Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens organisation

Kommunen är organiserad i fem nämnder och fem förvaltningar. Totalt är cirka 900 personer anställda i kommunen.

Organisationsskiss över Lessebo kommun

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att leda och samordna den kommunala administrationen, att ta fram gemensamma planeringsunderlag för kommunens strategifrågor på kort och lång sikt och svarar för näringslivs- och integrationsfrågor. Förvaltningen ger också service och stöd till kommunstyrelse, nämnder och allmänhet. Kommunstyrelsen är förvaltningens beslutande organ.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns förskolor, låg- och mellanstadieskolor och fritidshem i kommunens fyra orter. I Lessebo tätort finns dessutom en högstadieskola, särskola, familjecentral, gymnasieskolans introduktions- program, vuxenutbildning, SFI och kulturskola. Förvaltningen är organiserad under barn- och utbildningsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har det närmsta ansvaret över miljöarbetet och plan- och byggnadsverksamheten i kommunen. Förvaltningen ansvarar även för dricksvatten, avloppsrening, gator, parker och kommunala fastigheter. Beslutande nämnder är kultur-, fritids- och teknisk nämnd samt plan- och miljönämnd.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen svarar för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda. Socialnämnden är beslutsfattande nämnd.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för biblioteksverksamheten, fritidsanläggningar och frågor om turism. Allt som rör föreningsliv och verksamhet i kommunens anläggningar ingår i den nya förvaltningen. Tillsammans med tekniska delen av samhällsbyggnadsförvaltningen är kultur- och fritidsförvaltningen organiserad under kultur-, fritid- och teknisk nämnd.

Våra kommunala bolag och förbund

  • AB Lessebohuslänk till annan webbplats som tillhandahåller bostäder och lokaler.
  • AB Lessebo Fastigheter med dotterbolag som svarar för industrilokaler och viss tomtmark.
  • Lessebo Fjärrvärme ABöppnas i nytt fönster som svarar för fjärrvärmeutbyggnaden.
  • AB Kosta Köpmanshus svarar för utveckling av fastigheter för handel och verksamheter i Kosta och ägs tillsammans med New Wave Group koncernen.
  • AB Kyrkebyn 3 förvaltar vissa verksamhetslokaler.
  • AB Glasriketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är Glasrikets officiella sälj- och marknadsföringsbolag.
  • Räddningstjänsten är organiserad i ett gemensamt räddningsförbund, Räddningstjänsten Östra Kronoberglänk till annan webbplats (RÖK). I förbundet ingår Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

  • Monica Widnemark (s)
    Telefon: 070 - 536 25 01

  • Christina Nyquist - Kommunchef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 27

  • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 09

  • Ann Strand - Kanslisamordnare
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se