Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vattenskyddsområde Skruv

Vatten- och avloppsenheten ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten, vårt viktigaste livsmedel och att trygga en långsiktig vattenförsörjning. Därför har vi låtit ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Skruvs vattentäkt. Du har möjlighet att ta del av förslaget och att komma med dina synpunkter.

Bakgrund

Boende i Skruv får sitt dricksvatten från vattenverket, som i sin tur förses med grundvatten från två brunnar, varav den ena utgör en reservbrunn. Brunnarna tar sitt vatten ur en grusås, Salebodaåsen. Grundvattenmagasinet i Salebodaåsen innehåller stora mängder grundvatten och är en viktig dricksvattenresurs för hela kommunen.
Dagens vattenskyddsområde för Skruvs vattentäkt, som fastställdes på 1970-talet, är inte tillräckligt omfattande i storlek och skyddsföre-skrifterna är inte anpassade till dagens förhållanden, vilket föranledde uppdatering och anpassning till gällande lagar och förordningar samt till Naturvårdsverkets allmänna råd (2010:5).


Varför vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden inrättas för att säkra den långsiktiga vattenförsörjningen, det vill säga så att du och jag, såväl som kommande generationer, ska få njuta av ett vatten av god kvalitet. Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter som begränsar vissa typer av verksamheter och markanvändning. Syftet är att skydda vattentäkten från skadliga ämnen som kan försämra vattenkvaliteten.

Inrättande av vattenskyddsområden ingår i de svenska miljökvalitetsmålen, vilka utgör utgångspunkten för det nationella miljöarbetet. Därtill ställer EU:s ramdirektiv för vatten krav på skydd av vattentäkter. Det är i förlängningen kommunerna som bär ansvaret för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Detta ska göras genom inrättande av vattenskyddsområden, vilket görs med stöd av miljöbalken.


Mer om vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

Restriktioner i skyddsföreskrifter är formulerade som förbud, till-ståndsplikt eller anmälningsplikt. Tillståndsansökningar och anmälningar enligt de föreslagna skyddsföreskrifterna prövas av kommunens myndighetsnämnd. Ett tillstånd kan förenas med villkor. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Ett vattenskyddsområde bör motsvara det område inom vilket vatten rör sig mot en vattentäkt. Detta område kallas även vattentäktens tillrinningszon.

Ett skyddsområde delas ofta in i primär, sekundär och tertiär skyddszon. Skyddszonerna är områden, där risken för förorening av en vattentäkt är olika stora. I den primära zonen bedöms risken som störst och i den tertiära zonen som lägst. Detta återspeglas även genom att olika skyddsföreskrifter ofta gäller inom primär respektive sekundär skyddszon. Tertiär skyddszon omfattas normalt inte av särskilda skyddsföreskrifter.

Det finns dock bestämmelser som gäller generellt inom vattenskyddsområden. Exempel på sådana är Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel respektive föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.


Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

För avgränsningen av vattenskyddsområdet har Lessebo kommun tagit hjälp av experter på konsultföretaget WSP. Efter att ha tittat på rådande mark- och vattenförhållanden samt på risker i området, har ett förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter tagits fram. Förslaget på skyddsområdets avgränsning visas på kartan.

De föreslagna skyddsföreskrifterna innefattar restriktioner gällande: 

 • hantering av petroleumprodukter och brandfarliga väskor 
 • uppställning och tvätt av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor samt släp
 • hantering av bekäpningsmedel och vätnäingsänen 
 • upplag av timmer m.m. 
 • avledning av avloppsvatten och dagvatten 
 • avfallshantering och deponering av snö
 • miljöarlig verksamhet 
 • tätverksamhet, schaktningsarbeten och borrning 
 • energianlägningar och dricksvattenbrunnar 
 • transport av farligt gods samt vähålning

Hur påverkas jag ...?

Hur just du berörs av skyddsföreskrifterna beror bland annat på inom vilken skyddszon din fastighet är belägen och om du bedriver någon form av verksamhet.

Nedan beskrivs översiktligt hur du kan komma att påverkas men för att få en fullständig bild ber vi dig att läsa de föreslagna skyddsföreskrifterna.

…som husägare/boende berörs du av restriktioner gällande till exempel:

 • fövaring av eldningsolja 
 • tvätt respektive uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor
 • fövaring av kemiska bekäpningsmedel
 • ädring av avloppsanlägning
 • installation av eller ändring av befintlig jord-, berg- eller grundvattenvärme-anläggning


…som verksamhetsutövare?

 • Som verksamhetsutövare påverkas du sannolikt av ett flertal av skyddsföreskrifterna.


…som jordbrukare berörs du kanske främst av restriktioner gällande:

 • hantering av kemiska bekäpningsmedel 
 • uppställning av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor och släp


som företagare berörs du kanske främst av restriktioner gällande:

 • nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten
 • spridning av vätnäingsänen
 • fövaring av kemiska produkter respektive industriella råaror

…som skogsägare berörs du kanske främst av restriktioner gällande:

 • upplag av timmer, bark, flis med mera
 • uppställning av motorfordon och maskiner med förbrännings-motor och släpVad händer framöver?

Framtaget vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är ett förslag och gäller först efter beslut av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Eventuella justeringar av förslaget kan göras under hela processen tills det slutgiltiga förslaget skickas in. Längre fram i processen kommer du även av Länsstyrelsen ges möjlighet att yttra dig till det inlämnade förslaget.

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bifogas förslagshandlingarna. Kommunfullmäktige i Lessebo ska fatta beslut om att ställa sig bakom förslaget innan ansökan lämnas till länsstyrelsen.

Ytterligare information

Föreslagna skyddsföreskrifter liksom mycket annan information hittar du nedan på sidan under relaterad information.

Har du några frågor är du naturligtvis också välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Publicerad: 10 mars 2017 kl. 12.42

Vatten- och avloppsenheten

 • Katarina Karlsson Palm - Enhetschef/VA-ingenjör
  Förvaltning/Avdelning: Vatten- och avloppsenheten
  Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se