Ansökan, vilket stöd kan man få?

För att ha rätt till stöd och service enligt LSS måste du ingå i någon av föjande personkretsar för att ha rätt till någon insats: 

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

För att omfattas av insatser enligt LSS måste du även ha ett behov av stöd och service som inte tillgodoses på annat sätt. Därför är det varje persons individuella behov som avgör om han eller hon har rätt till insats enligt LSS.

Vilket stöd kan man få enligt LSS och Ansökan

Insatser man kan söka:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
 • Ledsagarservice
 • Biträde av kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder

Ansökan.
En LSS-handläggare gör en prövning i två steg. Först fastställs om man tillhör någon av de tre personkretsarna (målgrupperna) som lagen avser. Därefter prövas behoven av den sökta insatsen. Kontakta LSS-handläggaren för mer information eller om du vill ansöka om en insats.

Vilket stöd kan man få enligt SoL och Ansökan

Om du inte ingår i någon personkrets enligt LSS, men har svårt att klara dig i vardagen på grund av funktionsnedsättning, kan du ändå få stöd och hjälp. Stöd och service kan då beviljas enligt socialtjänstlagen och kan till exempel vara kontaktperson, boendestöd, sysselsättning, hemtjänst eller trygghetslarm.

Ansökan
Stödet stödet enligt socialtjänstlagen kallas för bistånd och tanken är att det ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt. Kontakta handläggaren för mer information eller om du vill ansöka om en insats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 19 juli 2022
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.31

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF)

 • Johan Strand - Verksamhetschef vård och omsorg
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-127 59

 • Peter Holmström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 65

 • Haris Aljicevic - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 47

 • Linus Kjellsson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 073-054 83 84

 • Korttidsverksamhet - Hackes
  Telefon: 0478-126 86

 • LSS boende och boendestöd - Oden
  Telefon: 0478-126 90

 • Daglig verksamhet - Vikingen
  Telefon: 0478-126 15

 • Socialpsykiatri - Kärnan
  Telefon: 0478-125 68

 • Gruppboende - Runda vägen
  Telefon: 0478-125 45

 • Gruppboende - Smålandsgatan
  Telefon: 0478-125 50

 • Emma Nordqvist - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatri
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 55

 • Therese Tenggren - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatrin
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 78

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se