Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser, industritomter och andra hårdgjorda ytor. Genom diken eller ledningar förs detta vatten vidare till sjöar och vattendrag, men det tas även om hand genom gröna ytor.

I de flesta samhällen finns det brunnar i gatan som leder bort vattnet via ledningar. Utan dessa system skulle samhällena bli översvämmade när det regnar mycket eller när snön smälter.

Fastighetsägarens ansvar

Du som äger en fastighet har ansvar för ledningarna för vatten och avlopp, fram till förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten sitter cirka en halv meter utanför din tomtgräns. Där tar kommunen över ansvaret. Ägaren till fastigheten och kommunen har därför ett gemensamt ansvar för att hindra översvämningar. Du kan till exempel leda regnvattnet till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten. Då hjälper du till att minska belastningen och kostnaderna för våra pumpstationer och reningsverk.

Lägre avgift om du tar hand om dagvattnet

Om du tar hand om dagvattnet på din egen fastighet kan du få minskad avgift för taxan "dagvatten fastighet". Fastigheter där det finns servis för dagvatten, har möjlighet att få sänkt avgift. Om dräneringen är kopplad till ledningen för spillvatten, får du däremot ingen minskning. Du kan få lägre avgift, om du tar hand om allt dagvatten själv.

För att få sänkt avgift ska du som ägare till fastigheten anmäla till oss att du tar hand om dagvatten lokalt på din fastighet. Maila samhallsbyggnad@lessebo.se.

Därför behöver dagvatten renas

I naturen fångas regn- och smältvattnet upp av växter eller renas när det långsamt rinner genom marken. I en tätort med många tak och stora områden asfalterad och stenlagd mark rinner vattnet istället snabbt på ytan. Då sker ingen rening av vattnet, utan vattnet smutsas ner av näringsämnen och skadliga ämnen. Föroreningarna kommer från trafik, förbränning och byggmaterial. Eftersom våra samhällen byggs ut med tätare bebyggelse blir det fler hårda ytor. Där samlas regnvatten och det rinner undan hastigt. I kombination med större mängder regn på grund av förändringar i klimatet, kan det leda bland annat till översvämningar.

En stor del av dagvattnet i Lessebo kommun renas till viss del innan det släpps ut i en sjö eller ett vattendrag. Vattnet renas i dammar eller diken. Det är bra för miljön, men är ofta också vackra inslag i gatumiljön. En del dagvatten leds direkt till sjöar och vattendrag utan någon rening alls.

Du kan själv hjälpa sjöarna, till exempel genom att låta bli att tvätta bilen på gatan.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 29 december 2023
Publicerad: 29 december 2023 kl. 11.47

Vatten- och avloppsenheten

  • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
    Ansvarsområde: Vatten och avlopp
    Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se