Frågor och svar om ödehus

Vi har samlat ett antal vanliga frågor och svar om ödehus.

Bygglov, ovårdad tomt och förfallen byggnad

Fråga: När behöver jag ansöka om bygglov?

Svar: Inför alla projekt, oavsett storlek är det viktigt att veta vad som är tillåtet och vad som krävs. I vissa fall krävs det bygglov eller anmälan. Genom en tidig kontakt med bygg- och miljöenheten kan du få bäst underlag för ditt projekt. Läs mer om bygglov och bygganmälan här: Vad ska du bygga eller ändra? - Lessebo Länk till annan webbplats.

Fråga: Vad kostar det att ansöka om bygglov?

Svar: Läs mer om taxor och avgifter här: Taxor och avgifter - Lessebo Länk till annan webbplats.

Fråga: När kan det räcka med en anmälan istället för ett bygglov?

Svar: För åtgärder som inte kräver lov krävs kan det behövas en anmälan. Läs mer om anmälan här: Vad ska du bygga eller ändra? - Lessebo Länk till annan webbplats.

Fråga: När är en fastighet att betrakta som ovårdad enligt Plan- och bygglagen?

Svar: Skräpiga tomter fyllda med saker, exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial och skrot är att betrakta som vanvårdade. Det krävs bygglov för upplag av material enligt 6 kap 1 § 2 plan- och byggförordningen (PBF). Har du inte sökt bygglov för ditt upplag kan du bli tvingad av myndighetsnämnden att ta bort det. Då utreds din tomt och det material du förvarar där och myndighetsnämnden använder utredningen för att berätta vilka material som du ska ta bort. Att ta bort eller rätta till sådant som man gjort utan bygglov kallas att vidta rättelse. Fastighetsägaren är skyldig att underhålla sin tomt enligt 8 kap 15 § PBL. Det innebär att den ska hållas i vårdat skick och skötas så att inte olycksfall kan ske och så att inte betydande olägenheter (störningar) för omgivningen eller för trafiken uppkommer.

För att veta om din fastighet är att betrakta som ovårdad kan du kontakta bygg- och miljöenheten på 0478-12549 eller myndighet@lessebo.se. Där kan du även få information om det finns ett tillsynsärende på fastigheten och vad detta kan innebära för dig.

Fråga: När är ett ödehus att betrakta som en förfallen byggnad enligt Plan- och bygglagen?

Svar: Med förfallen byggnad menas att fastighetsägaren inte underhållit byggnaden på rätt sätt. I 8 kap. 4 § PBL står vilka tekniska egenskaper ett byggnadsverk ska ha. Det handlar till exempel om byggnadens bärförmåga, skydd mot brand och säkerhet vid användning. Skyldigheten att hålla sin byggnad hel och ordnad beskrivs i 8 kap 14 § PBL. Detta innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens historiska eller miljömässiga värde. Alla byggnader har vissa stildrag som du som fastighetsägare behöver ta hänsyn till. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på 0478-12549 eller myndighet@lessebo.se innan du sätter igång med renovering och arbeten på din byggnad eller tomt.

Det är fastighetsägaren som ska se till så att byggnaden inte förfaller. Det gäller även om man inte bor på adressen själv.

Fråga: Vilka påföljder kan en ovårdad tomt eller en förfallen byggnad få?

Svar: Om en byggnad eller tomt inte underhålls enligt bestämmelserna i PBL ska byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att laga och reparera huset, röja på tomten. Om huset är väldigt skadat, kan myndighetsnämnden besluta om förbud att använda det eller så kan du bli tvungen att riva huset. Förelägganden kan förenas med viten, som är en avgift som döms ut om du inte gör det som myndighetsnämnden bestämt. Dessa viten kan bli mycket höga.

Om det behövs kan myndighetsnämnden genomföra åtgärderna på ägarens bekostnad eller lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för handräckning. Myndighetsnämnden kan även uppdra åt en sakkunnig att utreda vilka åtgärder som behöver göras för att få fastigheten i vårdat skick. Dessutom kan myndighetsnämnden låta upprätta ritningar och handlingar som behövs för att bedöma ditt ärende. Sådant arbete kan du som fastighetsägare behöva betala. Bestämmelser om tillsyn och nämndens ingripanden finns i 11 kap PBL.

Fråga: När behöver man ansöka om rivningslov?

Svar: Du behöver rivningslov om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt område eller när områdesbestämmelserna kräver det. Vid ansökan ska en rivningsplan med tillhörande materialinventering redovisas. I vissa fall krävs en kontrollansvarig. Rivningsarbete får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden har beviljat startbesked. Gör en ansökan om rivningslov här: Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov - Lessebo kommun Länk till annan webbplats.

Du behöver inte rivningslov när du ska riva utanför planlagt område. Men tänk på att arbetet alltid är anmälningspliktigt. Du behöver göra en anmälan när du, helt eller delvis, ska riva en byggnad. Det är inte anmälningspliktigt att riva komplementbyggnader. Du får också riva ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske, exempelvis ladugårdar och stall som inte omfattas av detaljplan, utan att göra en anmälan. Du behöver inte heller rivningslov när du ska riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Gör en bygganmälan här: Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd - Lessebo kommun Länk till annan webbplats.

Detaljplaner

Fråga: Hur tar jag reda på om min fastighet/byggnad ligger inom ett detaljplanelagt område?

Svar: En fastighet eller byggnad ligger inom ett detaljplanelagt område om det finns en gällande detaljplan över området. Är du osäker på om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på 0478-12553 eller samhallsbyggnad@lessebo.se.

Enskilda vägar

Fråga: Ligger fastigheten/ödehuset vid en enskild väg och vad innebär detta?

Svar: Kontakta i första hand mäklaren för att få reda på om fastigheten/ödehuset ligger vid en enskild. Om du undrar mer om vad det innebär med enskild väg så kan du läsa mer om det på Trafikverkets sida.

Trafikverkets information om enskild väg och statsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel en vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare. Det betyder att du ansvarar för underhåll i form av till exempel snöröjning, barmarksunderhåll, dammbindning, röjning och slåtter. Väghållaren ansvarar också för att den informationen som Trafikverket har om vägen är uppdaterad, till exempel antalet boende längs vägen och trafikbelastningen. Utöver det ansvarar väghållaren för att de som ingår i samfälligheten eller som bor längs vägen är informerade om vad som gäller.

Om vägsamfälligheten inte får något bidrag från staten eller kommunen för drift och underhåll så har de heller ingen skyldighet att hålla vägen öppen för allmän trafik. Väghållaren ansvarar själv för skötsel och underhåll.

Strandskydd

Fråga: När behöver man ansöka om strandskyddsdispens?

Svar: Om du vill bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet hos myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Länsstyrelsen kan överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens. Påbörja därför inga åtgärder förrän du är säker på att kommunens beslut inte är överprövat eller överklagat.

Strandskydd finns i hela Sverige och gäller för alla vattendrag och sjöar oavsett storlek, eller om de intorkade under sommarhalvåret. Generellt är strandskyddet 100 meter upp på land och ut i vattnet, men för Rottnen är strandskyddet utökat till 200 meter upp på land.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

 • Bygga nya byggnader
 • Bygga nya bryggor eller utöka arean på befintlig brygga, detta inkluderar även flytbryggor
 • Muddra eller göra utfyllnader
 • Ändra befintliga byggnaders användningssätt
 • Försvåra för allmänheten att beträda ett område
 • Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter
 • Privatisera allmänna ytor
 • Med flera


Vid samtliga åtgärder, oavsett storlek, inom strandskyddat område ska kontakt tas med kommunen för att säkerställa vilka regler som gäller och om planerad åtgärd kräver strandskyddsdispens eller inte. För att få göra några av ovanstående åtgärder krävs det strandskyddsdispensdispens vilken söks hos myndighetsnämnden.

Dispens från strandskyddet behövs för att få göra något av de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddade områden. Alla dispenser söks hos myndighetsnämnden, men de prövas även av länsstyrelsen innan de godkänns. För att kommunen ska kunna lämna dispens från strandskyddet måste det finnas ett särskilt skäl enligt miljöbalken.

Följande sex skäl går att hävda vid ansökning av strandskyddsdispens, minst ett måste gälla för att dispens ska kunna ges:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Alternativt att området är utpekat som Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LiS, vilket framgår av översiktsplanen.

Ansökan om strandskyddsdispens: Ansökan om strandskyddsdispens - Lessebo kommun Länk till annan webbplats.

För att få veta mer om strandskyddet och vad som gäller för din fastighet kontakta bygg- och miljöenheten på 0478-12553 eller myndighet@lessebo.se

Vatten och avlopp

Fråga: Hur ansöker jag om inrättande av enskilt avlopp och vad är viktigt att tänka på?

Svar: Om du vill anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning måste du ha tillstånd från kommunens myndighetsnämnd. Det är ett krav som lagen (miljöbalken) ställer.

Ett beslut innehåller alltid särskilda villkor som behöver uppfyllas. Villkoren gäller både installationen och den framtida driften av avloppsanläggningen. Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning behöver göras i god tid eftersom kommunen ofta behöver besöka platsen för anläggningen. Arbetet med en avloppsanläggning får inte påbörjas förrän ett tillstånd har lämnats. Blankett för ansökan hittar du här: Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att ditt dricksvatten håller god kvalitet och att din avloppsanläggning har ett giltigt tillstånd och klarar gällande krav för rening. Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Som fastighetsägare ska du se till att du kan spola med rent samvete, det vill säga att din avloppsanläggning fungerar som den ska.

Regelverket kring små avlopp innebär att:

 • du ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som avloppet kan tänkas orsaka
 • du utför de skyddsanordningar och försiktighetsåtgärder som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön
 • du ska välja den lämpligaste platsen för avloppet.
 • du ska sträva efter att hushålla med resurser och sluta kretslopp
 • du vid val av produkter ska välja den som orsakar minst skada på miljön.

Många enskilda avlopp uppfyller inte dagens krav på rening. Om du behöver åtgärda ditt avlopp eller anlägga ett nytt ska du söka tillstånd hos myndighetsnämnden som är tillsynsmyndighet. Innan du börjar anlägga avloppet måste du vänta på ett skriftligt tillstånd.

Ett väl fungerande avlopp är viktigt för att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, såsom kemikalier, bakterier och virus. Det är också viktigt för att hindra näringsämnen från att läcka ut i våra vattendrag och skapa övergödning. Övergödning är ett miljöproblem som leder till algblomning, syrebrist och fiskdöd. Det betyder att du ska veta hur din anläggning fungerar, vad den klarar av och hur du underhåller den. Hur känslig omgivningen är påverkar hur hårda krav som ställs, bygg- och miljöenheten gör därför en bedömning i varje enskilt fall.

Fastighetsmäklarens ansvar

Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för en köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik. Däremot kan mäklaren hjälpa dig på vägen så att avloppet undersöks.

Kommunens ansvar

Miljökontoret, eller motsvarande, är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar och bedriver tillsyn för att kontrollera att reglerna följs och utfärdar tillstånd och förbud för avloppsanläggningar. Kommunen svarar på frågor om tillståndet för avloppet på fastigheten, ger information om speciella bestämmelser gäller för området, samt ger råd och vägledning.

Fråga: Kan jag ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp?

Svar: Avgörande för om din fastighet går att ansluta till den allmänna VA-anläggningen är att fastigheten ingår i verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet inbegriper alla kommunens tätorter och i vissa fall även delar utanför tätorterna. För att veta om förutsättningar för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns bör du därför kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på 0478-12552 eller samhallsbyggnad@lessebo.se

Om din fastighet ligger inom tätort kan du fylla i en servisansökan och skicka den till samhällsbyggnadsförvaltningen. För att ansluta en fastighet till den allmänna anläggningen måste fastighetsägaren skicka in en ansökan Länk till annan webbplats..

Det är viktigt att komma ihåg att det vanligtvis krävs bygglov eller bygganmälan för nyanläggning eller omläggning av VA-installation. Installationer ska utföras enligt bestämmelser i Boverkets Byggregler, BBR. Råd och upplysningar lämnas av bygg- och miljöenheten på 0478-12549 eller myndighet@lessebo.se

Fråga: Vad bör jag tänka på om min fastighet har egen brunn?

Svar: I Lessebo kommun krävs inget tillstånd för att anlägga eller ha en brunn för dricksvatten till eget hushåll. Det är ändå viktigt att tänka på placeringen av brunnen, så att det inte finns risk för att vattnet blir förorenat.

Vid anläggning av ny brunn är ett råd att anlita en certifierad borrare med ansvarsförsäkring. I broschyren Att anlägga brunn står det mer om vad som är bra att tänka på.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också fastighetsägaren som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, gärna minst var tredje år. Finns det småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prov, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Handlingar

Fråga: Hur går jag tillväga för att ta del av handlingar exempelvis ritningar på en fastighet?

Svar: Du kan ta del av alla handlingar som är allmänna. Undantagna är de som är sekretessbelagda. Du behöver inte uppge ditt namn eller varför du är intresserad av informationen. Om du nekas att ta del av en handling, till exempel på grund av sekretess, har du rätt att få ett skriftligt beslut av den nämnd som nekat dig handlingen. Du kan ta del av en allmän handling antingen genom att få en kopia på handlingen, ibland mot en avgift (se kommunens taxa för utlämnande av allmän handling: Taxa för utlämning av allmän handling och övrig kopiering, antagen 20-11-16.pdf (lessebo.se)) , 189.4 kB, öppnas i nytt fönster., eller genom att ta del av handlingen på plats utan kostnad. Om du vet vilken handling du vill ta del av kan du efterfråga den genom att beskriva den så utförligt som möjligt.

För att ta del av en allmän handling kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på telefonnummer 0478-12546, alternativt skicka e-post till förvaltningens gemensamma e-postadress samhallsbyggnad@lessebo.se

Allmänna handlingar ska enligt lag lämnas ut skyndsamt. Det innebär att kommunens tjänstemän ska prioritera utlämnandet av allmänna handlingar.

Övriga frågor

För övriga frågor angående ödehus kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på 0478-12546 eller samhallsbyggnad@lessebo.se

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 18 oktober 2022
Publicerad: 29 januari 2021 kl. 14.48

Inflyttningsteamet

Besöksadress: Storgatan 78, 365 31 Lessebo
Postadress:
Lessebo kommun, 365 80 Lessebo
Kontaktcenter: 0478-125 00
E-mail: odehus@lessebo.se