Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som Lessebo kommun tagit eller anser att det tillkommit på felaktigt sätt, kan du överklaga. Att ha möjligheten att överklaga kommunala beslut och på så sätt underkasta beslutet en rättslig prövning av domstol är ett viktigt inslag i den svenska demokratin.

Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut, det ena sättet är laglighetsprövning (kommunalbesvär) och och det andra sättet är förvaltningsbesvär.

Överklaga genom laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Kommunfullmäktiges och nämndernas beslut kan i de flesta fall överklagas genom laglighetsprövning.

Alla kommunmedlemmar har rätt att få lagligheten i kommunens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagandet måste lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att justering av protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten prövar om beslutet är lagenligt, det vill säga om innehållet strider mot svensk lag eller mot EU:s bestämmelser. Förvaltningsrätten prövar också om beslutet har tillkommit på ett korrekt sätt. Däremot prövas inte beslutets lämplighet. Beslutet kan därför upphävas, men inte ändras.

Förvaltningsrätten i Växjö kontaktas via e-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se alternativt post: Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, 351 03 Växjö.

Överklaga genom förvaltningsbesvär

Bestämmelserna om laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller inte om det anges i en annan lag hur ett beslut ska överklagas, vilket är fallet vid myndighetsutövning. Denna form av överklagande kallas förvaltningsbesvär och regleras i förvaltningslagen.

Rätt att överklaga har den som berörs av beslutet, till exempel den som fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Överklagandet lämnas till den kommunala myndighet som fattat beslutet inom tre veckor från det att den som berörs av beslutet har fått ta del av det. Hela ärendet prövas, både laglighet och lämplighet.

Ett beslut kan därför inte bara upphävas utan också ändras och ersättas med ett nytt beslut.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 7 augusti 2023
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se