Tillbyggnad max 15 kvadratmeter (attefallstillbyggnad)

Du behöver bygglov för tillbyggnader. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten genom de så kallade attefallsreglerna. Om du planerar att göra en tillbyggnad enligt attefallsreglerna behöver du göra en anmälan och invänta startbesked.

Tillbyggnader om maximalt 15 kvadratmeter på en- och tvåbostadshus kallas ofta för attefallstillbyggnader. Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga.

Storlek och placering

 • Attefallstillbyggnaden får endast byggas i anslutning till ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Det ska vara en tillbyggnad, alltså byggas intill det befintliga huset.
 • Attefallstillbyggnadens totala bruttoarea är begränsad till 15 kvadratmeter. Med bruttoarea (BTA) menas arean av mätvärda delar av varje våningsplan begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida.
 • Höjden, så kallad taknockshöjd, ska vara lägre än det befintliga husets nockhöjd.
 • Attefallstillbyggnaden får inte uppföras på byggnader eller i områden som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
 • Avståndet till allmän platsmark, som till exempel gata eller park, måste vara minst 4,5 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Du får bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar attefallstillbyggnadens tänkta placering.

Tänk på att du bara får göra en attefallstillbyggnad. Du kan till exempel inte bygga en attefallstillbyggnad på 7 kvadratmeter bruttoarea och sedan ytterligare en tillbyggnad på resterande 8 kvadratmeter.

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.55

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se