Grundskola

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolan ska präglas av omsorgen om individen, omtanke och generositet.

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk och en del av skolverksamheten. Kommunen är skyldig att erbjuda barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och till dess att barnet ska börja skolan. Plats erbjuds så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn tas även till föräldrarnas önskemål. Förskoleklass är avgiftsfri för sexåringar. Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik.

Grundskola

Alla barn mellan sju och sexton år är skolpliktiga. Om du önskar, kan ditt barn få börja skolan redan vid sex års ålder. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Föräldrarna har inte heller några kostnader för läromedel, skolmåltider eller hälsovård. Skolskjuts är också kostnadsfri om föräldrarna inte valt annan skola än den närmaste i kommunen. Tag kontakt med skolskjutsansvarig för mer information om skolskjutsar.

Fritidshem

Fritidshemmen erbjuder en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i åldrarna 6-12 under den skolfria delen av dagen och under loven. Verksamheten kompletterar skolan. Fritidshem finns på våra F-6-skolor.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 juli 2023
Publicerad: 23 november 2016 kl. 15.22

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Linda Bjälkenborn - Tf. Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se