Staket, plank, spaljé, pergola

Du behöver bygglov för att sätta upp plank eller andra täta insynsskydd, men det finns vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus. För staket, spaljé eller pergola behöver du oftast inte bygglov.

Plank

Plank är en tät konstruktion som har en avskiljande effekt och fungerar som skydd mot insyn och buller. Materialet kan vara trä, men även till exempel en glasskiva eller en segelduk som monteras stående kan räknas som plank. Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra plank. För plank som är högre än 1,1 meter från marken behöver du bygglov.

Staket

Ett staket har en avgränsande funktion och är lägre och glesare än ett plank. Staket består av minst hälften luft och går att se igenom från alla håll. Med det menas att mellanrummet mellan konstruktionens olika delar är större än konstruktionen i sig. Till exempel om staketet är byggt i trä ska mellanrummet mellan plankorna vara större än plankornas bredd. Du behöver inte bygglov för ett staket.

Spaljé och pergola

En spaljé är en stående mycket gles konstruktion som ofta används som stöd för växter. Spaljé består till övervägande del av luft och går att se igenom från alla håll.

En pergola är en gles konstruktion som bärs upp av ben i hörnen. Pergolan används till exempel som växtstöd, där växternas bladverk efter en tid bildar ett skydd. Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, kan du behöva söka bygglov om taket är av permanent karaktär. Om du placerar pergolan så att den är förankrad i en byggnad kan du också behöva bygglov.

Hur görs bedömningen?

Ibland hamnar en åtgärd i gränslandet och det kan vara svårt att avgöra om den ska ses som plank, staket, spaljé eller pergola.

Vid bedömningen om en åtgärd behöver bygglov gör handläggaren en samlad bedömning av konstruktionens

 • höjd
 • längd
 • utförande och beständighet
 • genomsiktlighet
 • utformning
 • omgivningspåverkan
 • placering
 • ändamål

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov om du ska uppföra ett plank vid en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus.

För att undantaget ska gälla måste planket vara:

 • placerat invid ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • max 1,8 meter högt mätt från marken
 • placerat inom 3,6 meter från en- eller tvåbostadshuset
 • placerat på ett avstånd till tomtgräns mot allmän gata och park som är minst 4,5 meter
 • placerat på ett avstånd till tomtgräns som är minst 4,5 meter. Du kan få bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar plankets tänkta placering.

Alla insynsskydd och avskärmningar, oavsett om de kräver lov eller inte, behöver utformas och placeras trafiksäkert. De får till exempel inte skymma sikten vid korsningar och utfarter.

 

Ansök om bygglov

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 juni 2022
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.55

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se