Det som hotar

Det som hotar är både händelser som inträffar relativt ofta, liksom händelser vars sannolikhet och konsekvenser är betydligt mer svårbedömda. Ofta uppstår de dessutom utan förvarning.

Avbrott och störningar i försörjningssystem

Idag är det  självklart för oss att det ska komma vatten ur kranen och att mobilnätet ska fungera, men avbrott eller störningar i våra olika försörjningssystem kan uppstå. Elförsörjning, dricksvatten-, avlopps- och dagvattenförsörjning, elektronisk kommunikation, livsmedelsförsörjning och transporter är viktiga försörjningssystem där det finns risker att samhällsstörningar uppstår.  Viktig hushållsberedskap är till exempel tillgång till rena kärl för att hämta nödvatten, förråd av torra livsmedel, trangia-kök för matlagning, batteridriven radio för information och kontanter. Packa en krislåda för olika störningar! Tips finns på  Din säkerhet:

Din säkerhet - Olycka och kris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturolyckor

Naturolyckor är olyckor som kan uppstå på grund av naturen, till exempel översvämningar, isstorm, värmeböljor och stormar.  Jordens klimat håller på att förändras i snabbare takt än någonsin i historisk tid vilket gör att naturolyckorna ändrar karaktär. Ofta föregås naturolyckor av varningar från SMHI. En viktig hushållsberedskap är att ha sett över sitt försäkringsskydd, att följa varningar från SMHI och rekommendationer från myndigheter i samband med varningarna.

Olyckor

Olyckor uppstår plötsligt och oftast utan förvarning. Statistiken visar också att det är störst risk att råka ut för en olycka. Exempel på olyckor är brand i byggnad, skogsbrand, trafikolycka och olycka med farligt gods. Vi kan alla arbeta förebyggande genom att tänka på hur vi agerar och genom att använda lagstadgad skyddsutrustning. Använd säkerhetsbälte i bil och buss samt hjälm när du cyklar. Det är billiga livförsäkringar! Bra hushållsberedskap är även brandvarnare som funktionstestas regelbundet, brandsläckare, broddar vintertid och att ha en första-hjälpen väska i bilen.

Sjukdomar

Smittsamma sjukdomar känner inga gränser. Utbrott av infektioner är globala problem.  Vissa sjukdomar kan även smitta mellan människor och djur och kallas då zoonoser. En allvarlig sjukdom som drabbar djur kallas epizoot.  Att inte använda antibiotika i onödan och alltid använda en god handhygien är bra hushållsberedskap.

Brott, hot och våld

Pågående brott ska alltid anmälas på 112 och brott som redan har skett på 11414. Det är viktigt att alla brott anmäls. I Lessebo kommun är risken för att utsättas för brott, hot och våld relativt låg. Invånarna i vår kommun bör känna sig trygga. I kommunen finns ett Brottsförebyggande råd som verkar för att förebygga brott. Det är också viktigt att polisen får in tips. Du kan alltid lämna tips anonymt.

När människor upplever utanförskap i samhället ökar sannolikheten för social oro.  Goda familjeförhållanden och boendesituationer, en meningsfull fritid, ett eget socialt nätverk, god arbetsmarknad och konjunkturläge samt attityd och lokala kulturella värderingar uppväger risk för social oro. Här kan vi alla  hjälpas åt genom att skapa ett tryggt och trivssamt samhälle.

Om du är orolig för inbrott i ditt hus eller lägenhet kan du tillsammans med dina grannar bilda grannsamverkan. En bra hushållsberedskap är att ta hjälp av grannen att tömma brevlåda och fylla sopkärl när du är på semester. Läs mer på vår sida om trygghet:

Trygghet

Propaganda

Propaganda eller informationsoperationer är olika aktiviteter där medborgare utsätts för påverkan via media. Syftet är att få människor att agera enligt ett visst mål. Det är viktigt att vara medveten om att vi utsätts för propaganda. Var källkritisk till den information du får!

Väpnat angrep

Internationellt används begreppet väpnat angrepp. I Sverige använder vi oftast använder ordet krig. Det säkerhetspolitiska läget har under senare tid ändrats både i Europa och Sverige.

“Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.”

Numera är det inte längre osannolikt att ett väpnat angrepp från främmande makt kan inträffa men sannolikheten bedöms fortfarande  låg. Det finns för närvarande inget militärt hot mot Sverige. Det är regeringen som fattar beslut om Sverige är i krigsfara eller i krig. De kan då fatta beslut om höjd beredskap vilket innebär att en rad speciallagstiftningar träder in, till exempel ransoneringslagen.

Ännu ej kända risker och hot

Det finns också risker och hot som ännu inte är kända. Skogsbranden i Västmanland 2014, Flodvågskatastrofen i Sydostasien år 2004 och askmolnet som bildades i samband med den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott år 2010 är exempel på händelser som var otänkbara samhällskriser innan de inträffade.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 augusti 2023
Publicerad: 2 december 2016 kl. 10.32

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se