Barnkonventionen

Barnkonventionen är lag i Sverige och ger barn tydliga rättigheter. Lessebo kommuns arbete under 2021 och 2022 handlar om att utbilda personal och förtroendevalda så att kunskaperna i organisationen ökar.

Barnkonventionens fyra grundprinciper

 • Artikel 2 - Lika värde och icke-diskriminering Innebär att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3 - Barnets bästa i främsta rummet Innebär att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
 • Artikel 6 - Rätt till liv och utveckling Innebär att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
 • Artikel 12 - Barns rätt till delaktighet Innebär att barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Handlingsplan

Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för arbetet med barnkonventionen. Syftet med styrdokumentet är att säkra att kommunen lever upp till lagen. Handlingsplanen omfattar samtliga kommunala verksamheter i Lessebo kommun, både den politiska organisationen och kommunens förvaltningar och bolag. Planen gäller till och med 2022 och under den perioden ska Lessebo kommun arbeta med följande punkter:

 1. Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och dess tillämpning.
 2. Barn är delaktiga i beslut som fattas.
 3. Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas.

Checklista vid beslut

Lessebo kommun använder en checklista för att säkra att barns rätt tas till vara på vid beslut. Checklistan ska användas såväl vid beslut i politiska församlingar som vid mer omfattande verkställighetsbeslut tagna av tjänstepersoner.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Publicerad: 15 september 2021 kl. 14.45

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se