Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten (snö eller hagel) som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att dagvattnet tas omhand på den egna fastigheten.

Du som är fastighetsägare ansvarar för att dagvattnet tas om hand på din egen fastighet. Det kallas för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Dagvatten får inte ledas till någon annan fastighet. Samhällsbyggnadsförvaltningen granskar hur dagvatten tas omhand i samband med din ansökan.

Vill du ansluta till kommunens ledningsnät behöver du kontakta VA-avdelningen.

Vilka dagvattenanläggningar ska anmälas?
Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten enligt miljöbalken, vilket bland annat innebär anmälningsplikt vid nyanläggning eller ändring av en dagvattenanläggning. Detta kan till exempel vara anläggningar för omhändertagande av dagvatten, avskiljning av föroreningar eller utjämning av flöde. Dessutom ska anläggningar för omhändertagande av det dagvatten som enligt Lessebo kommuns dagvattenhandbok kräver rening anmälas. För mer info kontakta bygg- och miljöenheten.

Anmälan ska vara bygg- och miljöenheten tillhanda senast sex veckor innan anläggning börjar byggas.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.50

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se