• Minimera Visa
  2019-09-17
  Gatlysen ur funktion i Lessebo
  Gatlysen på Åvägen, Björkvägen, Hasselvägen och Kostavägen är ur funktion. Reparat... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samhällsplanering

Samhällsplanering går att dela in i två delar, översiktsplan och detaljplan. En översiktsplan handlar om kommunen som en helhet och hur olika delar fungerar tillsammans. En detaljplan fokuserar på den lokala utvecklingen i kommunens olika samhällen. En översiktsplan tas fram från ett initiativ från kommunstyrelsen.

Planprocessen

En detaljplan inleds när en begäran från en intressent, exempelvis en privatperson, ett företag eller kommunen, om att få göra eller ändra en detaljplan inkommer till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden gör en översiktlig prövning av begäran och lämnar ett planbesked. Den vanligaste formen av planering sker genom standardförfarande, vilket innebär att en detaljplan går ut både på samråd och granskning innan antagande.

Under samrådsskedet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan. När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. Handlingarna kan även innehålla en sammanställning av inkomna synpunkter vid samrådet. Detta förfarande är även det som används vid översiktsplanering.

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen under processens gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett till två år.

Mer i detalj om planprocessen

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en detaljplan inkommer till kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden gör en översiktlig prövning av begäran och lämnar ett planbesked. Kommunen kan också ta initiativet att själv göra en detaljplan.

Handlingar görs och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhörande bestämmelser. Till plankartan ska det finnas en plan- och genomförandebeskrivning som ska innehålla de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, förstå och genomföra planen. I utökat förfarande inleds processen med ett program som behandlar kraftig miljöpåverkan och som samråds med länsstyrelsen.

När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. Handlingarna kan även innehålla en sammanställning av inkomna synpunkter vid samrådet. Resultatet av granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat förfarande finns inte granskningsskedet med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen antas av samhällsbyggnadsnämnden. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkännande i samhällsbyggnadsnämnden.

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen under processens gång samt planens omfattning. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett till två år.

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har tillkännagivits på kommunens anslagstavla under förutsättning att ingen överklagar planen. När planen vunnit laga kraft kan planen inte överklagas utan blir juridiskt bindande.

Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Skiss över standardförfarande

Planbesked

Beslut

Samråd

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Skiss över begränsat förfarande

Planbesked

Beslut

Program

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Skiss över utökat förfarande

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se