Samhällsplanering

stömbergshyttan

I Lessebo kommun planerar vi för hur framtidens Lessebo ska se ut. Här kan du läsa om vad en detaljplan är, ta del av pågående detaljplanearbeten och få reda på hur du kan vara med och påverka utvecklingen. Du kan också ta del av kommunens översiktsplan och tillägg som visar hur mark- och vattenanvändningen planeras på lång sikt.

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som bestämmer hur mark och vatten får användas och bebyggas. Detaljplanen består av en plankarta och en planbeskrivning. Detaljplanen ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Se Lessebo kommuns pågående detaljplanearbete här: Detaljplanering

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. I översiktsplanen kan du bland annat se var kommunen föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. Den nuvarande översiktsplanen togs fram år 2018.

Se Lessebo kommuns pågående översiktsplanearbete här: Översiktsplanering

Vad är en planprocess?

 

Planprocess

Det är kommunen som ansvarar för att upprätta detaljplaner och ta fram kommunens översiktsplan. Detaljplaner och översiktsplaner tas fram i vad som kallas planprocesser. Att ta fram en detaljplan eller en översiktsplan är två olika saker. Planprocessen för en detaljplan och en översiktsplan ser därför olika ut, även om flera av stegen i processen är lika.

Hur planprocessen ska genomföras regleras i plan- och bygglagen (PBL). I planprocessen prövas markens lämplighet. Syftet med lämplighetsprövningen är att marken ska användas till det den är bäst lämpad för.

Planprocessen är kommunens sätt att säkerställa plan- och bygglagens krav på att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Här kan du läsa mer om hur processen från en översiktsplan till en detaljplan vanligtvis ser ut: Planprocessen

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 7 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sofia Edlund Renbjörk - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se