Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Upphandling och inköp

All inköp och upphandling i Lessebo kommun ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan olika leverantörer så att kommunens resurser utnyttjas effektivt.

Vad är det som styr?

Lessebo kommuns upphandling av varor, tjänster och entreprenader regleras i två lagar. Det är Lagen om offentlig upphandling (LOU), som är den lag som styr de flesta av kommunens upphandlingar och Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) som reglerar upphandling inom vissa speciella områden, som t.e.x. distribution och produktion av el och dricksvatten.

Kommunen ska vid upphandlingen enligt LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn);

 • behandla leverantörerna på ett likvärdigt- och icke diskriminerande sätt,
 • genomföra upphandlingen på ett öppet sätt,
 • iaktta principerna om ömsesidigt erkännande och
 • beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

Likvärdigt och – icke diskriminerande sätt betyder att kommunen inte får särbehandla någon leverantör. Ett anbud från en leverantör från t.ex. Köpenhamn ska behandlas på samma sätt som ett anbud från en leverantör från Lessebo eller Växjö.

Att genomföra upphandlingen på ett öppet sätt betyder att upphandlingarna ska vara förutsebara och öppna. Det underlag leverantören lämnar anbud på ska vara klart och tydligt. Alla anbudsgivare måste få samma information och få det samtidigt.

Kravet på proportionalitet betyder att de krav som ställs i upphandlingsunderlaget måste ha ett samband med, och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

Ömsesidigt erkännanande innebär att finns intyg eller certifikat som utfärdats av behörig myndighet i annat land ska de godtas.

Affärsetik

Lessebo kommun är en upphandlande myndighet, en juridisk person, vilket innebär en köpare. De som företräder kommunen ska känna till vilka regler/lagar som styr inköp och upphandlingar samt nyttja de avtal som finns.

Bli leverantör till Lessebo kommun

Du kan bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar.

Du kan läsa mer om hur det går till och vilka upphandlingar som är aktuella genom att gå in på dokumenten eller länkarna nedan.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 6 september 2017
Publicerad: 6 december 2016 kl. 10.41

Näringslivskontoret

 • Karin Bååth - Näringslivschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Näringslivskontoret
  Telefon: 0478-125 60

 • Bodil Askencrantz - Destinationsutvecklare
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Näringslivskontoret
  Telefon: 0478-125 37

 • Anette Blomqvist - Rådgivning vid starta eget
  Bolag: Almi
  Telefon: 070-533 32 39

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se