Rivning

Du behöver rivningslov för att riva en byggnad eller delar av en byggnad inom detaljplanerat område.

Inom detaljplanelagt område behöver du alltid rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad.

Utanför detaljplanelagt område reglerar eventuella områdesbestämmelser om rivningslov krävs. I de fall där rivningslov inte krävs behöver du göra en anmälan och invänta startbesked innan du får börja riva.

Om du vill flytta en befintlig byggnad från en plats till en annan behöver du först rivningslov på den gamla platsen. Du behöver även bygglov för nybyggnad på den nya platsen.

Detaljplanen, områdesbestämmelserna och byggnadens kulturhistoriska värde påverkar förutsättningarna för rivning på din fastighet.

Vid en ansökan om rivningslov görs en sammantagen bedömning av om byggnaden eller bebyggelsen bör bevaras utifrån dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde och om en rivning är förenlig med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver inte rivningslov

 • Utanför detaljplanerat område om inte kommunen har infört utökad lovplikt i områdesbestämmelser.
 • För att riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov. Till exempel skärmtak eller friggebodar.
 • För att riva eller ta bort en byggnad som har uppförts med tidsbegränsat lov behöver du inte ansöka om rivningslov när tiden för tidsbegränsningen går ut.

Ansök om bygglov, rivningslov och marklov

Tänk på: Om du samtidigt ska bygga något som kräver bygglov behöver du inte ansöka om rivningslov separat. Då kan rivningslovet hanteras tillsammans med ditt bygglov.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.55

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se