Tomtkö

Från och med 1 september 2021 förmedlas de kommunala tomterna för privatpersoner via en kommunal tomtkö. Anmälan sker via vår e-tjänst eller blankett.

Lessebo kommun växer och efterfrågan på tomter för nybyggnation är stor. Därför tog kommunfullmäktige den 21 juni 2021 beslut om att upprätta en kommunal tomtkö samt att uppdatera taxan för försäljning av kommunal mark.

Syftet med den nyinrättade tomtkön är att på ett rättvist sätt förmedla kommunens tomter för småhus till privatpersoner som ämnar att bygga ett bostadshus. I samband med ansökan om plats i tomtkön erlägges en anmälningsavgift på 100 kronor.

Regler för den kommunala tomtkön

Anmälan och registrering

 1. Anmälan görs via e-tjänst eller på särskild blankett:
 2. Endast fysiska personer som vid anmälan fyllt 18 år får ansöka om registrering till kommunens tomtkö.
 3. Registrering i tomtkö görs från det datum då både anmälan och anmälningsavgift har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 4. Sammanboende och äkta makar får endast göra en anmälan och uppehålla en plats i kön. Tomtköanmälan och placering i tomtkön är personlig. Vid en separation eller dödsfall betraktas tomtköplatsen som en tillgång i det gemensamma boet och parterna avgör själva vem som i fortsättningen ska stå som sökande i tomtkön.
 5. Den sökande ansvarar själv för att anmäla e-poständringar för att behålla sin plats i kön.
 6. Avregistrering sker när tomt tilldelats, när köpekontrakt undertecknats, om
  tomtköavgift inte betalas inom föreskriven tid eller efter skriftlig begäran.
  Avregistrering sker vid konstaterande av medvetet lämnade oriktiga uppgifter. Återinträde kan ske efter nyanmälan.
 7. Efter tre återtaganden av intresseanmälningar eller ej fullföljda köp förlorar den sökande sin ursprungliga plats i tomtkön och placeras sist.
 8. Sökande/medsökande som tilldelats tomt eller småhus genom tomtkön får anmäla sig på nytt tidigaste efter fem år. Vid eventuella separationer kan undantag göras.

Avgifter

 1. I samband med anmälan erlägges anmälningsavgift om 100 kronor.
 2. Om avgiften inte erhålls inom föreskriven tid avförs sökande från tomtkön.

Tilldelning och anvisning

 1. Fördelning av tomter sker i turordning till den som avser att bygga permanentboende för eget bruk.
 2. Fördelning av lediga tomter sker genom att kommunen sänder ut intresseförfrågan via e-post till samtliga registrerade i tomtkön. Sökande har möjlighet att rangordna erbjudna tomter och lämna intresseanmälan. Därefter sker anvisning efter köplats i tomtkön.
 3. Direktköp: Tomter som återstår efter fördelning, liksom tomter som efter fördelning återgår till kommunen på grund av att villkor i köpebrev inte uppfyllts, kan förmedlas till privatperson eller juridisk person utan hänsyn till tomtkön. Ingen avregistrering från tomtkö sker heller i dessa fall. Dessa tomter markeras med direktköp på kommunens tomtkarta.

Förtur

Kommunstyrelsen kan i undantagsfall, om synnerliga skäl föreligger, bevilja förtur i tomtkön. Den som ansöker om förtur ska vara registrerad i tomtkön och ha erlagt tomtköavgift. Synnerliga skäl ska gälla sökande eller någon i sökandens hushåll. Ansökan om förtur ska vara skriftlig.

Köp- och försäljningsvillkor

 1. Den som har anmält intresse och blivit erbjuden tomt har möjlighet att ha den reserverad i maximalt två veckor. Inom denna tid skall besked lämnas gällande köp av tomten, ja/nej, och inom ytterligare två veckor skall handpenning betalas och köpekontrakt undertecknas.
 2. Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns ekonomiska förutsättningar för köp och byggprojekt.
 3. Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett bostadshus.
 4. Fastigheten överlåts i befintligt skick.
 5. Om köparen inte inom två år från tillträdesdagen fullgjort byggnadsskyldigheten skall de till kommunen erlägga ett vite på femtiotusen (50 000) kronor, årligen till dess att fastigheten bebyggts på föreskrivet sätt. Köparna är berättigade till skälig förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens fullgörande vid försening som beror på
  förhållande, som köparna inte möjligtvis kunnat påverka.
 6. Tomt försäljs med överlåtelseförbud. Köparna får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet skall anses vara fullgjord när bostadshuset är färdigt för inflyttning. Om köparna utan kommunens medgivande överlåter fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts, har kommunen rätt till ett vite på tvåhundratusen (200 000) kronor.
 7. Byggnadsskyldigheten och överlåtelseförbudet förfaller om köparen eller dennes make/maka/sambo avlider eller om någon av dem drabbas av långvarig och allvarlig sjukdom eller om förutsättningarna för byggandet på grund av annan lika ingripande händelse väsentligt rubbas.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Publicerad: 1 september 2021 kl. 06.00

Inflyttarteamet

Besöksadress: Storgatan 78, 365 31 Lessebo
Postadress:
Lessebo kommun, 365 80 Lessebo
Kontaktcenter: 0478-125 00
E-mail: odehus@lessebo.se