Takkupor

Du behöver bygglov för att uppföra takkupor. Vissa undantag från lovplikten finns för en- och tvåbostadshus genom de så kallade attefallsreglerna.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Undantag från bygglovsplikten för takkupor gäller en- och tvåbostadshus under vissa förutsättningar:

 • Takkuporna får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Lovbefrielsen gäller inte på en komplementbyggnad.
 • Du får bygga max två stycken takkupor på bostadshuset. Har du redan en takkupa får du endast bygga en till, oavsett när befintlig takkupa uppfördes. Har du redan två takkupor kan du inte nyttja attefallsreglerna för ytterligare takkupor.
 • Takkupornas längd får uppta högst halva takfallets längd.
 • Åtgärden får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, som till exempel takstolar.
 • Takkuporna får inte uppföras på en byggnad eller i ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt.

Om takkupan inte uppfyller alla kriterierna för lovbefrielse enligt ovan behöver du ansöka om bygglov. Finns det bestämmelser i detaljplanen om att takkupor kräver bygglov gäller inte lovbefrielsen.

Du behöver skicka in en anmälan och invänta ett startbesked innan du påbörjar åtgärden, även om den är lovbefriad.


I vissa fall gäller inte undantagen

I Lessebo kommun finns några områden som bedöms särskilt kulturhistoriskt värdefulla och är undantagna från lovbefrielsen.

Ansök om bygglov

 

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.51

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se