Oförändrad skatt 2023

Syntolkning: Ett bildmontage där det i bakgrunden syns en grön buss på en gata med träd och hus bakom. Inklippt är ett dokument i grön ton och där texten är: "Budget 2023 med verksamhetsplan 2024-2026." I mitten på dokumentet en bild på en byggnad med ett glasparti och en skylt där det står Lessebo kommun. Längst ner på dokumentet finns Lessebo kommuns logotype med vit text.

Ett valår tar det nyvalda kommunfullmäktige ett nytt budgetbeslut om kommande år. Det gjordes tidigare i veckan då kommunfullmäktige sammanträdde i Kosta Folkets hus.

Det var små förändringar i budgetbeslutet jämfört med det som gjordes i juni. Den styrande gruppen i kommunfullmäktige kvarstod och de kommande fyra åren har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet ett samarbete.

Ett beslut som togs nu i november är skattesatsen. Kommunalskatten är 21,81 kronor per intjänad 100 kronor.

Vidare justerades några målsättningar i budgeten beroende på ny kunskap som inte fanns i juni. Det gäller bland annat arbetslöshetsmålet som nu är satt till att det ska sjunka till 10,5 %. Arbetslösheten är lägre än tidigare så ambitionen har höjts. Detsamma gäller mål kring trygghet då årets trygghetsmätning från polisen visade på bättre resultat än tidigare så har också den målsättningen ökat för 2023.

De ekonomiska utsikterna är sämre för 2023 än vad som var verkligheten i juni. I budgeten konstateras att det långsiktiga målet är att resultatet efter finansnetto ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna inkl. generella statsbidrag. För 2023 är det dock speciella förutsättningar med hög inflation och nytt pensionsavtal som gör att resultatmålet sänks och målet sätts till att resultatet efter finansnetto ska överstiga noll.

Senast uppdaterad: 25 november 2022
Publicerad: 25 november 2022 kl. 10.58

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se