Byta färg eller material på fasad och tak

Du behöver bygglov eller göra en anmälan för att ändra en byggnads yttre utseende. Till exempel om du ska byta material eller kulör på fasad eller tak. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från lovplikten.

Du behöver inte bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäcknings-material på en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader så länge förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Du behöver bygglov om

 • fasaden eller taket förändras så att byggnadens karaktär påverkas väsentligt.
 • byggnaden förändras så att områdets karaktär påverkas väsentligt. Det innebär till exempel att en ändring av en byggnad i ett enhetligt bebyggelseområde kan kräva bygglov.

Ibland är det svårt att själv avgöra vad som är en väsentlig ändring. Du kan alltid kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för vägledning.

Andra byggnader än en- eller tvåbostadshus

Du får i vissa fall byta färg, fasadbeklädnad och takmaterial på fasad och tak på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov.

Förutsättningarna är

 • att byggnaden inte är eller ligger i ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt.
 • att den aktuella fasaden vetter mot en kringbyggd gård. Med kringbyggd gård menas slutna kvarter eller en gård med flera byggnader runt omkring.

Alla ändringar av en byggnads yttre behöver uppfylla utformningskraven för god form-, färg- och materialverkan, ta tillvara på byggnadens karaktär samt uppfylla kraven på tekniska egenskaper.

 • Detaljplanen kan ha bestämmelser om färg eller material på tak eller fasad. Då får dina ändringar inte strida mot de bestämmelserna.
 • Detaljplanen, eller områdesbestämmelserna, kan ha bestämmelser om utökad lovplikt för att ändra byggnadens utseende. Då gäller de, och du behöver bygglov trots att bytet av färg eller material på tak eller fasad inte väsentligt påverkar byggnadens eller områdets karaktär.
 • Byggnader med särskilt bevarandevärde, som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser, har egna förutsättningar. Då behövs ibland anmälan för underhåll av fasad och tak även om du inte ska ändra färg eller material.
 • Om brandskyddet påverkas väsentligt av nytt fasadmaterial krävs ibland en anmälan.


Ansök om bygglov

 

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.51

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se