Översiktsplanering

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Översiktsplaner visar hur mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen är tänkt i framtiden. Kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod granska översiktsplanen för att säkerställa att den är aktuell. Den nuvarande översiktsplanen blev antagen 2018, vilken du kan hitta under styrande dokument.

Allmänt om översiktsplanering

Översiktsplanen ska hantera miljö-, risk- och hälsofrågor. Frågor som är gemensamma med andra kommuner, så kallade mellankommunala frågor, måste också behandlas i planen. Planen är inte juridiskt bindande men ett viktigt beslutsunderlag. Det är möjligt att göra fördjupade översiktsplaner med fokus på endast ett samhälle och dess utveckling. Det går även att göra ändringar i översiktsplanen med "tematiska tillägg". Dessa tillägg berör frågor eller teman som inte tidigare har tagits upp i översiktsplanen, det kan till exempel vara vindkraft. Vid en aktualisering av översiktsplanen kan dessa tillägg flikas in i översiktsplanen.

Översiktsplanen ska redovisa de allmänna intressena som finns, till exempel värdefulla natur- och kulturmiljöer. Planen måste också hantera de riksintressen som finns utpekade i kommunen exempelvis för vindkraft.

De konsekvenser som genomförandet av översiktsplanen får ska redovisas. I arbetet med översiktsplaner samråder kommunen med allmänheten, myndigheter och andra organisationer. Kommunstyrelsen är ansvarig för arbetet med översiktsplanering och kommunfullmäktige beslutar.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Sayf Noel - Planarkitekt
    Ansvarsområde: Detaljplan, översiktsplan, strandskydd
    Telefon: 0478-125 53

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se