Skärmtak

Du behöver bygglov för att bygga ett skärmtak eller för att glasa in ett utrum under ett skärmtak. Men för en- och tvåbostadshus finns vissa undantag.

Ett skärmtak är en enkel konstruktion som skyddar uppåt mot yttre klimat.

Ett skärmtak:

 • är en enkel konstruktion
 • är ett skydd mot nederbörd uppifrån
 • kragar ut från en byggnad
 • har sin bäring från den byggnad den kragar ut från
 • har ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med den byggnad det är en del av.

Undantag från lovplikten

Du behöver inte bygglov för ett skärmtak på ett en- eller tvåbostadshus om skärmtaken:

 • Byggs över bostadshusets skyddade uteplats, altan, balkong, eller entréer.
 • Byggs över uthus, garage och andra små byggnader på tomten.
 • Deras sammanlagda yta understiger 15,0 kvadratmeter.
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar skärmtakets tänkta placering.
 • Avståndet till gata, parkmark eller annan allmän plats är minst 4,5 meter.

Skärmtak, inglasade uterum och attefallsreglerna

Du behöver ofta bygglov för att glasa in utrymme under skärmtak eftersom inglasning räknas som tillbyggnad. Det gäller oavsett om det befintliga skärmtaket är uppfört med eller utan bygglov.

Du behöver inte bygglov för inglasningen om det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten genom de så kallade attefallsreglerna. Men du ska göra en anmälan och få startbesked.

 

Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.55

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se