Översiktsplanering

Hur vill vi leva, verka och bo i framtiden? I en översiktsplan berättar kommunen hur mark, vatten och den existerande stadsmiljön ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. Det är ett av kommunens viktigaste planeringsverktyg.

Översiktsplanering

Översiktsplan för Lessebo kommun

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Översiktsplaner visar hur mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen är tänkt i framtiden. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men starkt styrande för vilka allmänna intressen som ska beaktas vid såväl kommunens som andra myndigheters planering.

Översiktsplanering ska vara en kontinuerlig process där planen omarbetas i takt med att förutsättningarna inom kommunen förändras. Planen måste vara aktuell för att kunna fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om lokaliseringar, detaljplaner och bygglov. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till planens aktualitet, genom att ta fram en planeringsstrategi.

Ett sätt att hålla översiktsplanen aktuell är genom att ta fram fördjupningar eller tematiska tillägg till översiktsplanen.

Här kan du läsa kommunens bostadsförsörjningsprogram: Bostadsförsörjningsprogram
Här kan du läsa kommunens LIS-plan: LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)

Översiktsplanen baseras på en vision för hur Lessebo kommun kan komma att se ut år 2040. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 24 september år 2018. Planen vann laga kraft den 31 oktober år 2018.

Här kan du läsa mer om hur processen från en översiktsplan vanligtvis ser ut: Planprocessen

Planeringsstrategi

Kommunstyrelsen tog den 10 oktober 2023 beslut om att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till en planeringsstrategi för Lessebo kommun. Arbetet med att ta fram planeringsstrategin pågick under hösten 2023 och våren 2024. Planeringsstrategin antogs i kommunfullmäktige 29 april 2024 och vann laga kraft 27 maj 2024.

I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas. Planeringsstrategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen. Den ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i fortsatt översiktsplanering och om det finns delar av planen som behöver ändras. I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen av den fysiska miljön.


Allmänt om översiktsplanering

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanen är ett handlingsprogram som reglerar användningen av mark- och vattenanvänding inom kommunen. Planen ger kommunens övergripande vision en fysisk dimension och bidrar till att kommunens fysiska planering går i önskad riktning.

Planen är inte rättsligt bindande men är vägledande vid kommunala, regionala och centrala beslut som detaljplaner, bygglov och områdesbestämmelser. Trots sin vägledande karaktär väger översiktsplanen tungt genom sin förankring i en demokratisk planprocess som garanterar samråd och insyn från privatpersoner, myndigheter, företag och organisationer.

En översiktsplan ska också redovisa hur olika riksintressen samt andra andra allmänna intressen beaktas, behandlas och skyddas i planeringen. Likaså reodgörs det bland annat för hur kommunen arbetar med miljökvalitetsnormer, landsbygsutveckling i strandnära lägen, klimatrelaterade risker för den byggda miljön och mycket mer.

Översiktsplanen ska hantera miljö-, risk- och hälsofrågor. Frågor som är gemensamma med andra kommuner, så kallade mellankommunala frågor, måste också behandlas i planen. Planen är inte juridiskt bindande men ett viktigt beslutsunderlag. Det är möjligt att göra fördjupade översiktsplaner med fokus på endast en mindre del av kommunen och dess utveckling. Det går även att göra ändringar i översiktsplanen med "tematiska tillägg". Dessa tillägg berör frågor eller teman som inte tidigare har tagits upp i översiktsplanen, det kan till exempel vara vindkraft. Vid en aktualisering av översiktsplanen kan dessa tillägg flikas in i översiktsplanen.

Översiktsplanen ska redovisa de allmänna intressena som finns, till exempel värdefulla natur- och kulturmiljöer. Planen måste också hantera de riksintressen som finns utpekade i kommunen, exempelvis för vindkraft.

De konsekvenser som genomförandet av översiktsplanen får ska redovisas. I arbetet med översiktsplaner samråder kommunen med allmänheten, myndigheter och andra organisationer. Kommunstyrelsen är ansvarig för arbetet med översiktsplanering och kommunfullmäktige beslutar.

Allmänt om planeringsstrategi

Plan- och bygglagen innehåller från år 2020 nya krav om aktuell översiktsplanering i Sveriges kommuner. Den 1 april 2020 i ändrades Plan- och bygglagen till att kommunen ska göra en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan genom att ta fram en planeringsstrategi.

Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Antar kommunen inte en planeringstrategi eller en ny översiktsplan senast 11 september 2024 anses planerna vara inaktuella. Detta innebär bland annat att standardförfarande, samordnat förfarande och förenklat förfarande inte kan tillämpas vid framtagandet av detaljplaner.

I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas. Planeringsstrategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen. Den ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i fortsatt översiktsplanering och om det finns delar av planen som behöver ändras. I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen av den fysiska miljön.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 maj 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sofia Edlund Renbjörk - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se