Djurhållning

Fr.o.m. 1 januari 2009 har länsstyrelserna tagit över ansvaret för den operativa djurskyddskontrollen. Detta innebär att fr.o.m. 1 januari 2009 utför Länsstyrelsen i Kronobergs län djurskyddskontroller i Lessebo kommun. Kommunen har dock fortfarande ansvaret för miljöskyddstillsynen för lantbruket.

Hur djur i fångenskap ska hållas och skötas regleras i djurskyddslagen som kompletteras med djurskyddsförordningen, föreskrifter och allmänna råd. Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs. Kommunen utför kontroller av djurhållning inom detaljplanelagt område och miljöskyddstillsyn för lantbruk. Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet.

Den svenska djurskyddslagstiftningen syftar till att säkerställa att djur i Sverige har ett gott djurskydd samt till att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Med god djurvälfärd menar man i djurskyddslagstiftningen att djur ska må fysiskt och psykiskt bra. Den som äger, sköter eller hanterar djur ansvarar för att djuren har det bra.

Djurhållning i tätort

Enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs särskilt tillstånd från myndighetsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, orm eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med detaljplan.

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur miljö- och djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Ansökan ska göras på särskild blankett.

Tillstånd kan lämnas för att hålla ovanstående djur inom detaljplan under förutsättning att:

 • Olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.
 • Gödselhanteringen sker utan olägenhet för omgivningen.
 • Djurhållningen sker på ett ur miljö-, djurskydds- och djurhälsosynpunkt lämpligt sätt.

Tillståndet kan återkallas om verksamhetsutövaren inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar störning för omgivningen.

Blankett för ansökan om tillstånd för djurhållning inom tätort hittar du bland våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information om att ansöka om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan kontakta bygg- och miljöenheten.

Externa länkar för mer information
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 2 september 2021
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, skyddsjakt, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig

  Ansvarsområde: diarieföring, utlämnande av allmän handling
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, enskilda avlopp, tobak, cisterner, köldmedia
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Neira Dedic - Nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se