• Minimera Visa
  2022-05-23
  Vatten: Kortare avbrott i Lessebo
  Under dagen den 23 maj kan det bli kortare avbrott i vattenförsörjningen för ett fåtal fastigheter på Timmervägen, Öjenvägen och delar av Norrvidingegatan, Kolvägen och Värendsgatan. Läs mer

Detaljplaner

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med ett flertal detaljplaner. Det sker på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplaner genomgår olika stadier, från inledande skissarbeten och planutredningar, till framställning av textdokument och kartor. I samband med samråd och granskning av detaljplanerna kan synpunkter lämnas på förslagen. Sedan antas detaljplanerna av kommunstyrelsen innan de slutligen kan vinna laga kraft och bli juridiskt bindande.

Planuppdrag

Detta är detaljplaner som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med i ett tidigt skede.

Planer som är utställda för remiss

Nedan finns de planer som är ute för samråd eller granskning och där synpunkter kan lämnas.

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen)

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med tisdag den 17 maj 2022 till och med tisdag den 7 juni 2022 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle och angränsar i väster till Morkullevägen samt befintlig bebyggelse. I nordväst gränsar området till Kullagatan samt Kunskapsskolan. I övrigt omges området av skogsmark. Planområdets areal är cirka 2,5 hektar.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom att möjliggöra bildandet av 13 stycken nya villatomter för småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”Framtida bostäder”. Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 22 mars - 12 april 2022. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av samhällsbyggnadsförvaltningen i samrådsredogörelsen.

Förslaget skickas nu ut för granskning under tiden 17 maj - 7 juni 2022. Granskningstiden är tre veckor. Granskningen är det andra steget i detaljplaneprocessen och det andra tillfället då du har möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsredogörelse som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen. Efter antagande av detaljplanen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodoses, för att då ha möjlighet att överklaga. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 7 juni 2022.

Granskningshandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Wergels väg)

Kommunstyrelsen har den 10 maj 2022, antagit förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 (Wergels väg), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Hovmantorps samhälle och avgränsas i huvudsak av villabebyggelse i norr samt öster längs Wergels väg. Söder om området ligger järnvägsspåret (Kust- till kustbanan). I övrigt omges området av skogsmark. Planområdets areal är 7 000 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att skapa utrymme för fem nya villatomter i direkt anslutning till ett redan utbyggt område med god tillgänglighet till service, natur och kollektivtrafik. Lessebo kommun behöver förtäta i Hovmantorps tätort och ser möjligheten i detta område.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 10 maj 2022. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens digitala anslagstavla. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 16 maj 2022.

Överklagan ska ha inkommit till kommunen senast den 3 juni 2022. Om någon överklagar beslutet ska Mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Antagandehandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen)

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samårdstiden är från och med tisdag den 22 mars 2022 till och med tisdag den 12 april 2022 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i den östra delen av Hovmantorps samhälle och angränsar i öster till Lärkvägen och i väsgter till Vikingagatan. Befintlig villabebyggelse ligger också öster och väster om planområdet. I övrigt omges området av skogsmark. Planområdets areal är cirka 12 000 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom att möjliggöra bildandet av 8 stycken nya villatomter för småhus som är anpassade till terrängen och omgivningen.

Förenlighet med översiktsplanen

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”Framtida bostäder och skola”. Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under tiden 22 mars - 12 april. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 12 april 2022.

Samrådshandlingar

Planer som vunnit laga kraft

Nedan finns de planer som nyligen vunnit laga kraft.

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl. (södra Hovmantorp)

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 5:1 m.fl., (Södra Hovmantorp). Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 april 2022. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 26 april 2022. Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 23 maj 2022. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3)

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3) antogs i Kommunstyrelsen den 9:e november 2021. Beslutet om antagande har, efter överklagande, fått laga kraft 2022-05-16.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 6:1 (Granvägen)

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 (Granvägen), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 8 februari 2022. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 11 februari 2022.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 7 mars 2022. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Sågverket 5 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Sågverket 5 m.fl, i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 30 november 2021. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 6 december 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 24 december 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Skytte 1 och 6

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Skytte 1 och 6 i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 9 november 2021. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 9 november 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 6 december 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Oxnabben 14

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Oxnabben 14 i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 9 november 2021. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 9 november 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 6 december 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Grycksbo 1 och 2

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Grycksbo 1 och 2 i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 7 september 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 7 september 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 4 oktober 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Lessebo 9:1

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Lessebo 9:1 i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 8 juni 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 9 juni 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 11 maj 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 12 maj 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 3 juni 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Kosta 3.28 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kosta 1:9, 1:10 och 3:28, i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 22 december 2020. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 22 december 2020.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 6 maj 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Kyrkan 3 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Kyrkan 3 m.fl i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 13 april, 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 15 april, 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 10 maj 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Ekeberga 1:9 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Ekeberga 1:9 m.fl i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 13 april, 2021. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 15 april, 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 10 maj 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Överklagande

Nedan finns de planer som har blivit överklagade.

Detaljplan för Kosta Lodge

Detaljplan för fastigheterna Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 och 1:2 antogs i Kommunstyrelsen den 30 november 2021. Planen har överklagats och samtliga handlingar är översända till Mark- och miljödomstolen för prövning. Inväntar Mark- och miljödomstolens utlåtande.

Antagandehandlingar

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 24 maj 2022
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Sayf Noel - Planarkitekt
  Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
  Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se