• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Naturvård

Naturvården har som mål att bevara landskapets natur- och kulturvärden, både för människan och naturen. För oss som lever nu och för kommande generationer.

Ingrepp i naturmiljö

I Kronobergs län råder ett generellt markavvattningsförbud. Dispens söks hos Länsstyrelsen. Frågor om byggande i vatten eller åtgärd som ändrar vattenståndet i vattenområde (vattenverksamhet) hanteras av Länsstyrelsen.

Ingrepp i områden med automatiskt biotopskydd som alléer (5 träd planterade i rad) och pilevallar samt speciellt i jordbrukslandskapet källor med omgivande våtmark, småvatten och våtmarker, odlingsrösen och stenmurar kräver dispens från Länsstyrelsen.

Samråd med Länsstyrelsen krävs sex veckor före följande åtgärder vidtas:

 • Anläggande av våtmark
 • Schaktningar
 • Större dräneringar
 • Upptagande av nya ledningsgator
 • Anläggande av skogsbilvägar etc (som inte prövats på annat sätt)
 • Förvandling av åker till skogsmark
 • Skydds- och kompensationsdikning
 • Uppförande av radio- och telemaster
 • Organiserat friluftsliv eller andra åtgärder som väsentligt påverkar naturmiljön

När det gäller husbehovstäkter för till exempel grus ska du samråda med plan- och miljöenheten.

Dispens från strandskydd söks hos plan- och miljönämnden.

Kalkning

Den sura nederbörden orsakar läckage av näringsämnen från marken och rubbningar i ekosystemen. I en kraftigt försurad sjö har majoriteten av alla växt- och djurarter slagits ut och ersatts av ett fåtal dominerande arter såsom vitmossor, grönalger och några insektsarter. Exempel på känsliga arter som drabbas hårt av försurning är flodkräfta, flodpärlmussla, elritsa, braxen, mört och öring.

En av de övergripande målsättningarna med kalkningsverksamheten i Lessebo kommun är att upprätthålla en god vattenkvalitet i Lyckebyåns och Ronnebyåns vattensystem och motverka återförsurning i tillflöden och sjöar. Lyckebyåns åtgärdsområde omfattar 69 km2 och Ronnebyåns 500 km2.

Luftkvalitet

Mätningar av luftföroreningar sker i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län och Kronobergs luftvårdsförbund för att visa att miljökvalitetsnormerna uppfylls.
Resultatet visar att utomhusluften i Lessebo kommun är bra, förutom att halten av små partiklar (PM 10) är något hög. På Kronobergs luftvårdsförbunds webbplats hittar du mer information.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av Europas värdefullaste naturområden. Över hela Sverige finns idag många naturområden som ingår i Natura 2000. Områdena kan vara mycket olika, men gemensamt för dem är att de är ett exklusivt urval av den värdefullaste naturen i Sverige och Europa. I Kronobergs län finns det 133 Natura 2000-områden, varav många av dem är naturreservat. För alla områden finns en bevarandeplan. I Lessebo kommun finns fyra Natura 2000 områden; Stocksmyr, Kulla-Skärgöl, Lövsjö ängar och Tiafly.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 9 november 2017
Publicerad: 4 december 2016 kl. 13.14

Lessebo i media

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Sofie Alldén - Registrator/systemansvarig
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se