Ändring och underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad

Vissa byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla omfattas ibland av skyddsbestämmelser i detaljplanen eller i områdesbestämmelser. Du behöver antingen göra en anmälan eller söka bygglov innan du genomför underhållsåtgärder på en byggnad som omfattas av skyddsbestämmelser.

Inom Lessebo kommun finns en del områden som är utpekade som kulturmiljö, på dessa områden kan fler handlingar behövas för att handlägga/bevilja ett bygglov eller anmälan. Områdena finns utpekade i kommunens översiktsplan. För mer detaljerad information kan du läsa vidare på Länstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Åtgärder som syftar till att bibehålla, bevara eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde räknas som underhåll.

För en byggnad som omfattas av skyddsbestämmelser behöver du alltid:

 • göra en anmälan om underhållsåtgärder även om åtgärden i sig inte är lovpliktig. Till exempel om du ska måla om fasaden i samma kulör som tidigare.
 • söka bygglov om du ska ändra byggnadens yttre utseende eftersom det kan påverka byggnadens eller områdets karaktär och/eller dess kulturhistoriska värde. Till exempel om du ska byta material eller kulör på fasad eller tak.

Kommunens riktlinjer:

 • Inom område för all form av kulturmiljövård är det inte tillåtet att förändra områdets eller det enskilda husets karaktär.
 • Inom område för all form av kulturmiljövård måste all nybyggnation och exploatering ske på ett sätt som passar in med omgivningen och den historiska bebyggelsen.
 • Inom områden för all form av kulturmiljövård får mindre fasadändringar ske om de inte påverkar områdets karaktär eller utseende negativt.
 • Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya bebyggelsen får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets karaktär vad gäller höjd eller utseende.
 • Vid samtliga lovprövningar ska jämförelser ske med den ursprungliga bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens utseende och placering i området. Detta gäller både för områden klassade som riksintresse och som inte är klassade som riksintresse men ändå utpekade för kulturmiljövård.

Är du osäker på vad som gäller för din fastighet, ta kontakt med bygg- och miljöenheten.

Ansök om bygglov

 

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.54

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se