

I Lessebo kommun gäller:

Häckar, buskar, plank, stängsel eller annat som kan skymma sikten i en gatukorsning får inte vara högre än 80 cm över intilliggande gatunivå. Detta gäller inom den s.k. sikttriangeln, 10 m innan korsning (A=10 m). 

Träd, buskar, häckar eller annat får inte inkräkta på gångbana, cykelbana eller körbana. Över gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 m, över cykelbana 3,2 m och över körbana 4,6 m.
(A=80 cm, B =2,5 m, C=3,2 m, D=4,6 m) 

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom en sikttriangel som sträcker sig 2,5 meter från hörnet längs tomtgränsen och in på uppfarten. 

Att ha kommunen som granne

Information om olovliga anläggningar på allmän platsmark

Många invånare har tomt som gränsar till allmän platsmark, det vill säga områden som ska vara tillgängliga för alla, såsom parker, skog och gator. Det är därför inte tillåtet att använda allmän platsmark som en förlängning av den egna tomten för exempelvis studsmatta, byggställning eller anlägga komposter eller vedupplag. Du får heller inte plantera växter, sätta upp staket eller på annat sätt markera marken så att andra uppfattar det som en del av din tomt. Man får heller inte nyttja den för uppställning av några fordon eller byggnader. Alla dessa saker klassas som olovliga anläggningar. Marken är som sagt till för alla och ska vara tillgänglig för alla. Behöver du tillfälligt få använda mark söker du tillstånd av allmän platsmark hos Polisen. 

Vad säger lagen?

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Att placera ut en anläggning så som ett vedupplag, kompost eller båt på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

I enlighet med plan- och bygglagen kan skydd ges för allmän platsmark i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Den allmänna platsmarken är inte avsedd för bebyggelse.

Hur agerar kommunen?

När olovliga anläggningar upptäcks på kommunal mark (via anmälan eller vid annat arbete i området) skickas först detta informationsbrev ut till tänkbar ägare. Kommunen kommer då också att informera om gällande lagstiftning. Om den olovliga anläggningen inte tas bort kan den tänkbara ägaren komma att få ett föreläggande från kommunen om att anläggningen ska tas bort. Det kan även bli aktuellt med en polisanmälan om åtgärd vägras. Vid olovlig placering av fordon på allmän platsmark kan bötfällning ske direkt samt att bilen kan komma att flyttas enligt lagen om flyttning av fordon ifall ägaren inte själv vidtar åtgärd.

Hur ska du som fastighetsägare agera?

 • Respektera lagen och anlägg inte något utanför din egen tomtmark.
 • Vid nybyggnation eller annat tidsbegränsat behov kan tillstånd ges för en anläggning. Kontakta din kommun för mer information.
 • Avlägsna eventuella anläggningar som du har utanför din egen tomt snarast möjligt.

Vem kan svara på frågor?

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan svara på dina frågor som rör olovliga anläggningar. Kontakta växeln för kontaktuppgifter: 0478-125 00.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 november 2021
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, skyddsjakt, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare/utredare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se