Områden för tillsyn

Förfallna eller dåligt underhållna byggnader

Ett byggnadsverk (byggnad eller annan anläggning) ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick.

Läs mer om förfallna byggnader och kommunens ödehusprojekt:

Inreda ytterligare bostad eller lokal

Det krävs bygglov för att inreda ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. Ett exempel på tillsynsärende kan vara att en stor bostad/bostadslägenhet delas upp till flera mindre enskilda bostäder.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Ägaren till en hiss (även rulltrappa) eller anordning (t.ex. linbanor, liftar och motordrivna portar) ska se till att den drivs, sköts och underhålls på ett sätt så att den är säker att använda, sköta och kontrollera. I ansvaret ingår att se till att kontroller görs regelbundet.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Syftet med obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Den som äger en byggnad ansvarar för att obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utförs regelbundet i enlighet med gällande bestämmelser. Byggnadens ägare ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs för att ventilationssystemet fungerar, underhålls och att åtgärda fel och brister som upptäcks vid en besiktning. När och hur ofta OVK ska genomföras framgår ur Boverkets föreskrifter.

Olovlig byggnation, rivning eller markåtgärd med mera

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har utförts utan tillstånd ska myndighetsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om det inte går att ge tillstånd för åtgärden i efterhand.

Om åtgärden kan ges tillstånd i efterhand ska nämnden även pröva frågan om byggsanktionsavgift. Om åtgärden däremot inte kan ges tillstånd i efterhand kan nämnden begära att åtgärden tas bort eller återställs.

Ovårdade tomter

Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppstår. Kraven gäller för bebyggda och obebyggda tomter.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick. Notera dock att växtlighet sällan regleras enligt plan- och bygglagen.

Läs mer om ovårdade tomter och kommunens ödehusprojekt:

Väsentligt ändrad användning

Det krävs bygglov för att helt eller delvis ta i anspråk eller inreda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål. I första hand är det byggnadens senaste faktiska användning, pågående användning eller den senast kända användning som är avgörande för om bygglov behövs. I andra hand är det den användning som byggnaden senast har fått bygglov för som avgör.

Exempel på tillsynsärende kan vara att en restaurang inretts i en tidigare kontorslokal eller att ett bostadshus omvandlats till hotell.

Växtlighet

Som fastighetsägare är du skyldig att vårda din tomt så att växtlighet eller annat inte hindrar sikt eller försvårar framkomlighet enligt Plan- och bygglagen 8 kap 15 § och 17 §. Det är viktigt för trafiksäkerheten och kan rädda liv.

I Lessebo kommun gäller:

Häckar, buskar, plank, stängsel eller annat som kan skymma sikten i en gatukorsning får inte vara högre än 80 centimeter över intilliggande gatunivå. Detta gäller inom den s.k. sikttriangeln, 10 meter innan korsning (A=10 m meter).

Läs mer:

Tillgänglighet på allmänna platser och i publika lokaler

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. På allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde ska hinder som är enkla att avhjälpa åtgärdas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Övrig tillsyn

För åtgärder som inte kräver lov kan det ändå behövas en anmälan. Tillsyn bedrivs när en sådan anmälan inte prövats eller att de tekniska egenskapskraven inte följts, så som till exempel tillgänglighets- eller brandskyddskrav.

En vanligt förekommande tillsynsanmälan handlar om att man gjort åtgärder som försämrat tillgängligheten, till exempel byte av portar eller ombyggnation av badrum.

Ett annat exempel är ingrepp som gjorts i ett byggnadsverks bärande konstruktion eller installation och ändring av en hiss. Åtgärder som inte kräver lov ska följa detaljplan vilket innebär att tillsyn kan bedrivas mot lovbefriade åtgärder såsom pergolas, altandäck och liknande byggnadsverk som uppförs i strid mot detaljplan.

Jordabalken för frågor om egendom

Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan regleras av jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.

 

Störande buller

Kontakta alltid din fastighetsägare om du får problem i din bostad. Till exempel problem med ventilation, dålig lukt eller fukt och mögel i din bostad. Får du inte hjälp av den som är ansvarig kan du kontakta miljökontoret eller göra en anmälan via vår e-tjänst.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 juni 2024
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.57

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se