Budget 2023 antagen

Syntolkning: Ett bildmontage där det i bakgrunden syns en grön buss på en gata med träd och hus bakom. Inklippt är ett dokument i grön ton och där texten är: "Budget 2023 med verksamhetsplan 2024-2026." I mitten på dokumentet en bild på en byggnad med ett glasparti och en skylt där det står Lessebo kommun. Längst ner på dokumentet finns Lessebo kommuns logotype med vit text.

Kommunfullmäktige antog den 20 juni budget för 2023. Den innehåller också en verksamhetsplan med planering för 2024 till 2026. I och med att det är valår kommer det nyvalda kommunfullmäktige ta ett beslut om budget i slutet av året.

Budgetens inriktning är indelad i fyra områden: Boende och livskvalitet, barn och ungas uppväxtvillkor, näringsliv och arbetsmarknad samt hållbarhet. Bland verksamhetsmålen märks mål om service till företagare och mål kring energianvändning. I uppdragen till nämnder och styrelser finns nyheter som att fler unga ska bli fritidsaktiva. I sitt förord till budgeten lyfter kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård fram vikten av att känna sig trygg i Lessebo kommun, välfärd, bostäder, företagande och barn och ungas villkor.

- Vi är inne i en investeringsperiod och utvecklingen av våra skolor fortsätter, säger Lars Altgård. Vi arbetar också med den fortsatta planen och satsningen gällande vår äldreomsorg som kommer ge bättre kvalité för våra boende och en bättre arbetsmiljö för våra anställda oavsett vilken väg vi kommer välja. Det är viktigt att vi har långsiktiga mål och planer för våra verksamheter och att vi har stabila resultat för att kunna fortsätta investera.

Inför beslutet fanns två förslag till budget, dels det som blev kommunfullmäktiges beslut. Det förslaget stod Socialdemokraterna och Centerpartiet bakom. Det andra förslaget kom från Moderaterna. Bägge förslagen fanns med i kommunstyrelsen som förberedde beslutet till budget. Under kommunfullmäktiges fanns ett tredje förslag där Sverigedemokraterna yrkade på Moderaternas förslag men med några förändringar.

- Totalt omfattar budgeten cirka 627 miljoner kronor för 2023. Den summan avser intäkter i form av skatter och generella statsbidrag, berättar Maria Trulsson som är ekonomichef på Lessebo kommun. De största verksamheterna är fortsatt barn- och utbildningsnämnden med cirka 290 miljoner och socialnämnden med cirka 197 miljoner av de pengar som kommunfullmäktige fördelar.

Det innebär att i budgeten för 2023 har Barn och utbildningsnämnden i princip oförändrade resurser om man tar hänsyn till antal barn i förskola/skola och de statsbidrag som tidigare legat utanför budgeten. Det långsiktiga arbetet med ökande meritvärden och behörigheten till gymnasiet måste få fortsätta. Socialnämnden har också budgetram likt tidigare och krav på att bibehålla/öka kvalitén med tilldelade resurser. Skatten lämnas oförändrad.

Senast uppdaterad: 23 juni 2022
Publicerad: 23 juni 2022 kl. 10.24

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se