Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Kommunfullmäktige i Lessebo kommun har 35 ledamöter samt 19 ersättare, som inkallas vid behov, och leds av en ordförande och två vice ordförande. Lessebo kommun styrs av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Beslutsärende

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell art och andra ärenden som är av större vikt såsom exempelvis:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter i nämnder och beredningar
 • Val av revisorer
 • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Folkomröstning i kommunen eller landstinget

Ledamöter

Kommunfullmäktige i Lessebo kommun har följande politiska sammansättning för mandatperioden 2022-10-15--2026-10-14

 • Socialdemokraterna 13 ledamöter
 • Vänsterpartiet 3 ledamöter
 • Moderata samlingspartiet 8 ledamöter
 • Centerpartiet 3 ledamöter    
 • Kristdemokraterna 3 ledamot
 • Sverigedemokraterna 5 ledamöter

Offentliga sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Sammanträdena annonseras på anslagstavlan här på vår webbplats en vecka innan sammanträdet. Av kungörelsen framgår de ärenden som behandlas på sammanträdet.

Frågestund

För att öka allmänhetens insyn i fullmäktiges arbete äger sammanträdena rum på olika platser i kommunen enligt ett i förväg uppgjort schema. Ett fullmäktigesammanträde kan inledas med allmänhetens frågestund där du har möjlighet att ställa frågor till någon av fullmäktiges ledamöter. Har du en fråga som du vill ställa, vänligen kontrollera alltid så att punkten finns med på kallelsen.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag kan ställas i alla typer av frågor där kommunen verkar och fattar beslut. Ett förslag får inte innehålla mer än ett ämne.

Du som är folkbokförd i kommunen får ställa medborgarförslag till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Skriv också namnförtydligande, adress och telefonnummer så att kommunen sedan kan informera dig om hur ditt förslag behandlats. Det finns även en e-tjänst för ändamålet.

Ditt förslag blir en allmän handling när du överlämnar det till kommunen. Det innebär att den som vill kan få läsa eller ta en kopia på förslaget.

Kommunallagen

Kommunfullmäktiges uppgifter regleras i kommunallagen (SFS 2017:725) och arbetsordningen för kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som skall finnas i en kommun. Obligatoriskt är dock att det i varje kommun skall finnas en kommunstyrelse, överförmyndare och valnämnd.

För att granska kommunens verksamhet finns det av kommunfullmäktige valda revisorer.

Kommunfullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i visst ärende eller vissa grupper av ärenden.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se