Friggebodsregler

Friggebodsreglerna är ett samlingsnamn för några åtgärder som för en- eller tvåbostadshus är undantagna från både lov- och anmälanplikten under vissa förutsättningar.

Friggebod

I omedelbar närhet av ditt bostadshus får du bygga en eller flera fristående byggnader, så kallade friggebodar, under vissa förutsättningar. Det kan vara till exempel en bod, ett växthus eller en lekstuga. Friggeboden eller friggebodarna får ha en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 kvadratmeter och vara högst 3 meter i taknockshöjd.

Mur eller plank till uteplats

Du får även uppföra en mur eller ett plank i anslutning till ditt bostadshus för att anordna en skyddad uteplats. Muren eller planket får:

 • vara högst 1,8 meter
 • ligga som längst 3,6 meter från bostadshuset
 • placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Skärmtak som byggs samman med huset

Du får bygga skärmtak på bostadshuset och tillhörande komplementbyggnader över skyddade uteplatser, altaner, balkonger och entréer.

 • Takens sammanlagda yta får vara högst 15 kvadratmeter.
 • Avståndet från skärmtak till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Avstånd mot granne, gata och park

 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar den tänkta placeringen.
 • Avståndet till gata eller park är minst 4,5 meter.

Måla om, byta fasad eller tak

Du behöver inte bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en– och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader så länge som förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 19 mars 2024
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.52

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se