Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplaner

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med ett flertal detaljplaner. Det sker på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med detaljplaner genomgår olika stadier, från inledande skissarbeten och planutredningar, till framställning av textdokument och kartor. I samband med samråd och granskning av detaljplanerna kan synpunkter lämnas på förslagen. Sedan antas detaljplanerna av kommunfullmäktige innan de slutligen kan vinna laga kraft och bli juridiskt bindande.

Planer som är utställda för remiss

Nedan finns de planer som är ute för samråd eller granskning och där synpunkter kan lämnas.

Detaljplan för Oxnabben 14 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för fastigheten Oxnabben 14 m.fl, i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 23:e mars 2021 till och med tisdag den 13:e april, 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i de södra delarna av Hovmantorp i Lessebo kommun. Planområdet avgränsas i söder av sjön Rottnen, i norr av Jordtungavägen och i nordöst av en gång- och cykelväg. Planområdet omfattar cirka 1 171 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill utöka sin fastighet för att tillgodogöra sig ytterliggare mark för bostadsändamål och köpa del av kommunens fastighet Hovmantorp 5:1 (185 kvm). Marken som önskas köpas ligger nordväst och sydöst om fastigheten Oxnabben 14 och är idag planlagd som allmän platsmark "NATUR" och föreslås därmed ändras till kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras för den del som är allmän platsmark då en privatperson inte får äga allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en förutsättning för att kunna genomföra en fastighetsreglering. Utöver att ändra markens ändamål vill ägaren till Oxnabben 14 ändra utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av att detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och fastighetens beskaffenhet. De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis vara detsamma.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Gällande översiktsplan antagen (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”Befintliga bostäder”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 23:e mars - 13:e april. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 13:e april 2021.

Samrådshandlingar

Detaljplan för del av Lessebo 9:1

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för del av fastigheten Lessebo 9:1 i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med tisdag den 23:e mars 2021 till och med tisdag den 13:e april 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Lessebo och ligger söder om Industrigatan längs med Vintervägen. Planområdet omfattar cirka 4 hektar.

Detaljplanens syfte

Lessebo kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga bostäder i olika delar av Lessebo med olika boendeformer. Detta för att möta befintlig efterfrågan och framtida behov eftersom kommunens invånarantal förväntas öka. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder i olika former samt möjliggöra för vårdändamål utmed Vintervägen i de nordöstra delarna av Lessebo. Detaljplanen medför en förtätning i befintligt område som redan har utbyggd infrasstruktur i form av gator och VA. Planens flexibilitet syftar till att tillskapa utvecklingsmöjligheter över tid.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Gällande översiktsplan antagen (2018) pekar ut det aktuella planområdet som ”framtida bostäder och offentlig verksamhet”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 23:e mars - 13:e april. Granskningstiden är tre veckor. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som yttrat sig under samråd möjlighet att yttra sig igen. Eventuella synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs och bemöts av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplan. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 13:e april 2021.

Granskningshandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl, Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och med tisdag den 23:e februari 2021 till och med tisdag den 16:e mars, 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka 1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen. Planområdet omfattar cirka 9 ha.

Detaljplanens syfte

För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det möjlighet till nya bostäder. I södra delen av Hovmantorp finns det kommunal mark utmed vägen mot Ormeshaga som idag är obebyggd, vilken skulle kunna vara lämplig för ny bebyggelse av bostäder. Det har länge funnits önskemål om större sjö- och naturnära friliggande villor i just detta område och det är något som kommunen nu planerar för. Föreslaget planområdet utgör en första etapp av ett större utvecklingsområde som kommunen har för avsikt att planlägga för bostadsbebyggelse de kommande åren.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I Lessebo kommuns översiktsplan (2018) har en stor del av planområdet i dess södra del utpekats som ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som lämpligt för bostäder i olika former, både fritidshus och permanentbostäder. Den östra delen av planområdet, längs väg 834 är också utpekat i kommnens översiktsplan som "Framtida bostäder med komplement". Den nordvästra delen av planområdet är inte utpekat som mark för något specifikt ändamål i översiktsplanen. Kommunen bedömer att den aktuella delen har ett attraktivt läge för boende och kan således bidra till en positiv landsbygdsutveckling i kommunen. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och uppfyller på det viset kommunens utvecklingsstrategi att öka antalet invånare till 10 000 invånare år 2025 och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för samråd under perioden 23:e februari - 16:e mars. Samrådstiden är tre veckor. Under samrådstiden ges berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 16:e mars 2021.

Samrådshandlingar

Detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl.

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl i Hovmantorps samhälle, Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och granskningstiden är från och med tisdag den 23:e februari 2021 till och med tisdag den 16:e mars, 2021 (3 veckor).

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den västra delen av Hovmantorp, utmed Västergatan och Stamvägen. Planområdet omfattar cirka 4 ha.

Detaljplanens syfte

För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det möjlighet till nya bostäder. i västra delen av Hovmantorp finns det mark utmed Västergatan och Stamvägen som idag är obebygd vilken skulle kunna vara lämplig för ny bebyggelse av bostäder i form av flerbostadshus, friliggande villor och kedjehus. Detaljplanen medför en förtätning i befintligt område som redan har utbyggd infrasstruktur. Fler boende kan i sin tur leda till utökad service.

Förenlighet med översiktsplanen

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut större delen av det aktuella planområdet som "befintliga bostäder", men mer specifikt om hur området är tänkt att utvecklas är inte preciserat i översiktsplanen.

Vad händer?

Förslaget skickas nu ut för granskning under perioden 23:e februari - 16:e mars. Granskningstiden är tre veckor. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra berörda som yttrat sig under samråd möjlighet att yttra sig igen. Eventuella synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs och bemöts av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplan. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via epost till samhallsbyggnad@lessebo.se eller post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo senast tisdag den 16:e mars 2021.

Granskningshandlingar

Detaljplan för Kyrkan 3 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Kyrkan 3 m.fl i Lessebo samhälle, Lessebo kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Lessebo, vid Lessebo kyrkan utmed Herrgårdsgatan och Andregatan. Planområdets areal är drygt 5 026 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Ansökan om planbesked för fastigheten Kyrkan 3 m.fl, inkom 2020-06-30 från Lessebo-Hovmantorps pastorat. Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändning från allmänt ändamål (A) till bostäder (B) på fastigheten Kyrkan 3 och för fastigheten Bergsrådet 1 ändra användningen från enbart bostadsändamål (B) till att omfatta både bostadsändamål och kontor (KB). Detaljplanen syftar till att säkerställa och bekräfta den markanvändning som finns idag inom planområdet och därmed göra befintlig bebyggelse/verksamhet planenlig.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 13 april, 2021. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens digitala anslagstavla. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 15 april, 2021.

Om någon överklagar beslutet ska Mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Antagandehandlingar

Detaljplan för Ekeberga 1:9 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Ekeberga 1:9 m.fl i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den södra delen av Kosta utmed Stora vägen. Planområdets areal är drygt 9 022 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Ansökan om planbesked för fastigheten Ekeberga 1:9 m.fl, inkom 2020-06-30 från Lessebo-Hovmantorps pastorat. Syftet med detaljplanen är att ändra gällande markanvändning för fastigheterna Ekeberga 1:9 och Ekeberga 1:27 från kyrkligt ändamål till bostäder. Detaljplanen genomförs i syfte att anpassa planen till nuvarande användning sedan flera år tillbaka.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 13 april, 2021. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens digitala anslagstavla. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 15 april, 2021.

Om någon överklagar beslutet ska Mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Aningen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Antagandehandlingar

Detaljplan för del av Kosta 3.28 m.fl.

Kommunen har tagit fram et förslag till detaljplan för fastigheterna Kosta 1:9, 1:10 och 3:28, i Kosta samhälle, Lessebo kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt och lämnat över detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i den norra delen av samhället, längs med Stora vägen i Kosta. Planområdet avgränsas i norr av Gamla järnvägsgatan och i väster av Stora vägen. I söder avgränsas området av fastighetsgränser och omfattar fastigheterna Kosta 1:9 och 1:10. I öster avgränsas området av fastighetsgränser samt grönstråket som omgärdar parkeringen. Planområdet omfattar ca 1 hektar.

Detaljplanens syfte

Planen syftar till att möjliggöra ett parkeringsdäck för att tillgodose framtida parkeringsmöjligheter. Planen syftar även till att möjliggöra nya verksamheter.

Vad händer?

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 22 december, 2020. Detaljplanen vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från att beslutet anslås på kommunens digitala anslagstavla. Justering av protokollet med antagandebeslut tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 22 december, 2020.

Om någon överklagar beslutet ska Mark- och miljödomstolen eller högre instans avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Antagandehandlingar

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 april 2021
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sayf Noel - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se