Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplaner

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med ett flertal detaljplaner. Det sker på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplaner genomgår olika stadier, från inledande skissarbeten och planutredningar, till framställning av textdokument och kartor. I samband med samråd och granskning av detaljplanerna kan synpunkter lämnas på förslagen. Sedan antas detaljplanerna av kommunfullmäktige innan de slutligen kan vinna laga kraft och bli juridiskt bindande.

Planer som är utställda för remiss

Nedan finns de planer som är ute för samråd eller granskning och där synpunkter kan lämnas.

Detaljplan för del av Lessebo 9:1

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för del av fastigheten Lessebo 9:1 i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med onsdag den 25:e november 2020 till och med onsdag den 16:e december, 2020 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lessebo och ligger söder om Industrigatan längs med Vintervägen. Planområdet omfattar cirka 4 hektar.

Detaljplanens syfte

Lessebo kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga bostäder i olika delar av Lessebo med olika boendeformer. Detta för att möta befintlig efterfrågan och framtida behov eftersom kommunens invånarantal förväntas öka. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder i olika former samt möjliggöra för vårdändamål utmed Vintervägen i de nordöstra delarna av Lessebo. Detaljplanen medför en förtätning i befintligt område som redan har utbyggd infrasstruktur i form av gator och VA. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Gällande översiktsplan antagen (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”framtida bostäder och offentlig verksamhet”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 25:e november - 16:e december. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast onsdag den 16:e december 2020.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Kyrkan 3 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för fastigheten Kyrkan 3 m.fl i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med fredag den 30 oktober 2020 till och med fredag den 20 november, 2020 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Lessebo, vid Lessebo kyrkan utmed Herrgårdsgatan och Andregatan. Planområdets areal är drygt 5 026 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Ansökan om planbesked för fastigheten Kyrkan 3 m.fl, inkom 2020-06-30 från Lessebo-Hovmantorps pastorat. Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändning från allmänt ändamål (A) till bostäder (B) på fastigheten Kyrkan 3 och för fastigheten Bergsrådet 1 ändra användningen från enbart bostadsändamål (B) till att omfatta både bostadsändamål och kontor (KB). Detaljplanen syftar till att säkerställa och bekräfta den markanvändning som finns idag inom planområdet och därmed göra befintlig bebyggelse/verksamhet planenlig.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Gällande översiktsplan antagen (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”befintliga bostäder”. Hur området är tänkt att utvecklas är inte preciserat i översiktsplanen och vid framtagandet har det gjorts en avvägning gällande detaljeringsgraden. Området är redan exploaterat och bebyggt. Kommunen bedömer att i ändamålet ”befintliga bostäder” ingår även de två befintliga bostadsfastigheterna. Kommunen gör bedömningen att markanvändningen kontorsverksamhet är ett mindre avsteg från översiktsplanen genom att planförslagets markanvändning huvudsakligen innebär en anpassning till befintliga förhållanden. Vidare finns i närområdet även handels- och kontorsverksamheter.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 30 oktober - 20 november. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast fredag den 20 november 2020.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Ekeberga 1:9 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för fastigheten Ekeberga 1:9 m.fl i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 29 september 2020 till och med fredag den 23 oktober, 2020 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den södra delen av Kosta utmed Stora vägen. Planområdets areal är drygt 9 022 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Ansökan om planbesked för fastigheten Ekeberga 1:9 m.fl, inkom 2020-06-30 från Lessebo-Hovmantorps pastorat. Syftet med detaljplanen är att ändra gällande markanvändning för fastigheterna Ekeberga 1:9 och Ekeberga 1:27 från kyrkligt ändamål till bostäder. Detaljplanen genomförs i syfte att anpassa planen till nuvarande användning sedan flera år tillbaka.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som "befintliga offentliga verksamheter", men mer specifikt om hur området är tänkt att utvecklas är inte preciserat i översiktsplanen.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 29 september - 23 oktober. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast fredag den 23 oktober 2020.

Samrådshandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 29 september 2020 till och med fredag den 23 oktober, 2020 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den västra delen av Hovmantorp, utmed Västergatan och Stamvägen. Planområdet omfattar cirka 4 ha.

Detaljplanens syfte

För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det möjlighet till nya bostäder. i västra delen av Hovmantorp finns det mark utmed Västergatan och Stamvägen som idag är obebygd vilken skulle kunna vara lämplig för ny bebyggelse av bostäder i form av flerbostadshus, friliggande villor och kedjehus. Detaljplanen medför en förtätning i befintligt område som redan har utbyggd infrasstruktur. Fler boende kan i sin tur leda till utökad service.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut större delen av det aktuella planområdet som "befintliga bostäder", men mer specifikt om hur området är tänkt att utvecklas är inte preciserat i översiktsplanen.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 29 september - 23 oktober. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast fredag den 23 oktober 2020.

Samrådshandlingar

Detaljplan för del av Kosta 3.28 m.fl.

Kommunen har tagit fram et förslag till detaljplan för fastigheterna Kosta 1:9, 1:10 och 3:28, i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den norra delen av samhället, längs med Stora vägen i Kosta. Planområdet avgränsas i norr av Gamla järnvägsgatan och i väster av Stora vägen. I söder avgränsas området av fastighetsgränser och omfattar fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10. I öster avgränsas området av fastighetsgränser samt grönstråket som omgärdar parkeringen. Planområdet omfattar ca 1 hektar.

Detaljplanens syfte

Planen syftar till att möjliggöra ett parkeringsdäck för att tillgodose framtida parkeringsmöjligheter. Planen syftar även till att möjliggöra nya verksamheter.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 22 december, 2020. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens digitala anslagstavala. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 22 december, 2020.

Om någon överklagar beslutet ska Mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Antagandehandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (ny förskola)

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (förskola), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Planen antogs av kommunstyrelsen den 2 juni 2020. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 3 juni 2020.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen har vunnit laga kraft den 30 juni 2020. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Har du frågor kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan för Näset 1

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för fastigheten Näset 1, Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Planen antogs av kommunstyrelsen den 2 juni 2020. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 3 juni 2020.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen har vunnit laga kraft den 30 juni 2020. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Har du frågor kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lagakrafthandlingar

Ändring av detaljplan för Kosta 1:13

Denna underrättelse avser förslaget till ändring av detaljplan för fastigheten Kosta 1:13, Kosta samhälle, Lessebo kommun. Planen antogs av kommunstyrelsen den 2 juni 2020. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 3 juni 2020.

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen har vunnit laga kraft den 30 juni 2020. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Har du frågor kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lagakrafthandlingar

Ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Strandtorget)

Denna underrättelse avser förslaget till ändring av detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Strandtorget), i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Planen antogs av kommunstyrelsen den 2 juni 2020. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 3 juni 2020. 

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen har vunnit laga kraft den 30 juni 2020. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Har du frågor kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lagakrafthandlingar

Ändring av detaljplan för del av Lessebo 9:1 (idrottsplatsen)

Denna underrättelse avser förslaget till ändring av detaljplan för del av Lessebo 9:1 (idrottsplatsen), i Lessebo tätort, Lessebo kommun. Planen antogs av kommunstyrelsen den 2 juni 2020. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 3 juni 2020. 

Enligt kommunstyrelsens diarium har kommunens beslut inte överklagats. Detaljplanen har vunnit laga kraft den 30 juni 2020. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Har du frågor kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan Kv Pinocchio 1 och Toker 1

Denna underrättelse avser ändringen för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.fl. för bostäder i Hovmantorp, Lessebo kommun och omfattar fastigheterna Pinocchio 1 och Toker 1 som ligger i mitten av gällande plans markområde. Planen antogs av kommunstyrelsen den 10 mars 2020. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 16 mars 2020.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i nordvästra Hovmantorp och omfattar omkring cirka 7200 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av radhus genom att ta bort begränsningen av en maximal byggnadsarea som indirekt styrt ägandeformen samt avstyckning i mindre fastigheter.

Planändringen bedöms inrymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen och kan därför hanteras som en ändring av detaljplan. Planändringen är förenlig med översiktsplanen.

Bakgrund

Fastigheterna kv Pinocchi 1 och Toker 1 ingår i detaljplanen Törnrosa 1 – 4 m fl. Dessa tomter har en byggrätt för bostäder med begränsningen e25, dvs max 25% av fastighetsarean, dock max 275 m2. Detta innebär en begränsning för radhustomterna om de inte styckas upp i delar. Därför föreslås att dock max 275 m2 utgår.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 10 mars 2020. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska Mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Utställningshandlingar

Ändring för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.-fl, för bostäder

Denna underrättelse avser ändringen för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.fl. för bostäder i Hovmantorp, Lessebo kommun och omfattar fastigheterna Ankungen 1 & 2, Rödluvan 1 & 2 samt Tingeling 1 samt del av Hovmantorp 6:1, som alla ligger i mitten av gällande plans markområde. Planen antogs av kommunstyrelsen den 30 september 2019. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 7 oktober 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i nordvästra Hovmantorp och omfattar omkring 4,9 hektar.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra tvåvåningshus inom aktuellt område. Fastigheterna tillåts idag bygga två våningar men genom detaljplanens höjdbegränsning på högst 4,7 meter är det inte möjligt att genomföra. Därför föreslår ändringen av detaljplanen en ökad byggnadshöjd till 6,5 meter. Detta motsvarar omkringliggande fastigheters maximala byggnadshöjd.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 30 september 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Utställningshandlingar

Del av fastigheterna Vega och Tor m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Vega och Tor m.fl. i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2019. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 25 november 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Hovmantorp.

Detaljplanens syfte

Syftet med den aktuella planen är att området ska kunna utvecklas för bostadsbebyggelse i något högre höjd än tidigare. Tidigare har det som högst varit möjligt med bostäder i upp till tre våningar, men detta ändras nu till som högst fyra våningar. Planen innebär också att tre bostadsfastigheter tillkommer på mark som idag är naturmark/park och parkering.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 25 novmeber 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Utställningshandlingar

Ändring för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.-fl, för bostäder

Denna underrättelse avser ändringen för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.fl. för bostäder i Hovmantorp, Lessebo kommun och omfattar fastigheterna Ankungen 1 & 2, Rödluvan 1 & 2 samt Tingeling 1 samt del av Hovmantorp 6:1, som alla ligger i mitten av gällande plans markområde. Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 30 september 2019. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 7 oktober 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i nordvästra Hovmantorp och omfattar omkring 4,9 hektar.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra tvåvåningshus inom aktuellt område. Fastigheterna tillåts idag bygga två våningar men genom detaljplanens höjdbegränsning på högst 4,7 meter är det inte möjligt att genomföra. Därför föreslår ändringen av detaljplanen en ökad byggnadshöjd till 6,5 meter. Detta motsvarar omkringliggande fastigheters maximala byggnadshöjd.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 30 september 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Utställningshandlingar

Upphävande av tomtindelning för fastigheten Tor 12

Upphävandet av tomtindelningsplan för fastigheten Tor 12 syftar till att möjliggöra en framtida avstyckning i enlighet med pågående detaljplanearbete.

Vad händer?

Upphävandet av tomtindelningsplan för fastigheten Tor 12 antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2019. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 25 november 2019.

Upphävande av tomtindelningsplan vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla. Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Utställningshandlingar

Bergsrådet 13 m.fl

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för bostad och skola. Syftet med planändringen är att möjliggöra för torgverksamhet och mer bostadsbebyggelse samt att en allmän parkering kan bildas. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö vilket medför att stor hänsyn måste tas vid exploatering.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 28 april 2020. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Hulterstad 2:3 och del av Hulterstad 1:34

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för fastigheten Hulterstad 2:3 och del av Hulterstad 1:34, Kosta, Lessebo kommun, vilket är utsänt för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för Industirändamål. Syftet med planändringen är att det ska vara möjligt att bedriva handel på fastigheten, vilket medför att detaljplanen behöver ändras.

Förändringar i samband med genomförandet av detaljplanen

  • Området möjliggörs för handel.

Granskningstiden är 2019-04-16 – 2019-05-16. Synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast den 16 maj 2019.

Kosta 36:10 och del av 36:13 m.fl. Hotell och eventcenter

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny hotellflygel, eventcenter med bryggeri, konferens och restaurang samt en expansion av outleten.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 25 februari 2019. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 5 mars 2019.

Kosta 13:20 - Stenstugan

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för bostad. Syftet med den aktuella planen är att det ska vara möjligt att bedriva restaurangverksamhet. Planområdet ligger i ett område utpekat som riksintresse för kulturmiljövård vilket medför att stor hänsyn måste tas till detta.

Planen antogs av kommunstyrelsen den 12 mars 2019. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 14 mars 2019.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 december 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Lessebo i media

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sayf Noel - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se