Begäran om planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har möjlighet att ansöka om planbesked.

Planbeskedet

Ett planbesked kan vara positivt eller negativt och meddelar kommunens inställning till den aktuella åtgärden. Det är samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om ett planbesked. Beslutet ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida utan är baserad på den information som kommer in i samband med ansökan.

Planbeskedet ska ges inom fyra månader efter att ansökan inkommit om inte kommunen och intressenten kommer överens om annat.

Taxor och avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för ansökan om planbesked enligt nedan:

Avgift för planbesked

Ärendetyp

Avgift

Negativt planbesked

2560 kronor

Program, detaljplaner och områdesbestämmelser

Timdebitering

 

Plankostnadsavtal

Efter ett positivt planbesked inleds arbetet med ett formellt beslut om planuppdrag. Efter det upprättas ett plankostnadsavtal med beställaren av detaljplanen. Plankostnadsavtalet utgår ifrån aktuell timdebitering. Beställaren står för hela kostnaden och ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.

E-tjänst

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 7 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sofia Edlund Renbjörk - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se