Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplaner

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med ett flertal detaljplaner. Det sker på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplaner genomgår olika stadier, från inledande skissarbeten och planutredningar, till framställning av textdokument och kartor. I samband med samråd och granskning av detaljplanerna kan synpunkter lämnas på förslagen. Sedan antas detaljplanerna av kommunfullmäktige innan de slutligen kan vinna laga kraft och bli juridiskt bindande.

Planer som är utställda för remiss

Nedan finns de planer som är ute för samråd eller granskning och där synpunkter kan lämnas.

Ändring för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.-fl, för bostäder

Denna underrättelse avser ändringen för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.fl. för bostäder i Hovmantorp, Lessebo kommun och omfattar fastigheterna Ankungen 1 & 2, Rödluvan 1 & 2 samt Tingeling 1 samt del av Hovmantorp 6:1, som alla ligger i mitten av gällande plans markområde. Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 30 september 2019. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 7 oktober 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i nordvästra Hovmantorp och omfattar omkring 4,9 hektar.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra tvåvåningshus inom aktuellt område. Fastigheterna tillåts idag bygga två våningar men genom detaljplanens höjdbegränsning på högst 4,7 meter är det inte möjligt att genomföra. Därför föreslår ändringen av detaljplanen en ökad byggnadshöjd till 6,5 meter. Detta motsvarar omkringliggande fastigheters maximala byggnadshöjd.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 30 september 2019. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens anslagstavla.

Om någon överklagar beslutet ska mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Utställningshandlingar

Del av fastigheterna Vega och Tor m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Vega och Tor m.fl. i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget finns tillgängligt för granskning från och med den 11 oktober till och med den 4 november, 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Hovmantorp.

Detaljplanens syfte

Syftet med den aktuella planen är att området ska kunna utvecklas för bostadsbebyggelse i något högre höjd än tidigare. Tidigare har det som högst varit möjligt med bostäder i upp till tre våningar, men detta ändras nu till som högst fyra våningar. Planen innebär också att tre bostadsfastigheter tillkommer på mark som idag är naturmark/park och parkering.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 11 oktober - 4 november. Granskningstiden är tre veckor. I granskningsskedet ska berörda återigen ges möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som inkommer under granskningstiden kommer att sammanställs och bemöts av kommunen i ett granskningsutlåtande. Därefter tas planen upp i samhällsbyggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas.

Synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast den 4 november 2019.

Granskningshandlingar

Hulterstad 2:3 och del av Hulterstad 1:34

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för fastigheten Hulterstad 2:3 och del av Hulterstad 1:34, Kosta, Lessebo kommun, vilket är utsänt för granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för Industirändamål. Syftet med planändringen är att det ska vara möjligt att bedriva handel på fastigheten, vilket medför att detaljplanen behöver ändras.

Förändringar i samband med genomförandet av detaljplanen

  • Området möjliggörs för handel.

Granskningstiden är 2019-04-16 – 2019-05-16. Synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller med post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast den 16 maj 2019.

Kosta 36:10 och del av 36:13 m.fl. Hotell och eventcenter

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny hotellflygel, eventcenter med bryggeri, konferens och restaurang samt en expansion av outleten.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 25 februari 2019. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 5 mars 2019.

Upphävande av tomtindelning av Kv. Siken i Lessebo

Syftet med att upphäva tomtindelningen av kvarteret Siken är att möjliggöra för fastighetsreglering av fastigheterna Siken 2, 3, 4 och 5 enligt gällande stadsplan (detaljplan) för Djurhultsområdet.

Tomtindelningen upphävdes av kommunstyrelsen den 12 mars 2019. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 14 mars 2019.

Kosta 13:20 - Stenstugan

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för bostad. Syftet med den aktuella planen är att det ska vara möjligt att bedriva restaurangverksamhet. Planområdet ligger i ett område utpekat som riksintresse för kulturmiljövård vilket medför att stor hänsyn måste tas till detta.

Planen antogs av kommunstyrelsen den 12 mars 2019. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 14 mars 2019.

Planer som inte är utställda

Nedan följer en lista över planer som är under arbete och de som har vunnit laga kraft under 2018 och 2017. För information eller frågor om pågående eller tidigare planer kan kontakt tas med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planer som inte är framme vid utställning

Följande planer är inte utställda men under arbete hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bergsrådet 13 m.fl

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för bostad och skola. Syftet med planändringen är att möjliggöra för torgverksamhet och mer bostadsbebyggelse samt att en allmän parkering kan bildas. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö vilket medför att stor hänsyn måste tas vid exploatering.

Detaljplanen har varit utsänd för granskning mellan den 19 februari 2019 till och med den 10 mars 2019. Efter granskningen ska detaljplanen antas.

Skruv 15:13 m.fl - Skruvs camping

Planen innebär att området planeras för camping samtidigt som andra delar planeras för idrottsändamål. Då större delen av planområdet ligger inom strandskyddat område ställer detta ytterligare krav på reglering.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-12-17.
Planen har inte vunnit laga kraft. Planen är inne för prövning hos Länsstyrelsen.

Del av Lessebo 9:1 - GC-tunnel under riksväg 25

Syftet med detaljplanen är att kunna anordna en gång- och cykeltunnel under riksväg 25 som ska kopplas på Åkerhultsvägen och Rullstensvägen. I nuläget finns det endast ett fåtal övergångsställen för gående och cyklister i Lessebo samhälle och samtliga är lokaliserade i centrum. Det finns många personer som korsar riksväg 25 på den aktuella platsen då de exempelvis ska till eller från skolan.

Planen har varit ute på samråd den 7 maj till den 3 juni 2018, nästa steg är granskning.

Hulterstad 2:3 - Lågprisvaruhus

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för industri. Syftet med den aktuella planen är att det ska vara möjligt att bedriva handel på fastigheten, vilket medför att detaljplanen behöver ändras. Fastigheten är Sea glasbruks gamla industrifastighet.

Detaljplanen har varit ute på samråd 1 februari till den 22 februari 2017, nästa steg är granskning.

Vega 8 m.fl. Hovmantorp

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 23 april 2018. Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut.

Planer som har vunnit laga kraft 2018
Stationsgatan i Lessebo

Planen innebär att Stationsgatan med angränsande fastigheter i Lessebo samhälle planeras för förtätning. Det ska både finnas möjligt till bostadsbebyggelse och handel. Då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljöområde är det reglerat i planen vad som är tillåtet ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-05-25

Hovmantorp 6:1 - Stängning av Skolgatan mot Rv 25

Syftet med detaljplanen är att kunna stänga utfarten från Skolgatan till riksväg 25. Utfarten är inte trafiksäker och det finns dessutom två andra in- och utfarter till samhället. Planen möjliggör att en yta planeras som grönyta och att en vändzon kan skapas. Grönytan placeras mellan vändzonen och riksväg 25. Det kommer fortsatt vara möjligt för gång- och cykeltrafikanter att nyttja överfarten.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-18

Kv. Sofielund och Nordslund - Lessebo

Detaljplanen pekar ut området för bostäder. Planen innebär att vissa tidigare begränsningar har tagits bort samtidigt som planerade kommunala gator har setts över. Planområdet ligger inom riksintresse för riksväg 25 och tangerar till riksintresse för kulturmiljövård.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-07-18

Hovmantorp 7:1 - Gökaskratt Camping

Syftet med planen är att campingen ska kunna fortsätta finnas kvar och utvecklas. Vissa av de begränsningar som fanns i den tidigare detaljplanen har plockas bort där det var möjligt utan risk för att negativt påverka miljön.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-08-17

Planer som har vunnit laga kraft 2017
Lessebo 9:1 - Vintervägen

Planen innebär att Vintervägen sträckning fastställs i en detaljplan. Vägen har tidigare varit planlagd men den detaljplanen har upphävts i samband med att bostadsområde väster om vägen upphävdes. Detaljplanen gör ingen förändring till den nuvarande situationen utan säkerställer endast att det juridiska ansvaret fortsätter vara kommunalt.

Planen vann laga kraft 2017-12-15.

Skruv 15:13 - Gåsamålavägen

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för gata, bostad och grönområde. Syftet med planen är att verkligheten och detaljplanerna ska stämma överens med varandra för att säkerställa att vägen är rätt dragen sett ur ett juridiskt perspektiv.

Planen vann laga kraft 2017-12-15.

Avstyckningsplan i Ljuder

Den tidigare avstyckningsplanen pekade ut ett område runt Ljuders skola som kvartersmark, gator och parkmark. Tidigare plan fastställdes 1943. Eftersom planen var på landsbygden var det bättre att upphäva planen. På detta sätt kommer hela närområdet att vara landsbygd.

Planen vann laga kraft 2017-11-02

Kosta 36:13 - Parkering

Detaljplanens syfte utgörs av att legalisera befintlig markanvändning i form av parkeringsändamål, övriga körytor samt toaletter samt möjliggöra för uppförandet av en bensinstation med tvätthall.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-10-20

Huvudmannaskap i byggnadsplaner för Kosta

Syftet med ändringen var att lösa problem som har uppstått med huvudmannaskap för de allmänna ytor som är reglerade i äldre byggnadsplaner innan 1987-12-31. Tidigare var det en vägförening som var juridiskt ansvarig för de allmänna platserna inom byggnadsplanerna, men det var kommunen som underhöll ytorna.

2008 skrevs det ett avtal att kommunen skulle överta både praktiskt och juridiskt ansvar för allmänna platser i hela Kosta. För att kommunen skulle kunna överta det juridiska ansvaret behövde en planändring genomföras.

Planändringen vann laga kraft 2017-10-20

Dåvedshult 11:9 mfl 1987-12-11
Egna hem 1962-03-21
Ekeberga 1:1 m.fl 1985-01-14
Folkets hus 1971-08-16
Hulterstads by 1951-04-09
Idrottsplatsen 1965-05-26
Järnvägsområdet 1973-06-15
Kosta 3:26 m.fl 1978-03-21
Kosta Brukssamhälle 1950-12-22
Norr om glasbruket 1973-01-22
Norr om idrottsplats 1964-01-24
Norra Kvarnbacken 1973-04-09
Söder om folkparken 1959-11-26
Södra idrottsplatsen 1954-12-23
Vid glasbruket 1962-02-16
Västra delen 1968-03-29
Öster om glasbruk 1973-05-29
Stora vägen i Kosta

Syftet med detaljplanen var att överföra huvudmannaskap från vägsamfällighet till kommunalt för Stora vägen i Kosta. Detta gjordes genom att hela vägen i sin nuvarande utformning detaljplanelas som Gata med kommunalt huvudmannaskap.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-07-07

Djurhult 1:31 - Camping

Den tidigare detaljplanen pekade ut planområdet för camping utan någon möjlighet till byggnationer. Syftet med den aktuella planen var att det fortsatt ska vara camping, men det ska vara möjligt att längst från sjön bygga servicebyggnader som exempelvis toaletter och kiosk.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-05-20

Målaren 2 och Snickaren 7

Ägaren till fastigheterna Målaren 2 och Snickaren 7 ville omvandla bilhandeln till bostäder och att det skulle vara möjligt att ha både bostäder och handel på den andra fastigheten. Det fanns redan bostäder på de två fastigheterna trots att det stred mot plan och därför ändrades detaljplanen för att dessa bostäder ska kunna fortsätta existera.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-04-19

Kv. Vega

Syftet med planen var att ge möjlighet till en högre bebyggelse av flerbostadshuskaraktär då planområdet är centralt lokaliserat i Hovmantorp.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-03-21

Oxnabben 6

Syftet med planen var att ändra markanvändningen från NATUR till Bostäder. Ägaren till fastigheten Oxnabben 6 ville köpa den utpekade ytan vilket krävde en planändring då en privatperson inte får äga allmän platsmark där kommunen är huvudman.

Detaljplanen vann laga kraft 2017-03-01

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
    Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 40

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se