Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lediga tomter

I samtliga av kommunens fyra samhällen finns det lediga tomter.

Är du intresserad av en tomt? Kontakta oss på 0478-12500 eller info@lessebo.se så hör vi av oss. Funderar du på att flytta till Lessebo kommun? Då kan du läsa mer om våra skolor, om vad man kan uppleva och vilka lediga jobb kommunen som arbetsgivare har.

Från och med 1 september kommer de kommunala tomterna för privatpersoner att förmedlas via en kommunal tomtkö. Mer om hur du anmäler dig kommer i augusti månad.

Lessebo
 • Enskilda tomter

I Lessebo samhälle finns det ett par enskilda tomter som är obebyggda och till salu.

En tomt ligger på Mossvägen, mellan nummer 3 och 7, och är ca 1000 kvadratmeter stor.

Det finns också två tomter på Månadsvägen 4 respektive 6.

 • Djurhult

Visningskarta med tomter som går att boka via Lessebo kommun. Just nu är tomt 5, 6, 7, 11, 12 och 13 sålda.

Plankarta där röd markering symboliserar området som är i fokus för försäljning. Inom området får man bygga en villa i högst två plan och en komplementbyggnad. 25% av tomterna får bebyggas.

Hovmantorp
 • Törnrosa, triangelområdet

Visningskarta med tomter som går att boka via Lessebo kommun. Just nu är tomt 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 samt radhustomterna R1 och R2 sålda.

Plankarta där röd markering symboliserar området som är i fokus för försäljning. Inom Törnrosaomrdået får du beroende på tomt, bygga en villa med en maximal byggnadshöjd på 4,7 eller 6,5 meter. 25% av tomten får bebyggas, dock max 275 m2.

På gång - Södra Hovmantorp

Ett område söder om Hovmantorp mot Ormeshaga är på gång. Försäljningen kommer till skillnad från andra lediga tomter att ske till marknadsmässigt pris och planeras att ske via fastighetsmäklare. Innan försäljningen börjar kan intresseanmälan göras och därmed få tillgång till uppdateringar under processens gång.

Kosta
 • Befintliga tomter

I Kosta samhälle finns det ett antal befintliga tomter som är obebyggda.

 • Koskulls väg 8 och 10
 • Glasblåsarvägen 2
 • Bredvid Bergstigen 15
 • Bredvid Bergstigen 13
 • Bergsstigen 6, 8, 10, 12
 • Kvarnvägen 10
 • Östra vägen 1, 6
 • Gamla kyrkvägen 21, 23, 25, 33, 35
 • Koskulls väg

Röd markering symboliserar området som är i fokus för försäljning och utbyggnad. Tomtindelningar är inte gjorda i nuläget.

 • Öster om Holsteins väg

Röd markering symboliserar området som är i fokus för försäljning och utbyggnad. Tomtindelningar är inte gjorda i nuläget.

Skruv
 • Befintliga tomter

I Skruvs samhälle finns det ett antal befintliga tomter som är obebyggda.

 • Kristallvägen 1, 3, 5, 10
 • Brukshagsvägen 2, 4, 6, 8, 10
 • Glasbruksvägen 12, och bredvid
 • Bredvid Mejerigatan 10
 • Mejerigatan 3
 • Trollbergsvägen 1, 2, 8
 • Genvägen 7, 14, 16, 19
 • Åbrovägen 16
 • Gåsamålavägen 3
 • Norr om Östra infarten

Röd markering symboliserar området som är i fokus för försäljning och utbyggnad. Tomtindelningar är inte gjorda i nuläget.

 • Åbrovägen

Röd markering symboliserar området som är i fokus för försäljning och utbyggnad. Tomtindelningar är inte gjorda i nuläget.

Tomtpriser från och med 1 september

Priser på tomter för småhusbebyggelse (Pris anges exklusive anslutningsavgifter) Anslutningsavgift el: ca 30 000 kronor Avgift fastighetsbildning: ca 15 000 kronor Anslutning taxa för vatten/avlopp: ca 140 000 kronor Bygglovsavgift inkl. planavgift efter fastställd taxa: ca 30 000 kronor för en mindre villa Anslutning fiber: ca 20 000 kronor

Ort

Pris

Hovmantorp

75 kronor per kvm

Lessebo

60 kronor per kvm

Skruv och Kosta

50 kronor per kvm


Priser på tomter för flerbostadshus och samhällsfastigheter (Pris anges exklusive anslutningsavgifter)

Ort

Pris

Hovmantorp

100 kronor per kvm

Lessebo

75 kronor per kvm

Skruv och Kosta

50 kronor per kvm


Priser på industrimark (Pris anges exklusive anslutningsavgifter. Avser industrimark och mark för handelsändamål)

Ort

Pris

Hovmantorp

40 kronor per kvm

Lessebo

30 kronor per kvm

Skruv och Kosta

20 kronor per kvm


Regler för den kommunala tomtkön

Anmälan och registrering

 1. Anmälan görs på särskild blankett eller genom formulär på lessebo.se.
 2. Endast fysiska personer som vid anmälan fyllt 18 år får ansöka om registrering till kommunens tomtkö.
 3. Registrering i tomtkö görs från det datum då både anmälan och anmälningsavgift har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 4. Sammanboende och äkta makar får endast göra en anmälan och uppehålla en plats i kön. Tomtköanmälan och placering i tomtkön är personlig. Vid en separation eller dödsfall betraktas tomtköplatsen som en tillgång i det gemensamma boet och parterna avgör själva vem som i fortsättningen ska stå som sökande i tomtkön.
 5. Den sökande ansvarar själv för att anmäla e-poständringar för att behålla sin plats i kön.
 6. Avregistrering sker när tomt tilldelats, när köpekontrakt undertecknats, om
  tomtköavgift inte betalas inom föreskriven tid eller efter skriftlig begäran.
  Avregistrering sker vid konstaterande av medvetet lämnade oriktiga uppgifter. Återinträde kan ske efter nyanmälan.
 7. Efter tre återtaganden av intresseanmälningar eller ej fullföljda köp förlorar den sökande sin ursprungliga plats i tomtkön och placeras sist.
 8. Sökande/medsökande som tilldelats tomt eller småhus genom tomtkön får anmäla sig på nytt tidigaste efter fem år. Vid eventuella separationer kan undantag göras.

Avgifter

 1. I samband med anmälan erlägges anmälningsavgift om 100 kronor.
 2. Om avgiften inte erhålls inom föreskriven tid avförs sökande från tomtkön.

Tilldelning och anvisning

 1. Fördelning av tomter sker i turordning till den som avser att bygga permanentboende för eget bruk.
 2. Fördelning av lediga tomter sker genom att kommunen sänder ut intresseförfrågan via e-post till samtliga registrerade i tomtkön. Sökande har möjlighet att rangordna erbjudna tomter och lämna intresseanmälan. Därefter sker anvisning efter köplats i tomtkön.
 3. Direktköp: Tomter som återstår efter fördelning, liksom tomter som efter fördelning återgår till kommunen på grund av att villkor i köpebrev inte uppfyllts, kan förmedlas till privatperson eller juridisk person utan hänsyn till tomtkön. Dessa tomter publiceras under särskild rubrik på hemsidan och markeras med direktköp på kommunens webbplats.

Förtur

Kommunstyrelsen kan i undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger, bevilja förtur i tomtkön. Den som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön och ha erlagt tomtköavgift. Synnerliga skäl ska gälla sökande eller någon i sökandens hushåll. Ansökan om förtur ska vara skriftlig.

Köp- och försäljningsvillkor

 1. Den som har anmält intresse och blivit erbjuden tomt har möjlighet att ha den reserverad i maximalt två veckor. Inom denna tid skall besked lämnas gällande köp av tomten, ja/nej, och inom ytterligare två veckor skall handpenning betalas och köpekontrakt undertecknas.
 2. Innan köpekontraktet undertecknas skall handpenning erläggas motsvarande 10 % av tomtens köpeskilling. Betald handpenning återbetalas ej.
 3. Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns ekonomiska förutsättningar för köp och byggprojekt.
 4. Bygglov ska vara sökt inom ett år från det att handpenningen är betald annars stryks reservationen.
 5. Har inte bygglov sökts inom ett år från det att handpenningen är betald och detta inte beror på kommunens hantering återgår tomten till kommunen och erlagd handpenning samt kostnader i samband med bygglovsprocessen återbetalas/ersätts ej.
 6. Tomt försäljs med överlåtelseförbud. Överlåtelsen är generell dvs. gäller även mot överlåtelse inom familjen och innebär att köparen ej inom två år från tillträdesdagen får överlåta fastigheten utan medgivande från Samhällsbyggnadsnämnden. Bebyggd tomt med utfärdat slutbesked får överlåtas inom två år från tillträdesdagen.
 7. Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett bostadshus.
 8. Fastigheten överlåts i befintligt skick.


Läs reglerna i sin helhet antagna av Kommunfullmäktige 2021-06-21 § 49: Regler för tomtkö - Regler för anvisning och försäljning av tomter genom Lessebo kommuns tomtkö , 199.4 kB.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 6 juli 2021
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se