Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplaner

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med ett flertal detaljplaner. Det sker på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplaner genomgår olika stadier, från inledande skissarbeten och planutredningar, till framställning av textdokument och kartor. I samband med samråd och granskning av detaljplanerna kan synpunkter lämnas på förslagen. Sedan antas detaljplanerna av kommunstyrelsen innan de slutligen kan vinna laga kraft och bli juridiskt bindande.

Planer som är utställda för remiss

Nedan finns de planer som är ute för samråd eller granskning och där synpunkter kan lämnas.

Detaljplan för Grycksbo 1 och 2

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheterna Grycksbo 1 och 2 i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med tisdag den 15 juni 2021 till och med tisdag den 6 juli 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet omfattar delar av fastighet Grycksbo 1 och 2 och är belägna i den sydvästra delen av Lessebo samhälle, norr om Linnerydsvägen. Planområdet avgränsas i väster av Grycksbovägen, i öster av Åkerivägen och i norr av den gamla banvallen.

Detaljplanens syfte

Ägaren till fastigheten Grycksbo 2 önskar förvärva del av kommunens fastighet Grycksbo 1 (1 500 kvm) för att förbättra förutsättningarna och förbättra säkerheten för befintlig verksamhet. Marken som önskas köpas ligger sydväst om fastigheten Grycksbo 2 och är idag planlagd som allmän platsmark "NATUR" och föreslås därmed ändras till kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras för den del som är allmän platsmark då en privatperson inte får äga allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra en fastighetsreglering. De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Gällande översiktsplan antagen (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”Befintliga verksamheter, inkluderar industri”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 15 juni - 6 juli. Granskningstiden är tre veckor. Granskningen är det andra steget i detaljplaneprocessen och det andra tillfället då du har möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsredogörelse som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen. Efter antagande av detaljplanen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 6 juli 2021.

Granskningshandlingar

Detaljplan för Oxnabben 14 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för fastigheten Oxnabben 14 med flera, i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med tisdag den 15 juni 2021 till och med tisdag den 6 juli 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i de södra delarna av Hovmantorp i Lessebo kommun. Planområdet avgränsas i söder av sjön Rottnen, i norr av Jordtungavägen och i nordöst av en gång- och cykelväg. Planområdet omfattar cirka 1 171 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill utöka sin fastighet för att tillgodogöra sig ytterliggare mark för bostadsändamål och köpa del av kommunens fastighet Hovmantorp 5:1 (185 kvm). Marken som önskas köpas ligger nordväst och sydöst om fastigheten Oxnabben 14 och är idag planlagd som allmän platsmark "NATUR" och föreslås därmed ändras till kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras för den del som är allmän platsmark då en privatperson inte får äga allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra en fastighetsreglering. Utöver att ändra markens ändamål vill ägaren till Oxnabben 14 ändra utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av att detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och fastighetens beskaffenhet. De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Gällande översiktsplan antagen (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”Befintliga bostäder”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 15 juni - 6 juli. Granskningstiden är tre veckor. Granskningen är det andra steget i detaljplaneprocessen och det andra tillfället då du har möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsredogörelse som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen. Efter antagande av detaljplanen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 6 juli 2021.

Granskningshandlingar

Detaljplan för Sågverket 5 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheten Sågverket 5 m.fl, i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 18:e maj 2021 till och med tisdag den 8:e juni, 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster om Brogatan och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster om planområdet ligger järnvägsspåret (Kust till kustbanan). Planområdets areal är drygt 48 500 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 2020-11-25 från Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att pröva en större sammanhängande industrifastighet inom kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i gällande detaljplan är allmän platsmark, gata eller torg, får tas i anspråk för industriändamål. För att möjliggöra ett förvärv måste gällande detaljplan ändras.

Utöver detta är syftet också att möjliggöra en ny kommunal väg som säkerställer allmänhetens tillgång till området. Detaljplaneförslaget innebär främst administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan gällande markförhållanden.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Gällande översiktsplan antagen (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”Befintliga verksamheter, inkluderar industri”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 18:e maj - 8:e juni. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 8:e juni 2021.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Skytte 1 och 6

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheterna Skytte 1 och 6 i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 18:e maj 2021 till och med tisdag den 8:e juni, 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och angränsar i öster till Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och i väster och norr till privatägda bostadsfastigheter. Fastigheterna som berörs av planförslaget är Skytte 1 (cirka 2 133 kvadratmeter) och Skytte 6 (cirka 2 146 kvadratmeter) som alla ägs av en privat fastighetsägare. Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Ansökan om planbesked för fastigheterna Skytte 1 och 6 inkom 2020-01-12 från företaget Skytte Ett AB. Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Skytte 1 ändra tillåten markanvändning från vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.

För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta byggnadshöjden från 4,0 meter till 6,5 meter, vilket i praktiken medger två våningar likt underliggande detaljplan samt öka den högsta tillåtna byggnadsarean från 250 kvm till 1 200 kvm så att fastigheten blir mer funktionell för byggnation. Fastighetsägarens avsikt ät att i framtiden kunna bygga bostäder på fastigheten. Detta görs för att få en större flexibilitet att möta framtida behov och önskemål. Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är oförändrad.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Gällande översiktsplan antagen (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”Befintlig offentlig verksamhet och befintliga bostäder”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 18:e maj - 8:e juni. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 8:e juni 2021.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Kosta Lodge

Denna underrättelse avser förslaget till ny detaljplan för fastigheterna Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 och 1:2, i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 20:e april 2021 till och med tisdag den 11:e maj, 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Kosta samhälle. Planområdet är cirka 15 hektar stort och angränsar till Stora vägen, naturmark samt befintlig bebyggelse. Väg 838 går genom planområdets södra del.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018, anges följande: Framtida bostäder med komplement för den norra delen av planområdet och befintlig detaljhandel för den södra delen, där Kosta Lodge har sin verksamhet. Planförslaget motsvarar inte ordagrant översiktsplanens utpekanden, men bedöms ändå vara väl förenligt med densamma.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 20:e april - 11:e maj. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 11:e maj 2021.

Samrådshandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl, Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 23:e februari 2021 till och med tisdag den 16:e mars, 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka 1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen. Planområdet omfattar cirka 9 ha.

Detaljplanens syfte

För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det möjlighet till nya bostäder. I södra delen av Hovmantorp finns det kommunal mark utmed vägen mot Ormeshaga som idag är obebyggd, vilken skulle kunna vara lämplig för ny bebyggelse av bostäder. Det har länge funnits önskemål om större sjö- och naturnära friliggande villor i just detta område och det är något som kommunen nu planerar för. Föreslaget planområdet utgör en första etapp av ett större utvecklingsområde som kommunen har för avsikt att planlägga för bostadsbebyggelse de kommande åren.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I Lessebo kommuns översiktsplan (2018) har en stor del av planområdet i dess södra del utpekats som ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som lämpligt för bostäder i olika former, både fritidshus och permanentbostäder. Den östra delen av planområdet, längs väg 834 är också utpekat i kommnens översiktsplan som "Framtida bostäder med komplement". Den nordvästra delen av planområdet är inte utpekat som mark för något specifikt ändamål i översiktsplanen. Kommunen bedömer att den aktuella delen har ett attraktivt läge för boende och kan således bidra till en positiv landsbygdsutveckling i kommunen. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och uppfyller på det viset kommunens utvecklingsstrategi att öka antalet invånare till 10 000 invånare år 2025 och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 23:e februari - 16:e mars. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 16:e mars 2021.

Samrådshandlingar

Planer som fått laga kraft

Nedan finns de planer som nyligen fått laga kraft.

Detaljplan för del av Lessebo 9:1

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Lessebo 9:1 i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 8 juni 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 9 juni 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 11 maj 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 12 maj 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 3 juni 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för del av Kosta 3.28 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kosta 1:9, 1:10 och 3:28, i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 22 december 2020. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 22 december 2020.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 6 maj 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Kyrkan 3 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Kyrkan 3 m.fl i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 13 april, 2021.  Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 15 april, 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 10 maj 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Ekeberga 1:9 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Ekeberga 1:9 m.fl i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 13 april, 2021. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 15 april, 2021.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen vann laga kraft den 10 maj 2021. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 1 juli 2021
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sayf Noel - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se