Detaljplaner

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med ett flertal detaljplaner. Det sker på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplaner genomgår olika stadier, från inledande skissarbeten och planutredningar, till framställning av textdokument och kartor. I samband med samråd och granskning av detaljplanerna kan synpunkter lämnas på förslagen. Sedan antas detaljplanerna av kommunstyrelsen innan de slutligen kan vinna laga kraft och bli juridiskt bindande.

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med i ett tidigt skede.

Planer som är utställda för remiss

Nedan finns de planer som är ute för samråd eller granskning och där synpunkter kan lämnas.

Detaljplan för Kosta 3:30 (Bruno Mathssons glashus)

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheten Kosta 3:30 i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 21 mars 2023 till och med tisdag den 11 april 2023 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den norra delen av Kosta tätort, strax sydost om Kosta glasbruk. Planområdet avgränsas i norr av Slipare vägen, i väster av Holsteins väg och i söder av Snobackavägen. I öster avgränsas området av fastighetsgränser och omfattar Kosta 3:48 och Kosta 3:68. Planområdets areal uppgår till cirka 9334
kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla och bevara Bruno Mathssons glashus. Inom planområdet finns idag en radhuslänga som innehåller 5 stycken lägenheter, innehållande 1 visningslägenhet, 3 lägenheter och 1 konferenslägenhet. Detaljplanen öppnar upp för möjligheten att bedriva tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler på alla 5 befintliga lägenheterna i huset. Planförslaget gör det också möjligt att använda de 5 befintliga lägenheterna för permanent bruk. Byggnaderna kommer att förses med rivningsförbud och
skyddsbestämmelser för exteriören och interiören, vilket innebär att husen inte får rivas och inte får förvanskas.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”befintliga bostäder”. Planförslaget följer därmed översiktsplanens intentioner.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 21 mars - 11 april 2023. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådet ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Om samrådskretsen har godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen sammanställa ett granskningsutlåtandesom ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt förslaget samt synpunkter från samrådet. Slutligen beslutas om att anta detaljplanen och den vinner laga kraft tre veckor efter beslutet.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo senast tisdag den 11 april 2023.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Härden 9 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheten Härden 9 m.fl. i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med tisdag den 21 mars 2023 till och med tisdag den 11 april 2023 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Lessebo, i anslutning till Storgatan (Riksväg 25) som är en huvudgata i samhället. Bruksgatan och Bergsrådsgatan är övriga avgränsande gator. Planområdets areal uppgår till 14 000 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att uppdatera gällande stadsplaner till nuvarande användningar så att de stämmer överens med dagens verkliga situation. Detaljplanen syftar även till att pröva möjligheten att förtäta med bostäder samt möjliggöra för etablering av centrumverksamheter i bottenplan i ett centralt läge i Lessebo. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter överlång tid.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”befintliga centrumverksamheter och befintliga bostäder”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Planförslaget har varit utsänt för samråd under perioden 20 december 2022 - 10 januari 2023. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av samhällsbyggnadsförvaltningen i samrådsredogörelsen. Handlingarna ställs ut för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som yttrat sig under samråd möjlighet att yttra sig igen. Eventuella synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs och bemöts av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplan. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta
detaljplanen

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo senast tisdag den 11 april 2023.

Granskningshandlingar

Detaljplan för Hackan 2 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheten Hackan 2 m.fl. i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 21 februari 2023 till och med tisdag den 14 mars 2023 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Lessebo, Lessebo tätort, nordöst om grundskolan Bikupan. I norr/nordväst och nordöst angränsar området till Odengatan. I väster till Vikingagatan, i öster till Åkerhultsvägen och i söder till Rasthagsvägen. Planområdets areal uppgår till cirka 5,6 hektar.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att uppdatera områdets markanvändning så att den stämmer överens med dagens verkliga situation. Detaljplanen syftar även till att pröva möjligheten att förtäta med bostäder och vård för del av fastigheten Lessebo 9:1. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter överlång tid.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”befintliga bostäder och befintlig skola”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 21 februari - 14 mars 2023. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådet ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Om samrådskretsen har godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen sammanställa ett granskningsutlåtandesom ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt förslaget samt synpunkter från samrådet. Slutligen beslutas om att anta detaljplanen och den vinner laga kraft tre veckor efter beslutet.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo senast tisdag den 14 mars 2023.

Samrådshandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 (Linnégatan)

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 7:1 (Linnegatan), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 23 augusti 2022 till och med tisdag den 13 september 2022 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Hovmantorps samhälle och angränsar i öster till Linnégatan och i norr till en befintlig villafastighet. I övrigt omges området av skogsmark. Planområdets areal är cirka 1080 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att ändra markanvändningen från allmänt ändamål, Park eller Plantering till bostadsändamål inom del av Hovmantorp 7:1 (Linnégatan), Hovmantorp samhälle. Detta för att kunna möjliggöra uppförande av ett enplanshus.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”Befintliga bostäder”. Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under tiden 23 augusti - 13 september 2022. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådet ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Om samrådskretsen har godkänt förslaget till detaljplan ska kommunen sammanställa ett granskningsutlåtandesom ska innehålla information om att samrådskretsen godkänt förslaget samt synpunkter från samrådet. Slutligen beslutas om att anta detaljplanen och den vinner laga kraft tre veckor efter beslutet.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 80 Lessebo senast tisdag den 13 september 2022.

Samrådshandlingar

Antagna detaljplaner

Nedan finns de planer som har blivit antagna.

Upphävande av stadsplaner vid reningsverket i Lessebo

Kommunstyrelsen har antagit upphävandet för upphävande av
stadsplaner för del av Lessebo 9:1 och Flädingsnäs 1:3 vid reningsverket vid sitt sammanträde 2023-03-14 . Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2023-03-15. Under förutsättning att inget överklagande inkommer senast 2023-04-05 får beslut om antagande laga kraft 2023-04-06.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i västra delen av Lessebo, Lessebo tätort, väster om Brogatan. Området avgränsas i norr och söder av befintlig industribebyggelse vid Brogatan, i väster av skogsmark och sjön Öjen samt i öster av järnvägsspåret (Kust till kustbanan). Totalt storlek för området för upphävandet är cirka 1,7 hektar.

Detaljplanens syfte

Syftet är att upphäva delar av gällande stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 då markinnehavet i dagsläget inte överensstämmer med verkligheten. Syftet är även att möjliggöra ett markbyte genom lantmäteriförrättning där del av den privata fastigheten Flädingsnäs 1:3 överlåts till kommunen. Samtidigt som del av Lessebo 9:1 som ägs av kommunen överlåts till Flädingsnäs 1:3. Därför är avsikten att upphäva delar av stadsplaner för att möjliggöra ett genomförande av lantmäteriförrättning. Upphävandet i sig innebär dock ingen förändring av den fysiska miljön eller markanvändning inom området.

Hur överklagas beslutet?

När ett upphävande av detaljplan har antagits kan beslutet överklagas av sakägare. Sakägare är den som före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Den som vill överklaga beslutet att anta upphävandet gör det hos Mark- och miljödomstolen enligt Plan- och bygglagen kap. 13 § 2a. Överklagandet ska lämnas till Lessebo kommun. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet om antagandet har tillkännagetts.

Tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange planens rubrik och/eller beslutsparagraf. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet.

Antagandehandlingar

Upphävande av stadsplaner vid Flädingsnäs 1:3 i Lessebo

Kommunstyrelsen har antagit upphävandet för upphävande av
stadsplaner för del av Lessebo 9:1 och Flädingsnäs 1:3 vid sitt sammanträde 2023-03-14 . Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2023-03-15. Under förutsättning att inget överklagande inkommer senast 2023-04-05 får beslut om antagande laga kraft 2023-04-06.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i sydöstra Lessebo, Lessebo tätort, söder om Kostavägen. I norr/nordväst och söder/sydöst angränsar området till befintliga bostadsområden. I öster, sydväst samt genom en del av planområdet gränsar sjön Läen. I söder ligger en industri samt skogsmark. I norr finns enbart skogsmark. Totalt storlek för området för upphävandet är cirka 13,5 hektar.

Detaljplanens syfte

Syftet är att upphäva delar av gällande stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 då markinnehavet i dagsläget inte överensstämmer med verkligheten. Syftet är även att möjliggöra ett markbyte genom lantmäteriförrättning där del av den privata fastigheten Flädingsnäs 1:3 överlåts till kommunen för att säkerställa gång- och cykelvägen utmed sjön Läen. Samtidigt som del av Lessebo 9:1 som ägs av kommunen överlåts till Flädingsnäs 1:3. Därför är avsikten att upphäva delar av stadsplaner för att möjliggöra ett genomförande av lantmäteriförrättning. Upphävandet i sig innebär dock ingen förändring av den fysiska miljön eller markanvändning inom området.

Hur överklagas beslutet?

När ett upphävande av detaljplan har antagits kan beslutet överklagas av sakägare. Sakägare är den som före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Den som vill överklaga beslutet att anta upphävandet gör det hos Mark- och miljödomstolen enligt Plan- och bygglagen kap. 13 § 2a. Överklagandet ska lämnas till Lessebo kommun. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet om antagandet har tillkännagetts.

Tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange planens rubrik och/eller beslutsparagraf. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet.

Antagandehandlingar

Planer som vunnit laga kraft

Nedan finns de planer som nyligen vunnit laga kraft.

Planprogram för östra Hovmantorp

Den 27 februari 2023 tog kommunfullmäktige i Lessebo kommun beslut om att godkänna planprogram för östra Hovmantorp. Planprogrammet visar hur den östra delen av Hovmantorp som helhet kan utvecklas i framtiden på ett hållbart sätt. Planprogrammet ska efter godkännandet fungera som en gemensam målbild och utgöra underlag för fortsatt projektarbete och kommande detaljplaner. I det fortsatta arbetet kommer Trafikverket att ta fram en vägplan med tillhörande utredningar. I denna process kan mer detaljerade strukturer tas fram.

Antagandehandlingar

Detaljplan för Tärnan 9

Kommunstyrelsen har antagit detaljplaneplaneförslaget (detaljplan för fastigheten Tärnan 9) vid sitt sammanträde 2023-02-14. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2023-02-15. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 10 mars 2023. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen)

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen) antogs i Kommunstyrelsen den 13 september 2022 § 187. Beslutet om antagande har, efter överklagande, fått laga kraft 2023-01-31.

Lagakrafthandlingar

Ändring av detaljplan för Kosta 36:10 samt del av Kosta 36:13 m.fl.

Kommunstyrelsen har den 6 december 2022 antagit förslaget till ändring av detaljplan för fastigheten Kosta 36:10 samt del av Kosta 36:13 m.fl. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 7 december 2022.  Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 30 december 2022. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Kosta Lodge

Detaljplan för fastigheterna Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 och 1:2 antogs i Kommunstyrelsen den 30 november 2021. Beslutet om antagande har, efter överklagande, fått laga kraft 2022-06-07.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Wergels väg)

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 (Wergels väg). Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 10 maj 2022. Justering av protokoller med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 16 maj 2022. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 7 juni 2022. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl. (södra Hovmantorp)

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 m.fl., (Södra Hovmantorp). Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 april 2022. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 26 april 2022. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 23 maj 2022. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3)

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3) antogs i Kommunstyrelsen den 9:e november 2021. Beslutet om antagande har, efter överklagande, fått laga kraft 2022-05-16.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Granvägen)

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 (Granvägen), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 8 februari 2022. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 11 februari 2022.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 7 mars 2022. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 11 maj 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 12 maj 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 3 juni 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Överklagande

Nedan finns de planer som har blivit överklagade.

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen) i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen den 11:e oktober 2022, § 202. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digital anslagstavla den 11:e oktober 2022. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen för hantering/prövning.

Antagandehandlingar

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 mars 2023
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sayf Noel - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se