Balkong

Generellt behöver du bygglov för att uppföra en ny balkong på en befintlig byggnad och även för att glasa in befintliga balkonger. Vissa undantag från lovplikten finns dock för en- och tvåbostadshus.

En balkong är en viktig del av en byggnads arkitektur och blir ofta en del av det offentliga rummets stadsliv.

När du vill bygga balkonger på ett befintligt hus eller glasa in befintliga balkonger beaktas bland annat åtgärdens påverkan på byggnadens karaktär och på stadsbilden samtidigt som både enskilda och allmänna intressen ska vägas in i prövningen av bygglovet.

Tänk på att ny balkong på en byggnad kan ge ökad insyn som medför en olägenhet för grannarna. Informera gärna grannen om dina planer innan du ansöker om lov.

Du behöver söka bygglov om du vill ta upp en ny dörr ut till balkongen.

Balkongen ska:

 • vara väl utformad
 • vara anpassad till byggnadens karaktärsdrag
 • uppfylla tekniska krav
 • ha ett räcke som är minst 1,1 meter högt (små barn ska inte kunna klättra på räcket).

 

Undantag från lovplikten

Mindre tillbyggnader som balkonger och burspråk på en- och tvåbostadshus inom detaljplanelagt område är undantagna från bygglovsplikten. Även fritidshus räknas som en- och tvåbostadshus.

Undantaget från bygglovsplikten gäller bara under vissa förutsättningar. Exempel på detta kan vara:

 • Balkongens utformning och placering måste stämma överens med gällande detaljplan.
 • Balkongens placering måste uppfylla detaljplanens bestämmelser om minsta avstånd till fastighetsgränsen. Om sådan bestämmelse saknas i detaljplanen ska balkongen placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen om inte granne medger närmre avstånd.
 • Balkongen får uppföras på bostadshuset, men inte på komplementbyggnader.
  Tillbyggnaden ska kunna bedömas som liten och får inte anses dominerande på byggnaden.

Balkongens höjd över marken samt dess djup påverkar om den bedöms som en bygglovsbefriad mindre tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus eller som en yttre ändring som du behöver söka bygglov för.

Uppfyller inte balkongen kriterierna för lovbefrielse behöver du söka bygglov.

Du hittar samtliga förutsättningar för bygglovsbefrielse för liten tillbyggnad som balkong hos Boverket.


Inglasning av balkong

Du behöver för det mesta bygglov för inglasning av befintliga balkonger.

 

Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 18 april 2024
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.49

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se